Drimble

Nadere regels stoken van vuren (artikel 2:19 APV) (Gemeente Rhenen)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Rhenen op 4 december 2019

informatie alleen over gemeente rhenen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Nadere regels stoken van vuren (artikel 2:19 APV)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

overwegende dat:

 • Het stoken van open vuren tijdens de jaarwisseling een lokale traditie is;

 • De wijze waarop dit tot nog toe gebeurt regelmatig leidt tot schade aan de openbare weg of openbaar groen, overlast en/of een gevoel van onveiligheid bij omwonenden;

 • Het wenselijk is regels voor het stoken van vuren te stellen, zodat de traditie kan worden voortgezet zonder schade en overlast tot gevolg te hebben,

 • gelet op:

 • artikel 2:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2019 (hierna: APV);

 • BESLUITEN:

  Vast te stellen de Nadere regels stoken van vuren (artikel 2:19 APV)

  Artikel 1

  Definities

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • Vuurton: een oliedrum of vat met een inhoud van ten hoogste 200 liter;

 • vuurkorf: een metalen constructie, al dan niet gedeeltelijk opengewerkt, bedoeld en geschikt voor huishoudelijk recreatief stoken van hout.

 • Artikel 2

  Voor het stoken van vuur in een vuurton of vuurkorf tijdens de jaarwisseling zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 • 1. Bij plaatsing van de vuurton of vuurkorf op een verharde ondergrond moet de ondergrond met zand zijn afgedekt. De laagdikte van het zand moet minimaal 5 cm zijn. Het zand moet tot 50 cm rond de buitenrand van de vuurkorf of vuurton liggen;

 • 2. De minimale afstand van de vuurton of vuurkorf tot een woning of ander bouwwerk bedraagt 5 meter;

 • 3. De vuurton of vuurkorf wordt niet geplaatst op openbaar groen;

 • 4. De vuurton of vuurkorf wordt niet onbeheerd achtergelaten. Er is altijd een nuchter meerderjarig persoon bij aanwezig totdat het vuur gedoofd is;

 • 5. De vuurton of vuurkorf wordt zodanig geplaatst dat de doorgang van het verkeer niet wordt gehinderd. Voor verkeer en hulpverleningsvoertuigen moet een minimale breedte van 3,50 meter verharde ondergrond beschikbaar blijven en in bochten moet voldoende ruimte worden vrijgehouden voor het draaien van een hulpverleningsvoertuig; Afzettingen van de weg moeten eenvoudig en met de hand verwijderd kunnen worden;

 • 6. De hoogte van de vlammen is niet hoger dan 50 cm gemeten van de bovenrand van de vuurton of vuurkorf;

 • 7. Er is een brandblusser, voldoende bluswater of zand aanwezig;

 • 8. Het vuur wordt alleen door middel van een vaste brandstof aangemaakt;

 • 9. Boven de vuurkorf of vuurton mag geen afdak c.q. zeil bevestigd worden;

 • 10. De vuurkorf of vuurton moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet kan omvallen of worden omgestoten. Tevens moeten ze van deugdelijke constructie zijn, zodat het eruit vallen van brandende delen voorkomen wordt;

 • 11. Na afloop moeten de nog smeulende resten worden gedoofd. Afvalemmers of containers e.d. waarin asresten zijn opgeslagen, mogen niet in een gebouw worden ondergebracht;

 • 12. Als door het KNMI windsterkte voorspeld wordt hoger dan windkracht 5 of als er door de Veiligheidsregio Utrecht een negatief stookadvies is afgegeven, zijn alle vormen van verbrandingen verboden;

 • 13. Voor de verbranding mag alleen gebruik gemaakt worden van schoon onbehandeld hout, zonder verf of lijm(resten) of andere materialen. Het gebruik van brandbare vloeistoffen is niet toegestaan.

 • Artikel 3

  Citeertitel

  Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels stoken van vuren (artikel 2:19 APV)”.

  Artikel 4

  Inwerkingtreding

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

  Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Rhenen op 26 november 2019.

  De secretaris, De burgemeester,

  de heer P. Bonthuis de heer drs. J.A. van der Pas


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Rhenen:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (verbouw woning) Teldersweg 67 en 69

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12344)

  16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - WET MILIEUBEHEER/melding activiteitenbesluit Grebbeweg 111

  Betreft: Overig (gmb-2020-12340)

  16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen - Verleende omgevingsvergunning (verbouw bijgebouw) Friesesteeg 28

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-12336)

  16-01-2020Gem. RhenenBeleidsregels over vaststelling hoogte vermogen

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2020-12291)

  16-01-2020Gem. RhenenGemeente Rhenen – vergunning c.q. ontheffing tijdelijke reclame-uiting IT Open Dagen

  Betreft: Overig (gmb-2020-12330)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.