Drimble

Heilige Geeststraat 16 - Wet milieubeheer (Roermond)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Roermond op 21 januari 2020, betreffende een object gelegen in Roermond.

informatie alleen over roermond

Inhoud Overig:

Heilige Geeststraat 16
- Wet milieubeheer

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 3.131 van het Activiteitenbesluit, maakt het college van burgemeester en wethouders van Roermond bekend, dat de maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater zijn ingetrokken voor stichting De Samenhang, gelegen aan de Heilige Geeststraat 16, 6041 GB te Roermond.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Tot en met 3 maart 2020 is het mogelijk bezwaar aan te tekenen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d. de gronden van het bezwaar.

 • Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

  Voorlopige voorziening

  Wanneer bezwaar is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • - de naam en het adres van de indiener;

 • - de dagtekening van het bezwaar;

 • - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

 • - de gronden van het bezwaar.

 • Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

  Voor het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

  Burgers kunnen ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor precieze voorwaarden.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer (0475) 35 92 33.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Roermond:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-02-2020RoermondWillem II Singel 33 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-26504)

  04-02-2020RoermondWillem Bayerstraat 1 e.o. - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-26493)

  04-02-2020RoermondSchout Kellenerstraat 129 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-26480)

  04-02-2020RoermondMarie Curieweg 18 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-26269)

  04-02-2020RoermondNeerstraat 15 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-26470)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.