Drimble

Bestemmingsplan Wijzigingsplan Elmpterbaan 14 Swalmen

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Roermond op 7 januari 2020, betreffende een object gelegen in Swalmen.

informatie alleen over swalmen

Inhoud Bestemmingsplan:

Bestemmingsplan Wijzigingsplan Elmpterbaan 14 Swalmen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 december 2019 het bestemmingsplan “Wijzigingsplan Elmpterbaan 14 Swalmen” (NL.IMRO.0957.BP00000306-VG01) vastgesteld.

Het plan betreft de wijziging van de agrarische bestemming in een woonbestemming van het perceel Elmpterbaan 14, 6071 AE Swalmen. Met dit plan wordt de voormalige agrarische bedrijfswoning gewijzigd in een burgerwoning. Ook biedt het plan de mogelijkheid één nieuwe woning te bouwen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 8 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 voor eenieder ter inzage in het Stadskantoor Kazerneplein 7 en is eveneens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, op 20 februari 2020. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Swalmen:

DatumBetreftOnderwerp
18-02-2020SwalmenStationsstraat 28 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40437)

18-02-2020SwalmenRijksweg Noord 53 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40427)

18-02-2020SwalmenLucasstraat 5B - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40380)

18-02-2020SwalmenBaxhoeverweg 10 - Ingediende aanvraag Omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40293)

18-02-2020SwalmenHeistraat 58 - Verleende Omgevingsvergunning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-40564)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.