Drimble

Lansingerland - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Warmoezerij 37 Berkel en Rodenrijs

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Lansingerland op 13 november 2019, betreffende een object gelegen in Berkel en Rodenrijs.

informatie alleen over berkel en rodenrijs

Inhoud Verkeersbesluit:

Lansingerland
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
- De Warmoezerij 37 Berkel en Rodenrijs

Inleiding

Aanvrager heeft een verzoek ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te

heffen en een andere gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te kennen nabij de woning.

Wetgeving en beleid

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 • Op grond van Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen, zoals bepaald in artikel 12 van het BABW. Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer.

  De beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland zijn van toepassing.

  Verkeersmaatregelen en argumentatie

  Aanvrager is mindervalide en het is wenselijk dat de afstand van de woning naar de auto zo gering mogelijk is. De aanvrager heeft overlast van de huidige gehandicaptenparkeerplaats door de situering van de boom. Verkeerskundig zijn er geen bezwaren voor verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaats. De aanvrager is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart en de aanvraag is getoetst aan de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland en de aanvraag voldoet hieraan.

  Situering en beheer van de wegen

  De Warmoezerij ligt bin­nen de be­bouw­de kom van de ge­meente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs)

  en is bij deze ge­meente in beheer en onderhoud.

  Overleg met politie

  Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie (eenheid Rotterdam).

  Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

  Gelet op het be­paal­de in de Wegen­ver­keerswet, de uitvoeringsregels van die wet en de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland is tot onderstaand besluit gekomen

  Besluit:

 • I. door plaatsing van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, van bijlage 1 van het Re­glement ver­keersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord “TH-922-F”, en het aanbrengen van een kruismarkering op het wegdek van de parkeerplaats nabij de Warmoezerij 37 Berkel en Rodenrijs, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor aanvrager, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit horende situatieschets;

 • II. Dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

 • Gemeente Lansingerland, 18 september 2019

  Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

  Natasja Boom

  Teammanager Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte

  Situatietekening GPP de Warmoezerij 37 Berkel en Rodenrijs behorend bij besluit 61094

  Op te heffen locatie;

  Nieuwe locatie;

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de

  gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de

  gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of

  schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het

  bezwaar indient binnen de wettelijke termijn. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

  College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

  Postbus 1

  2650 AA Berkel en Rodenrijs

  Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl/bezwaar.

  Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na

  verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

  1. uw naam en adres

  2. de datum van uw bezwaarschrift

  3. het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift

  4. (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

  5. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

  6. waarom u het niet eens bent met ons besluit

  7. uw handtekening

  Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige

  voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake

  zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

  Rechtbank Rotterdam

  Sector bestuursrecht

  Postbus 50951

  3007 BM Rotterdam

  Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet

  u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Berkel en Rodenrijs:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-12-2019Berkel en RodenrijsVerleende omgevingsvergunning, tijdelijke plaatsen van een container voor sloopafval, Westpolderplein, nabij Westpolderstraat 86, sectie B nummer 10144, Berkel en Rodenrijs

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-293241)

  04-12-2019Berkel en RodenrijsAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een aanbouw, Magnoliastraat 11, 2651 TD Berkel en Rodenrijs

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-293186)

  04-12-2019Berkel en RodenrijsBesluit Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten, verlenen van een tijdelijke standplaatsvergunning op 23 en 24 december van 08:00 uur tot 17:00 uur t.b.v. uitleveren van voorraad en kerstbestellingen, Westersingel 33, Berkel en Rodenrijs

  Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2019-293162)

  04-12-2019Berkel en RodenrijsVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een erf- of perceelafscheiding (geluidsscherm), Hoogseweg 22, 2652 AA Berkel en Rodenrijs

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-293220)

  04-12-2019Berkel en RodenrijsBesluit Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten, verlenen van een tijdelijke standplaatsvergunning op 30 en 31 december 2019 t.b.v. verkoop van oliebollen en appelbeignets, Vlashoeck 36, Bergschenhoek en Herenstraat 3, Berkel en Rodenrijs

  Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2019-293160)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.