Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Poortenaarlaan 64 te Nieuwegein

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Nieuwegein op 8 juli 2020, betreffende een object gelegen in Nieuwegein.

informatie alleen over nieuwegein

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Poortenaarlaan 64 te Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend:

Besluit over omgevingsvergunning Poortenaarlaan 64 te Nieuwegein

Omschrijving: het realiseren van een dakopbouw

Kenmerk: 833877

Datum verzending: 3 juli 2020

Besluit: toegekend

Wilt u meer informatie?

U kunt een besluit opvragen bij het Omgevingsloket. Dat doet u door een verzoek te mailen aan omgevingsloket@nieuwegein.nl. Vermeld in uw mailbericht ook uw telefoonnummer en geef duidelijk aan welk besluit u wilt inzien. U krijgt dan via een antwoordmail een digitale versie van het besluit aangeboden. Als u een besluit bij het Omgevingsloket wilt inzien, kan dat alleen op afspraak. Het loket bevindt zich op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt van 08.30 uur tot 17.00 uur via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030, een afspraak maken.

Uitvoering van een besluit

De meeste besluiten krijgen rechtskracht vanaf het moment dat ze aan de aanvrager bekend zijn gemaakt door toezending. Het aangevraagde mag vanaf dat moment ook worden uitgevoerd.

Wilt u bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U kunt een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit aan de aanvrager heeft verzonden (de ‘datum verzending’ staat hierboven vermeld). Om bezwaar of beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn bij het betreffende besluit. Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, de reden waarom u bezwaar indient en uw handtekening. Geef verder duidelijk aan om welk besluit het gaat, bijvoorbeeld door de omschrijving en het kenmerk te vermelden.

Voorlopige voorziening

Wilt u de inwerkingtreding van de vergunning tijdelijk uitstellen? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar instelt. U doet dit verzoek bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwegein:

DatumBetreftOnderwerp
19-09-2020NieuwegeinKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zandveld, Vreeswijk en Lekboulevard te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-231948)

18-09-2020NieuwegeinKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Graaf Leopoldlaan 26 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-238411)

18-09-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Maurice Roelantshove tussen huisnummer 14 en 11 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-238373)

18-09-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Acaciastraat 23 te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-238787)

18-09-2020NieuwegeinKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning 's Gravenhoutseweg ter hoogte van Zoutkamperschans te Nieuwegein

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-238532)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.