Wijzigingsplan ‘Meerdijk 4, Kuitaart’ (Gemeente Hulst)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Hulst op 26 februari 2020

informatie alleen over gemeente hulst

Inhoud Overig:

Wijzigen vorm en uitbreiden agrarisch bouwvlak

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van 20 februari 2020 zij het wijzigingsplan Meerdijk 4, Kuitaart ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan betreft het wijzigen van de vorm en het uitbreiden van het agrarisch bouwvlak.

Er zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben in ieder geval betrekking op:

 • Het aanpassen van het rekenjaar van de Aerius-berekening naar 2020;

 • Het beschrijven van een compensatiemethode voor de toename van verhardingsoppervlakte;

 • Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de ‘Notitie ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

  Het besluit van het college, de notitie ‘Overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 27 februari tot en met 9 april 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuitenmeerdijk4-001V.

  Beroep

  Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij het college naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 28 februari tot en met 9 april 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door het college zijn aangebracht.

  Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

  Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

  Hulst, 26 februari 2020

  Burgemeester en wethouders van Hulst

  De burgemeester, J.F. Mulder

  De secretaris, S. ter Wal


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hulst:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-05-2020Gem. HulstBeleidsregel tijdelijk gedogen horecaterras in de openbare ruimte

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-133819)

  27-05-2020HengstdijkSloopmelding ontvangen en geaccepteerd voor Reygerskreek 60 te Hengstdijk

  Betreft: Sloopvergunning

  27-05-2020Sint JansteenAanvraag omgevingsvergunning voor Wilhelminastraat 124 te Sint Jansteen

  Betreft: Omgevingsvergunning

  27-05-2020ClingeBuiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor 's-Gravenstraat 46 te Clinge

  Betreft: Omgevingsvergunning

  27-05-2020HulstVerlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Afrikaweg 4 te Hulst

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.