Drimble

“Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”, gemeente Losser

Overig gepubliceerd door de Gemeente Losser op 13 november 2019

informatie alleen over gemeente losser

Inhoud Overig:

“Ontwerp-wijzigingsplan Kraal de Kunne”, gemeente Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 14 november 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het “ontwerp-wijzigingsplan Kraal De Kunne“.

Omschrijving plan

Het Dinkeldal is aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor een Natura 2000-gebied gelden instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en habitatrichtlijnsoorten welke zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit. Om deze doelstellingen te halen worden maatregelen

getroffen die effect kunnen hebben op de gronden in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied.

Dit wijzigingsplan voorziet in een functieverandering voor een gedeelte van de gronden van natuurcamping De Kunne. De huidige bestemming ' Agrarisch 2' wordt gewijzigd in de bestemming 'Natuur - Natuur bos'.

Deze functieverandering draagt bij aan het behalen van de doelstellingen voor het Natura 2000-gebied Dinkelland. Van belang is ook dat de functiewijziging een gunstige invloed heeft op de Dinkel en daarmee op de doelen die voor de Dinkel gelden vanuit de Kaderrichtlijn Water. Het plangebied is gelegen nabij Zandhuizerweg 21A te De Lutte.

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerp-wijzigingsplan kan met ingang van 14 november 2019 tot en met 26 december 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van b&w van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 november 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Losser:

DatumBetreftOnderwerp
29-11-2019Gem. LosserBeheerregeling informatiebeheer Losser 2019

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-288929)

29-11-2019Gem. LosserArchiefverordening Losser 2019

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-288902)

22-11-2019Gem. LosserBeleidsregel bestuurlijke boete BRP Losser

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-283163)

20-11-2019Gem. LosserOntwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-63973)

20-11-2019Gem. LosserOnherroepelijk bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-63568)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.