Drimble

Gemeente Stichtse Vecht - Reserveren van een parkeerplaats ter hoogte van Friezenstraat 17 te Maarssen, voor het opladen van elektrische auto’s - Maarssen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 24 januari 2020, betreffende een object gelegen in Maarssen.

informatie alleen over maarssen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Stichtse Vecht
- Reserveren van een parkeerplaats ter hoogte van Friezenstraat 17 te Maarssen, voor het opladen van elektrische auto’s
- Maarssen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, is voornemens een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s ter hoogte van de Friezenstraat nummer 17 in Maarssen.

OVERWEGENDE,

 • dat 9 januari 2020, kenmerk SC66327 door Allego een aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Friezenstraat 17;

 • dat de aanvraag is ingediend door Allego namens kenmerk SC66327, hierna te noemen "de gebruiker";

 • de aangevraagde locatie voor de oplaadvoorziening en aan te wijzen parkeerplaats voldoen aan het gestelde in artikel 4 en 5 van "Beleidsregel Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's op openbaar terrein", omdat:

 • aangetoond is dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij de gebruiker aan een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg;

 • het voor de gebruiker redelijkerwijs niet mogelijk is om een elektrisch voertuig op eigen terrein of in de nabije omgeving te parkeren en op te laden;

 • er binnen een straal van 300 meter van de gebruiker geen openbare oplaadvoorziening aanwezig is;

 • de ondergrond in eigendom is van de Gemeente Stichtse Vecht;

 • de locatie van de laadvoorziening voldoende vindbaar en zichtbaar is;

 • het aannemelijk is dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld kan worden;

 • de oplaadpaal is voorzien van twee of meer aansluitpunten en kan- op termijn - twee of meer parkeerplaatsen bedienen;

 • de parkeerdruk in de omgeving lager of gelijk is dan 95%;

 • het betreft een bestaand parkeervak;

 • de doorgang voor ander verkeer blijft gewaarborgd;

 • er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar)groen;

 • de oplaadpaal past in het straatbeeld;

 • er is geen sprake van (op korte termijn) geplande reconstructie of andere infrastructurele ontwikkeling.

 • dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

 • dat de parkeerplaats onderdeel uitmaakt van een weg die onder beheer is van de gemeente;

 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

 • gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  BESLUIT

  1. één parkeerplaats bij de (te plaatsen) laadpaal aan Friezenstraat ter hoogte van huisnummer 17 te Maarssen aan te wijzen als parkeerplaats(en) voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

  2. dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.

  College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

  namens hen,

  Henriëtte Debets

  Teammanager team Buiten

  Stichtse Vecht, 20 januari 2020

  VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

  Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

  BEZWAAR

  Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de publicatiedatum van dit besluit.

  Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

  In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

  • de dagtekening;

  • uw volledige naam- en adresgegevens;

  • uw handtekening;

  • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

  We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

  Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Maarssen:

  DatumBetreftOnderwerp
  02-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Binnenweg 42 Maarssen, het isoleren van schuin en plat dakvlak, vervangen van pannen, plaatsen van twee dakvensters, dakluik en zonnepanelen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86397)

  02-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Zebraspoor 563 Maarssen, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86392)

  01-04-2020MaarssenOntwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik Merenhoef 1 in Maarssen, Stichtse Vecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84313)

  01-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor Rijksstraatweg 5 Nieuwersluis, het herstellen van de gevel van de schuur naar de oorspronkelijke toestand

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84570)

  01-04-2020MaarssenGemeente Stichtse Vecht, verleende omgevingsvergunning voor De Kwekerij 31 Maarssen,

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-84568)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.