Drimble

Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting De Ruijterkade-Westertoegang en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 20 november 2013, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Bestemmingsplan:

Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting De Ruijterkade-Westertoegang en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 6 november 2013, het bestemmingsplan Herinrichting De Ruijterkade-Westertoegang ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplangebied maakt deel uit van het Westelijk Stationseiland en wordt globaal als volgt begrensd:

 • Aan de oostzijde loopt de grens tot en met de Passage Westertoegang;

 • Aan de zuidzijde loopt de grens langs de scheiding tussen de openbare ruimte en de uitgegeven en bebouwde percelen. De tunnel onder het spoor, ten hoogte van de Westertoegang, maakt deel uit van het bestemmingsplangebied tot aan de grens met stadsdeel Centrum. Het bebouwde deel valt buiten het plangebied en de bestaande, openbare verkeersruimte met stoepen, de parallelweg, parkeerruimte en wegvakken voor langzaam- en gemotoriseerd verkeer, behoren tot het plangebied;

 • Aan de westzijde volgt de plangrens de oostelijke rand van de Westerdokssluis;

 • Aan de noordzijde loopt de plangrens door Het IJ, zodanig dat de na de verbreding van de kade opnieuw aan te sluiten steigers van de riviercruiseschepen binnen het plangebied vallen.

 • Gelet op de huidige wet- en regelgeving is het noodzakelijk een bestemmingsplan in procedure te brengen dat voorziet in een goede eigentijdse planologische en juridische regeling voor dit gebied. Dit bestemmingsplan beoogt hierin te voorzien.

  Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 6 november 2013.

  Ter inzage

  Het bestemmingsplan Herinrichting De Ruijterkade-Westertoegang en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen met bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 november 2013 ter inzage op het hierna genoemd adres, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

 • Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

 • Het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting De Ruijterkade-Westertoegang met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1202BPGST-VG01.

  Beroep

  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 22 november 2013 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

  Een belanghebbende kan met ingang van 22 november 2013 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

  Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Inwerkingtreding

  Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

  Voorlopige voorziening

  Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

  Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

  Amsterdam,

  20 november 2013

  burgemeester en wethouders,

  A.H.P. vanGils

  secretaris

  E.E. van derLaan

  burgemeester


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-11-2019AmsterdamBesluit onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Raden Adjeng Kartinistraat 7

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  18-11-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Gaaspstraat 39 II

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  18-11-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Gaaspstraat 35 H

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  18-11-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Diezestraat 20 II

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

  18-11-2019AmsterdamAanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten Merwedeplein 56 I

  Betreft: Onttrekkingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.