Drimble

Vastgesteld Wijzigingsplan bouwblok Havenweg 1, Ossendrecht

Overig gepubliceerd door de Gemeente Woensdrecht op 11 december 2019, betreffende een object gelegen in Ossendrecht.

informatie alleen over ossendrecht

Inhoud Overig:

Vastgesteld Wijzigingsplan bouwblok Havenweg 1, Ossendrecht

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan bouwblok Havenweg 1, Ossendrecht’ (NL.IMRO.0873.BUITxBP155xWYZIx15-VG01) heeft vastgesteld.

Inhoud

Dit wijzigingsplan voorziet in het van vorm veranderen van het ter plaatse toegekende bouwvlak om de realisatie van voorzieningen voor mestopslag te realiseren. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied’. Het vastgestelde wijzigingsplan is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerpvisie.

Inzien

Het collegebesluit met het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 december 2019 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de centrale balie van het

gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het wijzigingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke

voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep

worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.

Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is

ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogerheide, 11 december 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ossendrecht:

DatumBetreftOnderwerp
19-02-2020OssendrechtOssendrecht - Molendreef (kabels en leidingen, nutsvoorzieningen)

Betreft: Overig (gmb-2020-42750)

19-02-2020OssendrechtOssendrecht - Hinkelenoorddijk 1 (kabels en leidingen, telecom)

Betreft: Overig (gmb-2020-42768)

19-02-2020OssendrechtAangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Meiduinweg 22

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-42637)

12-02-2020OssendrechtAangevraagde omgevingsvergunning Ossendrecht - Moleneind 45

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35368)

12-02-2020OssendrechtVerleende omgevingsvergunning Ossendrecht - Dorpsstraat 30

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-35398)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.