Drimble

Gemeente Stichtse Vecht - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Weerestein nummer 5 - Loenen aan de Vecht

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Stichtse Vecht op 24 januari 2020, betreffende een object gelegen in Loenen aan de Vecht.

informatie alleen over loenen aan de vecht

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Stichtse Vecht
- Aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Weerestein nummer 5
- Loenen aan de Vecht

Het verkeersbesluit betreft de toewijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GPP-OK) ter hoogte van Weerestein 5 in Breukelen. Hiervoor wordt één van de openbare parkeerplekken aangewezen ten behoeve van de kaarthouder.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 • Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder d wordt met het verkeersbesluit de vrijheid van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

 • Ingevolge van artikel 2 lid 2 onder a wordt met het verkeersbesluit het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

 • De aanvrager voldoet aan de in de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats (GPP) 2012 onder 2.3.1. vastgelegde ‘Persoonlijke criteria’ voor het in aanmerking komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GPP-OK);

 • Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord;

 • Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregel. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover het instellen van de GPP-OK, mits dat daar wel de juiste bebording bij geplaatst wordt.

 • Met het toewijzen van een GPP-OK wordt het zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door mindervaliden bevorderd.

  Het is dan ook gewenst om een van de parkeervakken ter hoogte van Weerestein 5 in Breukelen aan te wijzen als individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

  BELANGEN AFWEGING

  Het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het woonadres van de aanvrager is leidend in deze afweging.

  Daarnaast zijn de belangen van de overige weggebruikers gewogen. Door de toewijzing van deze GPP-OK zullen de overige weggebruikers elders in de straat moeten parkeren.

  BESLUIT

  Op grond van voorgaande overwegingen besluit het gemeentebestuur van Stichtse Vecht besloten een openbare parkeerplaats formeel aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (GGP-OK). De aangewezen parkeerplaats is gelegen ter hoogte van Weerestein 5 in Breukelen.

  Hiervoor wordt, bij de bovengenoemde locatie, het verkeersbord E06 (bijlage I, RVV 1990) en onderbord met het RDW-kenteken van de kaarthouder geplaatst.

  College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

  namens hen,

  Henriëtte Debets

  Teammanager team Buiten

  Stichtse Vecht, 09 januari 2020

  VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

  Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

  BEZWAAR

  Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

  Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

  In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

  • de dagtekening;

  • uw volledige naam- en adresgegevens;

  • uw handtekening;

  • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

  We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

  Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Loenen aan de Vecht:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-03-2020Loenen aan de VechtGemeente Stichtse Vecht verlenging beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor Wallestein 72 Loenen aan de Vecht, het plaatsen van een dakopbouw tussen Wallenstein 72 en 73

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-75397)

  20-03-2020Loenen aan de VechtGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Dorpsstraat 2 Loenen aan de vecht, het bouwen van een woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-74068)

  20-03-2020Loenen aan de VechtGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Bastertlaan 2 Loenen aan de vecht, het verhogen / vervangen van de beschoeiing

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-74060)

  20-03-2020Loenen aan de VechtOntwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Beek en Hoff aan de Molendijk in Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-72925)

  20-03-2020Loenen aan de VechtGemeente Stichtse Vecht, ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor Oud Over 4 Loenen aan de vecht, het wijzigen van de gebruiksfunctie van schuur naar wonen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-74071)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.