Drimble

Nadere regels lokale stimulering Sociaal Domein 2020 (Gemeente De Ronde Venen)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 24 januari 2020

informatie alleen over gemeente de ronde venen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Nadere regels lokale stimulering Sociaal Domein 2020

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen;

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor het toekennen of afwijzen van een subsidieaanvraag uit het innovatiebudget;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels:

Nadere regels lokale stimulering innovatie Sociaal Domein 2020

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Innovatie: een bewust gekozen verandering van zorgaanbod, ondersteuning en dienstverlening in het Sociaal Domein om bijvoorbeeld de kwaliteit en/of efficiëntie te verbeteren of dienst/zorgverlening aan nieuwe (doel)groepen te ontwikkelen en te realiseren Deze nadere regels zijn expliciet bedoeld om vernieuwende, verrassende, inspirerende ideeën en arrangementen financieel te ondersteunen.

 • b. ASV 2017: Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 (hierna: ASV 2017).

 • c. Sociaal Domein: de beleidsterreinen van werk, welzijn, zorg, veiligheid, wonen, gezondheid, cultuur, sport, onderwijs en jeugd.

 • d. College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 • e. Transformatie: een andere manier van werken, waarbij de inwoner centraal staat, zelfregie en eigen kracht toepast, waarbij de gemeente faciliteert, vraaggericht werkt en waarbij kwetsbare inwoners snellere, betere, effectievere integrale zorg en ondersteuning ontvangen.

 • Artikel 2

  Doel

  Het doel van de te verstrekken subsidie is innovatieprojecten mogelijk maken waarbij inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners met vernieuwende, verrassende en inspirerende ideeën en experimenten komen binnen het Sociaal Domein. De ideeën en experimenten dragen bij aan de transformatie binnen het Sociaal Domein waarbij het preventieve veld en de basisvoorzieningen worden versterkt, waardoor er uiteindelijk minder vaak de noodzaak bestaat een zwaardere voorziening in te zetten. De doelstelling is tevens om in de praktijk met experimenten te komen die leiden tot inspirerende en vernieuwende vormen van dienstverlening binnen het sociale domein. Met deze nadere regels wil gemeente De Ronde Venen innovatieve plannen van haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in het sociaal domein stimuleren en faciliteren.

  Artikel 3

  Duur stimulering

  Deze nadere regels gelden voor aanvragen vanaf datum inwerkingtreding van deze regels tot en met 31 december 2020. Voor alle aanvragen die onder deze nadere regels zijn verleend, geldt dat deze nadere regels tot en met de vaststelling geldig zijn.

  Artikel 4

  Toepassingsbereik1.

  Het bepaalde in deze nadere regels is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

  2.

  Op grond van deze nadere regels wordt een éénmalige subsidie verstrekt. Deze subsidie kan over meerdere jaren ingezet worden.

  3.

  Voor subsidie komen enkel de kosten in aanmerking die direct toe te rekenen zijn aan de activiteiten als bedoeld in artikel 5.

  Artikel 5

  Subsidiabele activiteiten1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

 • a. het stimuleren van initiatieven en innovatieprojecten die ten dienste staan aan de inwoners van De Ronde Venen. Het moet gaan om vernieuwende, verrassende en inspirerende ideeën en experimenten op het gebied van werk, welzijn, zorg, veiligheid, wonen, gezondheid, cultuur, sport, onderwijs en jeugd.

 • b. De innovatieprojecten dragen bij aan de versterking van het lokale preventie veld en vroegsignalering van problematiek.

 • c. Een verbetering van bestaande producten, diensten of processen worden ook gezien als innovatie. De activiteiten moeten bijdragen aan de beoogde transformatie in het sociaal domein.

 • d. De activiteiten dienen gericht te zijn op onder andere het verbeteren van de stabiliteit, regie en eigen kracht van inwoners, op basale zelfredzaamheid, op het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergaren van kennis en kunde en het vergroten van maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente De Ronde Venen.

 • 2.

  Niet voor subsidie komen in aanmerking:

 • a. onvoorziene kosten die meer dan 5% van de totale begroting van het initiatief bedragen;

 • b. kosten die ten behoeve van de in aanmerking komende activiteiten gerealiseerd worden vóór datum van toekenning;

 • c. kosten die ten behoeve van de in aanmerking komende activiteiten na de einddatum van de projectperiode worden gerealiseerd;

 • d. kosten die niet direct ten dienste staan aan het innovatieproject;

 • Artikel 6

  Aanvraag1.

  In aanvulling op artikel 7 van de ASV 2017 dient bij de aanvraag om een subsidie het volgende te worden overgelegd. Een plan:

 • a. waaruit blijkt dat er een bijdrage wordt geleverd aan de transformatie in het sociaal domein. Daaronder wordt verstaan initiatieven en projecten die tot doel hebben dat:

 • - het preventieve veld en de basisvoorzieningen worden versterkt;

 • - vernieuwende vormen van dienstverlening ontstaan;

 • - de zelfredzaamheid van de inwoners uit De Ronde Venen toeneemt of dat meer gebruik gemaakt kan worden van de eigen kracht van inwoners;

 • - de samenwerking op het gebied van zorg en ondersteuning verbeterd wordt;

 • - er meer aandacht is voor het voorkomen van het ontstaan van problemen in de verschillende leefdomeinen (preventie, vroeg signalering), en

 • b. welke (een) helder(e) doelstelling(en) en beoogde resultaten en daaraan gekoppelde termijnen waarbinnen die gehaald kunnen worden bevat.

 • - Een overzicht van de samenwerkende partners;

 • - Een passende begroting met een financieel dekkingsvoorstel.

 • 2.

  De leden 3, 4 en 5 van artikel 7 van de ASV 2017 zijn niet van toepassing.

  3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de ASV 2017 kan een aanvraag voor een eenmalige subsidie gedurende de gehele looptijd van deze subsidieregeling worden ingediend.

  Artikel 7

  Subsidieplafond

  Het subsidieplafond wordt over de periode 2020 vastgesteld op € 100.000. Per subsidieaanvraag wordt maximaal € 40.000 verleend. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van het Innovatiebudget is bereikt.

  Artikel 8

  Inwerkingtreding

  Deze nadere regels treden in werking de dag na die van publicatie.

  Artikel 9

  Citeertitel

  Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels lokale stimulering Sociaal Domein 2020’.

  Mijdrecht,

  14 januari 2020

  Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

  de secretaris

  LilianSchreurs

  de burgemeester

  MaartenDivendal

  Toelichting Innovatiebudget

  Om het voor inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers aantrekkelijk te maken met plannen te komen, is het van belang te kiezen voor een regelarme aanpak van het innovatiebudget. Anderzijds is er voor de toets van plannen en ter voorkoming van willekeur wel behoefte aan regels.

  Uitgangspunten waaraan de ideeën moeten voldoen als ze een beroep willen doen op subsidie zijn als volgt. Het idee:

 • staat in het teken van dat iedereen meetelt en meedoet (vergroten eigen kracht en regie);

 • heeft raakvlakken met de thema’s uit de maatschappelijke agenda: meedoen, veilig leven, gezond leven, opvoeden met vertrouwen, voor jezelf zorg, naar anderen omkijken;

 • is gericht op inwoners van gemeente De Ronde Venen;

 • gaat uit van de situatie en beleving van inwoners;

 • is (op termijn) rendabel dan wel zelfvoorzienend. Kortom: in de toekomst niet afhankelijk van zorggelden of subsidie. Mogelijk wordt wel een opstartsubsidie toegekend of een structurele subsidie als aantoonbaar is dat dit besparingen blijft opleveren;

 • is gericht op samenwerking tussen inwoners, aanbieders, ondernemers, welzijnswerk en gemeente.

 • Daarnaast is het belangrijk dat de plannen bijdragen aan de transformatie en dat er een verschuiving plaatsvindt van maatwerkvoorzieningen naar preventieve interventies en oplossingen in de basisvoorzieningen. Het plan hoeft niet altijd geld op te leveren, verbetering van kwaliteit en tevredenheid is ook winst.

  Hoe worden de plannen beoordeeld?

  Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen ideeën doorlopend kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld via de ideeënwerkplaats, maar ook door spontane meldingen bij de gemeente en haar maatschappelijke partners. De ideeënwerkplaats biedt de mogelijkheid om een idee te laten groeien tot een plan dat klaar is om uitgevoerd te worden. Dit kan door het beschikbaar stellen van kennis vanuit verschillende hoeken. Denk hierbij aan ondernemers, ambtenaren van gemeente, andere personen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het idee. Daarna wordt van de idee brenger verwacht zelf middelen te zoeken om het plan uitgevoerd te krijgen door bijvoorbeeld sponsoring, financiering bij banken etc. Pas in het laatste stadium kan er eventueel een beroep worden gedaan op subsidie. Bij de beoordeling van de aanvraag van de subsidie gelden de hiervoor genoemde uitgangspunten en de normale procedures rondom een aanvraag voor subsidie. In het kader van de ontwikkelopgave Innoveren en leren wordt onderzocht hoe de gemeente en haar partners structureel innovaties kunnen stimuleren en faciliteren in een methodiek die voor iedereen bekend is en laagdrempelig toegankelijk. Dan wordt ook gelijk gekeken naar benodigd budget.

  Hoe wordt het bekostigd?

  Zodra een innovatievoorstel is uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan en er is geen andere bron van financiering mogelijk, dan kan een subsidie worden aangevraagd. Voor 2020 is innovatiegeld beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente De Ronde Venen:

  DatumBetreftOnderwerp
  02-04-2020Gem. De Ronde VenenAanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen 2020

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-84657)

  01-04-2020Wilnisgemeente De Ronde Venen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Langhuis wilnis

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2020-18776)

  31-03-2020Gem. De Ronde VenenAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente De Ronde Venen

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-83057)

  31-03-2020Gem. De Ronde VenenAanwijzingsbesluit gemeentesecretaris gemeente De Ronde Venen

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-82981)

  18-03-2020Gem. De Ronde VenenWoonvisie 2025

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-70295)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.