Drimble

Gemeente Borger-Odoorn - aanpassing éénrichtingsverkeer - Achter de Brink, Borger

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Borger-Odoorn op 26 februari 2020, betreffende een object gelegen in Borger.

informatie alleen over borger

Inhoud Verkeersbesluit:

Aanpassing éénrichtingsverkeer Achter de Brink te Borger door verplaatsing van bord C3

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Abw);

Gelet op het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2020;

OVERWEGENDE:

Wettelijke basis:

dat op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn is gemandateerd aan de Manager Grondgebiedszaken;

Besluitverplichting:

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Dat uit oogpunt van:

 • a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Het gewenst is om:

  het verkeersteken met de aanduiding éénrichtingsverkeer voor Achter de Brink te Borger te verplaatsen tot net voorbij de parkeerplaats met in- en uitritten die hier is gelegen;

  Motivering:

  Dat de inrichting van de omgeving bij de Boni en de Borgerhof te Borger is gewijzigd alsmede de afwikkeling van het verkeer;

  Dat het daarbij wenselijk is geworden om de parkeerplaats aan Achter de Brink bij de afwikkeling van het verkeer te betrekken en parkerend verkeer van Achter de Brink de gelegenheid te bieden ook weer via de omgeving Boni/Borgerhof terug te rijden, waarvoor nodig is het verkeersteken C3 uit bijlage I RVV1990 te verplaatsen tot na de parkeerplaats aan Achter de Brink;

  BESLUIT:

  het bord C3 uit bijlage I van het RVV1990, te verplaatsen, zoals op de bij dit besluit aangehechte tekening is aangegeven, waardoor de gelegenheid ontstaat verkeer dat gebruik maakt van de parkeerplaats Achter de Brink ook weer terug te rijden i.p.v. gebruik te moeten maken van doorrijden naar de Hoofdstraat.

  Exloo, 24 februari 2020

  Namens burgemeester en wethouders,

  J. Gorseling,

  Manager Grondgebiedszaken.

  MEDEDELINGEN

  Inwerkingtreding

  Het verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

  Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking op de inwerkingtreding van dit besluit.

  Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  naam en adres iniender(s);

 • 1. naam en adres indiener(s);

 • 2. de dagtekening;

 • 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit “aanpassing éénrichtingsverkeer Achter de Brink Borger”);

 • 4. de gronden van het bezwaar.

 • Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borger:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-04-2020BorgerGemeente Borger-Odoorn, Borger, Waardeel, 42, het vervangen van de kozijnen en het deels opvullen van de gevel met contrasterende gevelstenen (verleend)

  Betreft: Overig (gmb-2020-93348)

  10-04-2020BorgerGemeente Borger-Odoorn, tussen Borger en Ees, gelegen aan Eeserstraat (kadastrale secties M 575 en M 576), het realiseren van een uitkijkplateau (verleend)

  Betreft: Overig (gmb-2020-93124)

  09-04-2020BorgerGemeente Borger-Odoorn, Borger, Maalsteen 31, het oprichten van een woning en het aanleggen van een uitrit (aanvraag)

  Betreft: Overig (gmb-2020-91664)

  08-04-2020BorgerGemeente Borger-Odoorn, Borger, Hoofdstraat, 32, het wijzigen van de gevel (verleend)

  Betreft: Overig (gmb-2020-90112)

  04-04-2020BorgerGemeente Borger-Odoorn, Borger, meezingfeest Koesteeg, (aanvraag)

  Betreft: Overig (gmb-2020-88374)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.