Drimble

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Zuidplas 2019

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 20 januari 2020

informatie alleen over gemeente zuidplas

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Zuidplas 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas

besluit om op grond van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Zuidplas 2019

De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Zuidplas 2019

vast te stellen:

Artikel 1:

Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente1.

Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie personen , aan organen van de gemeente Zuidplas worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

2.

De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

3.

De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de gegevenssets die verstrekt worden en de wijze waarop de verstrekkingen plaatsvinden zijn vermeld in bijlage 1 en bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 2:

Verstrekkingen aan derden1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze regeling, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Zuidplas en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Zuidplas was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

Artikel 3:

Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden1.

In bijlage 3 van deze regeling worden de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang aangewezen alsmede de categorieën van derden die deze werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 4

Inwerkingtreding en citeertitel1.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

2.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Zuidplas 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2019

Burgemeester,

De heer J.F. Weber

De secretaris,

De heer R.C.L. Heijdra 

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

Wetgeving

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet BRP vervangen. De Wet BRP is per 25 mei 2018 vervangen door Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft tot gevolg dat het bestaande privacy kader is aangepast aan de nieuwe wet. Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt.

De regeling voorziet de verstrekking van gegevens uit de BRP aan de organen van de gemeente Zuidplas. Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de Gemeente Zuidplas en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de Gemeente Zuidplas aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de Gemeente Zuidplas over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

De verstrekkingen moeten geschieden met inachtneming van het autorisatiebesluit gemeente Zuidplas van 19 september 2019 die is opgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Indien er meer gegevens nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden kan de privacybeheerder BRP bepalen dat er meer gegevens ingezien mogen worden. De applicatiebeheerder heeft een lijst waarop vermeld staat welke gegevens uit de BRP, per functionaris, mag worden ingezien.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de Gemeente Zuidplas woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Zuidplas op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

Zolang de Wet BRP door de Gemeente Zuidplas wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Zuidplas heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Zuidplas woonachtig zijn, dient de gemeente Zuidplas het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken in acht te nemen.

De verstrekking aan de DDS geschiedt ook conform dit autorisatiebesluit. DDS staat voor Key2Datadistributie. Deze applicatie draagt zorg voor de distributie van persoonsgegevens naar aangesloten gemeentelijke vakapplicaties zodat deze werken met authentieke en actuele persoonsgegevens.

Organen van de Gemeente Zuidplas mogen alleen gebruik maken van de DDS zoals vermeld in het autorisatiebesluit.

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de BRP te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de BRP, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen/teams/medewerkers verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet BRP.

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de toegang tot gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al deels voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de gemeente Zuidplas.

De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Het moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • - die samenhangen met een overheidstaak;

 • - gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • - waarbij, gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de BRP gerechtvaardigd is.

 • Derden met schriftelijke toestemming

  Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden, die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren, mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

  Beperkte gegevensverstrekking

  Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

  Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

  De Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zuidplas 2019 treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de huidige reglement basisregistratie personen van de gemeente Zuidplas (2014).

  Bijlage 1

  Bijlage 1 en Bijlage 2 behorende bij artikel 1 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zuidplas 2019 bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

  De medewerkers van de organisatieonderdelen van de gemeente Zuidplas hebben rechtstreekse toegang tot de BRP van de gemeente Zuidplas. De applicatiebeheerder BRP heeft een overzicht van alle profielen met de daarbij behorende gegevens die ter inzage zijn.

  Afdeling

  Wettelijke taak

  Gegevensset

  Basisregistratie

  Afdeling Dienstverlening -

  Cluster KCC en Cluster Kwaliteit & Proces

  Wet BRP, Verordening gegevensverstrekking, reglement basisregistratie personen en aanwijsbesluit gegevensverstrekking, Kieswet

  Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving

  Wet op lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen, Belastingwetgeving, gemeentelijk belastingverordening,

  Gevonden voorwerpen.

   

   

  Alle gegevens van de persoonslijst en de verwijsgegevens.

   

  Aantal functies binnen de teams hebben voor de uitvoering van de taken niet alle gegevens nodig, Deze hebben beperkte inzage.

   

  De applicatiebeheerder

  BRP houdt hiervan een overzicht bij.

  Afdeling Bedrijfsvoering

  Bestuurssecretariaat

   

   

  Lokale taak t.b.v. Felicitaties van de Burgemeester (Felicitaties via brief of persoonlijk bezoek)

   

  Jubilea overzichten: 40, 50, 60, 65, 70 en 75 jarige

  huwelijken en personen die in het lopende jaar 100 worden en Koninklijke onderscheiding

  Profiel:

  Spon

  Afdeling Bedrijfsvoering -

  Cluster Financiën

   

  Waardering onroerende zaken

   

  Afvalstoffenheffing

  Gemeentelijke belastingen

  Profiel: 

  Fin2 WOZ

   

  Fin1 gemeentelijke belastingen

   

  Afdeling Ruimte

   

  Huisvesting

   

  Wet op de lijkbezorging/

  Administratie begraafplaats

   

  Profiel:

  VR1 VROM

   

  Spon

   

   

  Afdeling Bestuur, Communicatie en Veiligheid -

  Team Veiligheid

   

  Rampenbestrijding

  Profiel:

  Profiel VH1

  Afdeling Bestuur, Communicatie en Veiligheid -

  Team Veiligheid

   

  Openbare orde en veiligheid: gemeentelijke opsporingsambtenaren

  Profiel:

  VH1 opsporingsambtenaren

  Afdeling Bestuur, Communicatie en Veiligheid -

  Team APV en bijzondere wetten

   

   

   

   

  Winkeltijden

  Drank & Horecabedrijf

  Kansspelen

  Vergunningen / ontheffingen/ Meldingen / kennisgevingen op grond van de algemene plaatselijke verordening

  Profiel:

  VH2 t/m VH5

  Afdeling Samenleving -

  Cluster Welzijn, Zorg en Participatie 

   

   

   

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Gehandicaptenparkeerkaart

  Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen

  Profiel:

  MO1 t/m MO4

  Afdeling Samenleving -

  Sociaal Team

   

   

   

   

  Jeugdwet

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Leerplicht

   

  Profiel:

  MO5

  ODMH

   

  Draagt bij aan een veilige duurzame leefomgeving. Voert handhavingstaken voor gemeente Zuidplas uit.

  Profiel:

  VH4

  Bijlage 2

  Voor medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Zuidplas worden op aanvraag selecties gemaakt uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Zuidplas.

  Organisatieonderdeel

  Waarvoor

  Gegevensset

  Afdeling Bedrijfsvoering

  Bestuurssecretariaat

   

   

   

   

  Lokale taak t.b.v. Felicitaties van de Burgemeester (Felicitaties via brief of persoonlijk bezoek)

   

  Jubilea overzichten: 40, 50, 60, 65, 70 en 75 jarige

  huwelijken en personen die in het lopende jaar 100 worden en Koninklijke onderscheiding

   

   

  Beperkt, op verzoek selectie

  Afdeling Samenleving

  Cluster Beleid -

  Team WMO, Participatie & Cultuur

   

  Boekstart, stimuleringsprogramma

  om het lezen bij jonge kinderen te stimuleren

   

   

  Beperkt, op verzoek selectie

  Afdeling Bestuur, Communicatie en Veiligheid -

  Team communicatie

   

  Burgerparticipatie / inzet en bevragen van inwonerspanel en jongerenadviesraad

  Beperkt, op verzoek alleen naam en adresgegevens,

  binnen een bepaalde selectie zoals bijvoorbeeld leeftijd / wijken etc. is ook mogelijk

   

  Voor verstrekkingen aan de Key2datadistributie (DDS) wordt aangesloten bij het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK autorisatiebesluit) https://publicaties.rvig.nl/Besluiten_en_modelautorisaties/Besluiten/BRP_besluiten. Gegevens die verstrekt worden aan DDS worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van het besluit mogen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstrekt aan de afnemer via de DDS.

  NB:

  Bij de afdeling Cluster KCC en Kwaliteit & Proces heeft niet iedereen dezelfde inzage zoals vermeld is het BZK autorisatiebesluit. De informatiebeheerder BAG houdt een overzicht bij van alle afnemers.

  De afdeling Strategie & beleid / team veiligheid heeft een uitbreiding van “verblijfplaats en bewoning”.

  Bijlage 3

  behorende bij artikel 2 van de Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) Zuidplas 2019 bevat een opgave van de derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de Gemeente Zuidplas.

  (Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding).

  Gewichtig maatschappelijk belang

  Categorie derde

  Bevorderen van culturele en maatschappelijke

  vaardigheden inwoners. Tegengaan

  analfabetisme

   

  Bibliotheken

  Terugvinden van nabestaanden i.v.m.

  begraven en cremeren van inwoners van de

  gemeente

  Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

  Bevorderen cultuur en behoud van cultureel

  erfgoed

   

  Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

  Ondersteunen van organisaties in de

  gemeente die goede doelen voor de inwoners

  nastreven

   

  Fonds verwervende organisaties met erkenning van het CBF

  Taken op het terrein van de gezondheidszorg

  of de maatschappelijke dienstverlening

  Instellingen of organisaties ten behoeve van:

  -maatschappelijke dienstverlening;

  -algemene en geestelijke gezondheidszorg;

  -kinderopvang;

  -jeugdwelzijnswerk;

  -ouderenzorg;

  -gehandicaptenzorg;

  -werkvoorziening

  -reclassering/verslavingszorg

  -ouderenadviseur

  -organisatie mantelzorgdag

   

  Instellingen gelieerd aan de gemeente die

  werkzaam zijn op het gebied van het sociaal

  domein

  Sociaal - Juridische zorgverlening

  Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal juridische dienstverlening

  Schuldhulpverlening

  Schuldhulpverleningsinstanties, kredietbank

  (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting).

  Bevorderen inburgering

  Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

  Migrantenhulp

  Migrantenorganisaties in de gemeente

  Onderlinge hulp patiënten

  Patiëntenverenigingen

  Bevorderen van sportgezondheid

  Sportverenigingen en organisaties

  Bevorderen van de zelfredzaamheid

  Thuiszorgorganisaties

  Maatschappelijke of filantropische doelen

  Instellingen, verenigingen en stichtingen op het

  gebied van maatschappelijke of filantropische

  doelen (b.v. Rode Kruis)

  Bevordering vrouwenwelzijn

  Vrouwenorganisaties

  Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en

  tegengaan woonfraude en illegale bewoning.

  Woningcorporaties

  Patiëntenzorg, het verlenen van medische

  zorg en innen van rekeningen i.v.m. de

  verleende zorg

  Ziekenhuizen

  Uitvoering geven aan een verdrag of een

  besluit van een volkenrechtelijke organisatie

  dat in de verstrekking van gegevens voorziet

  Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

  Het dienen van een Nederlands publiek belang

  Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de

  Europese Unie

   

  Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld

  sociale zekerheid

   

  Overheidsorganen van de Caribische landen

  (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

  Internationaal vervoer van lijken (juiste

  tenaamstelling voor het vervoer naar land van

  herkomst)

  Uitvaartorganisaties die belast zijn met internationaal vervoer van lijken.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zuidplas:

  DatumBetreftOnderwerp
  27-02-2020Gem. ZuidplasKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tweemanspolder 6a in Zevenhuizen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-52938)

  27-02-2020Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoofdweg-Noord 1d in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-52341)

  27-02-2020MoordrechtKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Middelweg 63 in Moordrecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-52338)

  27-02-2020Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Seine 54 in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-52334)

  27-02-2020MoordrechtKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Schuddebeurslaan 14 in Moordrecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-52279)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.