Drimble

OMGEVINGSVERGUNNING Wier, Gernierswei 23A

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Menaldumadeel op 10 juni 2014, betreffende een object gelegen in Wier.

informatie alleen over wier

Inhoud Omgevingsvergunning:

OMGEVINGSVERGUNNING Wier, Gernierswei 23A

Verlengen beslistermijn aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure (met verzenddatum):

Wier, Gernierswei 23A - het tijdelijk plaatsen van 2 replacer-units (22-05)

BEZWAAR

Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen binnen zes weken na de in de publicatie vermelde datum (dit is de verzenddatum zoals in de publicatie genoemd) schriftelijk (niet per e-mail) bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Menameradiel. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voldoen aan de volgende eisen:

1. de naam, adres en handtekening van de indiener;

2. de datum;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

4. de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover bij de griffie van de rechtbank. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank

via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wier:

DatumBetreftOnderwerp
24-07-2019WierKennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Lautawei 13 in Wier

Betreft: Overig (gmb-2019-183896)

17-04-2019WierKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 28 in Wier

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-93760)

28-03-2019WierKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 28 in Wier

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73541)

12-12-2018WierVerleende standplaatsvergunning, plaatsen van een koek- en zopietent, in de tuin bij het perceel Hegedyk 2A te Wier, winterseizoen 2018/2019, Hegedyk 2A, 9043 VS, Wier

Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2018-265097)

14-11-2018WierKennisgeving melding Activiteitenbesluit, vervangen en verplaatsen van de bovengrondse CO2-tank, Gernierswei 23A, 9043 VX, Wier

Betreft: Overig (gmb-2018-242281)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.