Zomermandaat 2020 (Gemeente Reusel-De Mierden)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Reusel-De Mierden op 3 juli 2020

informatie alleen over gemeente reusel-de mierden

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Zomermandaat 2020

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden;

Gelet op artikel 168 en 171 van de Gemeentewet en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat tijdens de zomervakantie 2020 enkele weken geen collegevergaderingen plaatsvinden en dat het wenselijk is de besluitvorming in die periode zo nodig te kunnen continueren;

B E S L U I T E N

Voor de periode van 27 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 tot vaststelling van het zomermandaat 2020:

Artikel 1

 • 1. Aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden wordt mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college nemen van besluiten voor de uitoefening van bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daaraan verbonden procedurele bevoegdheden van de burgemeester.

 • 2. Het onder artikel 1, eerste lid toegekende mandaat, onverminderd artikel 10:3 Awb, heeft geen betrekking op:

 • a.

  besluiten die leiden tot de vaststelling of wijziging van het algemeen of specifiek gemeentelijk beleid;

  b.

  besluiten tot het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid Awb;

  c.

  besluiten ten aanzien waarvan is bepaald dat zij met versterkte meerderheid moeten worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

  d.

  besluiten op een bezwaarschrift, tenzij:

  • het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is; of

  • het risico bestaat dat de beslissing op bezwaar niet binnen de geldende wettelijke termijn kan worden genomen;

  e.

  besluiten op een beroepschrift;

  f.

  besluiten tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

  g.

  besluiten tot het vaststellen van subsidieplafonds.

 • 3. De individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden zijn in spoedeisende gevallen bevoegd om in mandaat te besluiten, alsmede hebben zij volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daaraan verbonden procedurele bevoegdheden van de burgemeester.

 • Artikel 2

  De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden gebeurt met inachtneming van het ter zake geldende recht, beleids- en uitvoeringsregels en slechts voor zover de benodigde financiële middelen in een vastgestelde begroting, budget of krediet zijn toegekend.

  Artikel 3

  De gemandateerde maakt van de aan hem verleende bevoegdheden geen gebruik indien, in welke vorm ook, een persoonlijk belang de besluitvorming kan beïnvloeden dan wel indien de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan waardoor de integriteit van betrokkene in het gedrang kan komen.

  Artikel 4

  Indien meer dan één collegelid aanwezig is, worden de bevoegdheden uitgeoefend in dezelfde volgorde als het loco-burgemeesterschap, behalve indien het bepaalde onder artikel 3 van toepassing is. In die situatie worden de bevoegdheden uitgeoefend door de eerstvolgende aangewezen loco-burgemeester.

  Artikel 5

  Het college wordt in haar eerste vergadering na de zomervakantie, via een op schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte gebracht van de besluiten die volgens dit mandaat zijn genomen. De mandatenlijst wordt tezamen met de besluitenlijst(en) van de vergadering openbaar gemaakt.

  Artikel 6

  1. De citeertitel van dit besluit is ‘zomermandaat 2020’.

  2. Dit besluit geldt voor de periode van 27 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.

  Aldus besloten op 16 juni 2020.

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

  de secretaris,

  mr. R.P.B.M. Brekelmans

  de burgemeester,

  mw. A.J.M.H van de Ven


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Reusel-De Mierden:

  DatumBetreftOnderwerp
  19-09-2020Hooge MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Luther 8 in Hooge Mierde, afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een bedrijfswoning en het hobbymatig houden van paarden

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-240084)

  19-09-2020HulselBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Willibrordlaan 2 in Hulsel, verbouwen en uitbreiden van een woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-239899)

  19-09-2020Gem. Reusel-De MierdenBekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herdersdreef 3 Reusel’

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2020-233067)

  19-09-2020Gem. Reusel-De MierdenBekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herdersdreef 3 Reusel’

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-47761)

  18-09-2020Gem. Reusel-De MierdenLeidraad invordering belastingen

  Betreft: Overig

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.