Drimble

Niellerveld 4 - Verleende Omgevingsvergunning (Roermond)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Roermond op 21 januari 2020, betreffende een object gelegen in Roermond.

informatie alleen over roermond

Inhoud Omgevingsvergunning:

Niellerveld 4
- Verleende Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Niellerveld 4, 6042 TB Roermond: tijdelijk plaatsen woonunit

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

handeling in strijd met bestemmingsplan

Registratienummer:

124895-2019

Datum bekendmaking besluit:

14 januari 2020

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Tot 26 februari 2020 is het mogelijk bezwaar aan te tekenen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d. de gronden van het bezwaar.

 • Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

  Voorlopige voorzieningen

  Wanneer bezwaar is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • - de naam en het adres van de indiener;

 • - de dagtekening van het bezwaar;

 • - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

 • - de gronden van het bezwaar.

 • Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

  Voor het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

  Burgers kunnen ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor precieze voorwaarden.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer (0475) 35 92 57. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Roermond:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-02-2020RoermondSint Wirosingel 178 - Wet milieubeheer

  Betreft: Overig (gmb-2020-40849)

  18-02-2020RoermondWillem II Singel 18 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40606)

  18-02-2020RoermondDokter Leursstraat 16 - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40542)

  18-02-2020RoermondBurgemeester Geuljanslaan ongenummerd - Verleende Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40536)

  18-02-2020RoermondDorpsstraat 93 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40302)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.