Drimble

Vergunning Drank- en horecawet, horecabedrijf Bliss, Borne

Overig gepubliceerd door de Gemeente Borne op 13 november 2019, betreffende een object gelegen in Borne.

informatie alleen over borne

Inhoud Overig:

Vergunning Drank- en horecawet, horecabedrijf Bliss, Borne

Model D. (vergunning)

DRANK- EN HORECAWET

Vergunning voor uitbating van een horecabedrijf

Gemeente: Borne

Datum: 13 november 2019

Kenmerk: 19uit09108

De burgemeester van bovengenoemde gemeente, gelet op artikel 3 van de Drank- en Horecawet

BESLUIT

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf.

Aan:

Natuurlijk(e) persoon/personen

I

Naam en voornamen: n.v.t

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

II

Naam en voornamen: n.v.t

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

III

Naam en voornamen: n.v.t.

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Rechtspersoon/rechtspersonen

I

Naam: Eskal Investments B.V.

Vestigingsplaats: Borne

II

Naam: n.v.t.

Vestigingsplaats:

In de inrichting gevestigd in het perceel:

Straatnaam en huisnummer: Nieuwe Markt 10

Postcode en plaatsnaam: 7622 DD Borne

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten of terrassen:

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m2

 • a. Café/Bar 40 m2

 • b. Terras 75 m2

  Artikel 46 van de Drank- en Horecawet is van toepassing op de volgende lokaliteit(en):

  n.v.t.

  Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden:

  Ten tijde van het schenken van alcohol dient altijd één van de leidinggevenden welke genoemd staat op de bij deze vergunning horende bijlage ‘Aanhangsel bij de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf’ aanwezig te zijn.

  Ten overvloede wijs ik u, in verband met sluitingstijden op artikel 2:29 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening. Dit zijn algemene regels voor de horeca in Borne.

  - Het is de exploitant of feitelijk leidinggevende van een horecabedrijf, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten tussen 02.00 uur en 06.00 uur op zaterdag en zondag en tussen 01.00 uur en 06.00 uur op andere dagen. Tussen 02.00 uur en 03.00 uur op zaterdag en zondag en tussen 01.00 uur en 02.00 uur op andere dagen kunnen bezoekers die zich reeds in het horecabedrijf bevinden hier verblijven (ten behoeve van een geleidelijke uitstroom van bezoekers). Met de zondag worden gelijkgesteld, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, en de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd. Voor het terras gelden de onder artikel 2:10d Apv lid 1 onder a t/m f opgenomen algemene voorwaarden tenzij er door de burgemeester een ontheffing is verleend waarin andere voorwaarden zijn opgenomen.

 • Bezwaar

  Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

  Hoogachtend,

  namens de burgemeester van Borne,

  de medewerker juridische zaken,

  DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN DIENT IN DE INRICHTING AANWEZIG TE ZIJN


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borne:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-12-2019BorneVergunning in het kader van de Drank- en horecawet voor Jasmin Garden B.V., Borne

  Betreft: Overig (gmb-2019-297381)

  11-12-2019BorneVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Trompstraat 2, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299690)

  11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een carport, Ligusterstraat 14, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299680)

  11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Tuinlaan 165, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299676)

  11-12-2019BorneGeweigerde (reguliere) omgevingsvergunning, kappen van 4 eiken, Reigershof 16, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299692)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.