Drimble

Bestemmingsplan `Hoge Vucht, Biesdonkweg 31` vastgesteld, Breda

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Breda op 9 oktober 2013, betreffende een object gelegen in Breda.

informatie alleen over breda

Inhoud Bestemmingsplan:

Bestemmingsplan `Hoge Vucht, Biesdonkweg 31` vastgesteld, Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de raad op 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Hoge Vucht, Biesdonkweg 31’(NL.IMRO.0758.BP2013043004-0401)’ heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van een onderwijsfunctie naast de bestaande bedrijfsfunctie op de locatie.

De begrenzing van het plangebied is als volgt: aan de zuidzijde de Nieuwe Kadijk, aan de oostzijde de Biesdonkweg, aan de noordzijde het pand Biesdonkweg 33 en aan de westzijde sportvelden.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Wet geluidhinder

Een onderwijsfunctie is geluidsgevoelig op basis van de Wet geluidhinder. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de Nieuwe Kadijk de voorkeursgrenswaarde uit deze wet overschrijd. Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Hoge Vucht, Biesdonkweg 31’ is door het college van burgemeester en wethouders een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde verleend.

Ter inzage

Bovengenoemd plan en het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting zijn te raadplegen op de website van de Gemeente Breda, www.breda.nl, via ‘Wonen Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ’Bestemmingsplannen ter inzage’ en ligt van 10 oktober tot en met 20 november 2013 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10.

Beroep

Binnen bovengenoemde terinzagetermijn is het voor belanghebbenden mogelijk schriftelijk beroep in te stellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van bestreden besluiten niet. Tevens kunt u tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breda:

DatumBetreftOnderwerp
21-08-2019Gem. BredaKap en herplant bomen Heksenwiellaan

Betreft: Mededelingen

21-08-2019BredaVergunningsvrije omgevingsvergunning, het plaatsen van een carport en het aanbrengen van nieuwe dakbedekking op de bestaande garage, Regenwulp 10 4822RH Breda, District West Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207157)

21-08-2019BredaAanvraag omgevingsvergunning, het opslaan van roerende zaken, Pastoor van Spaandonkstraat Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207843)

21-08-2019BredaVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van een gevelreclame, Reigerstraat 24 4811XB Breda, District Midden Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207797)

21-08-2019BredaAanvraag evenementenvergunning, Buurtfeest, Taxandrialaan Breda

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-207699)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.