Drimble

Evenementenvergunning Shopping by Candlelight 2019, Borne

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 4 december 2019

informatie alleen over gemeente borne

Inhoud Evenementenvergunning:

Evenementenvergunning Shopping by Candlelight 2019, Borne

Op 24 september 2019 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement Shopping by Candlelight 2019 op zaterdag 21 december 2019 van 16:30 tot 21:30 uur in Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.

In het centrum van Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.

Evenementenvergunning

Op basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.

Contactpersonen en telefoonnummers:

De nadere voorschriften

 • 1. U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);

 • 2. Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Grondgebied/Uitvoering van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

 • 3. Versieringen, waaronder kerstbomen en kerstversieringen, die beneden een hoogte van 2,5 meter, zijn aangebracht, dienen voor 4 januari 2020 geheel verwijderd te zijn.

 • 4. De openbare ruimte dient na afloop van de activiteiten schoon te worden opgeleverd.

 • Brandveiligheidvoorschriften

 • 5. Bij het gebruik van fakkels en vuurkorven moet men een veiligheidsafstand van 5 meter rondom de ijsbaan aanhouden i.v.m. het gebruik van een specifiek koelmiddel.

 • 6. Er zijn diverse maatregelen getroffen bij het gebruik van vuurkorven en open vuur. De organisatie dient erop toe te zien dat deze maatregelen gedurende het gehele evenement voldoende toereikend zijn.

 • Voorschriften geluid

 • 7. Muziekgeluid dient zich te beperken tot achtergrondmuziek

 • Wegafsluitingen

  Tevens geef ik u toestemming voor het afsluiten van wegen voor het verkeer door middel van het plaatsen van verbodsborden op:

 • de Oude Almeloseweg ter hoogte van de parkeerplaats voor de gymzaal van basisschool De Esch (vooraankondiging bij de kruising met de Von Bönninghausenstraat);

 • de Grotestraat ter hoogte van de toegang naar de parkeerplaats van de Aldi en de Plus (vooraankondiging ter hoogte van de Von Bönninghausenstraat);

 • de Stationstraat ter hoogte van de toegang tot parkeerplaats ‘de Loods’ (vooraankondiging ter hoogte van de Dunantstraat)

 • de Nieuwe Kerkstraat ter hoogte van de Albert Heijn.

 • Aan de afsluiting zijn de volgende voorschriften verbonden:

 • 8. Omwonenden, aangrenzende bedrijven en instellingen dienen vooraf te worden ingelicht omtrent het evenement.

 • 9. U dient zelf te zorgen voor het afzetten van de wegen. Dit dient te geschieden in overleg met Twentemilieu. De verkeersborden en eventueel nodige afzethekken kunnen door u, na voorafgaand overleg met Twentemilieu, worden afgehaald en later terugbezorgd bij Twentemilieu. Het eventueel omklappen van de paaltjes ter hoogte van Roastit dient ook in overleg met Twentemilieu te gebeuren.

 • 10. Onmiddellijk na het einde van het evenement moeten de desbetreffende wegen weer voor het openbare verkeer worden vrijgemaakt. Alle aanduidingen, verwijzingen, etc. die betrekking hebben op het evenement dienen te worden verwijderd.

 • 11. Op de wegen mogen zonder toestemming van de wegbeheerder geen markeringen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht.

 • 12. Aan bestemmingsverkeer en omwonenden moet de mogelijkheid worden geboden om op aanwijzing van de organisatie de aanliggende percelen te bereiken.

 • Leges

  De leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 79,90. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

  Publicatie

  Deze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.

  Bezwaar

  Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE te Borne.

  Voorlopige voorziening

  Indien spoed dit vereist, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Hoogachtend,

  namens de burgemeester van Borne,

  de medewerker juridische zaken,


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Borne:

  DatumBetreftOnderwerp
  22-01-2020BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van een carport - Ligusterstraat 14, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16718)

  22-01-2020Gem. BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van een kapschuur - Dierenpark De Bonte Koe, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16724)

  22-01-2020Gem. BorneGemeente Borne - verleende omgevingsvergunning - bouwen van 26 woningen - Sonnebeld 12 t/m 40 en Vossenbes 13 t/m 33, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16714)

  22-01-2020Gem. BorneGemeente Borne - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verhogen van een perceel en het kappen van een boom - Groeneweg ong., Hertme

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16704)

  22-01-2020BorneGemeente Borne - ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning - verbouwen van een pand tot 2 winkels en 5 appartementen - Grotestraat 188 en 190, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-16690)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.