Gemeente Purmerend - invaliden-parkeerplaats - Rosa Manushof 59

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Purmerend op 29 januari 2020, betreffende een object gelegen in Purmerend.

informatie alleen over purmerend

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Purmerend
- invaliden-parkeerplaats
- Rosa Manushof 59

gelezen het verzoek van de aanvrager om een parkeerplaats voor gehandicapten voor c.q. nabij de woning;

gelet op het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de wegenverkeerswet 1994;

overwegende

dat de aanvrager over een motorvoertuig beschikt dat hij zelf bestuurt;

dat uit het advies van de medisch adviseur blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart, zodat een vrije parkeerplaats binnen die afstand van de woning is gewenst en voorts niet op een andere wijze in een passende parkeerplaats kan worden voorzien;

dat de onderhavige weg binnen de bebouwde kom is gelegen en voorts in beheer is bij de gemeente Purmerend;

dat de maatregel genomen wordt uit oogpunt van verkeersveiligheid en openbare orde;

dat de politie Noord-Holland bij de behandeling van deze verkeersmaatregel in het Verkeersteam heeft ingestemd met onderhavige maatregel;

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

besluiten

door plaatsing van bord E6 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (laatst gewijzigd bij besluit van 14 december 2000) voorzien van het onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij/ten behoeve van aanvrager voornoemd, voor onbepaalde tijd, een parkeerplaats voor het motorvoertuig aan te wijzen, voor onbepaalde tijd, nabij het perceel Rosa Manushof 59, 1442 BJ, alhier, onder de volgende voorwaarden:

 • a. bij voornoemd bord met onderbord met daarop het kenteken mag binnen het daarbij gemarkeerde parkeervak uitsluitend door aanvrager worden geparkeerd met het;

 • b. het kenteken van het motorvoertuig dient overeen te stemmen met het vermelde op het door de gemeente Purmerend ter plaatse aangebrachte onderbordje;

 • c. bij vervanging van het motorvoertuig dient daarvan kennis te worden gegeven aan het Wmo loket, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend, waarna het onderbordje wordt gewijzigd;

 • d. indien van het parkeervak definitief geen gebruik meer wordt gemaakt, dient dit er kennis van bovengenoemde afdeling te worden gebracht, waarna het bord zal worden verwijderd.

 • Purmerend, 24 januari 2020

  Hoogachtend,

  namens burgemeester en wethouders van Purmerend,

  Vivian van Schie,

  teammanager Maatschappelijk Domein

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.

  U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

  In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • - een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • - de reden waarom u bezwaar maakt;

 • - de datum en uw handtekening.

 • Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Purmerend:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-07-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 138, 1442EG Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-176401)

  11-07-2020PurmerendKennisgeving omgevingsvergunning Dom Helder Camarastraat 162, 1447ZN Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-176643)

  11-07-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Component 84, 1446WP Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-176370)

  11-07-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Savannestraat 22, 1448TM Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-176291)

  11-07-2020PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lamoenstraat 103, 1445SX Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-176086)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.