Drimble

Evenementenvergunning, Winterstep One Loop, Borne

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 13 november 2019

informatie alleen over gemeente borne

Inhoud Evenementenvergunning:

Evenementenvergunning, Winterstep One Loop, Borne

Op 21 oktober 2019 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement Winterstep One Loop 2019 op zondag 22 december 2019 van 11:00 tot 14:00 uur in Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.

In de gemeente Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.

Evenementenvergunning

Op basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.

Contactpersonen en telefoonnummers:

De nadere voorschriften

 • 1. U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);

 • 2. Omwonenden en omliggende bedrijven dienen vroegtijdig, tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement, op de hoogte te worden gesteld van wat u gaat doen en de overlast (bijvoorbeeld geluid, verkeer/parkeren) die men zou kunnen ervaren.

 • 3. U dient vooraf en tijdens het evenement het weer te monitoren. Opgenomen moet worden wie (naam en telefoonnummer) dit doet en wanneer diegene actie moet ondernemen (bijv. bij welke temperatuur of windkracht) en hoe naar publiek en deelnemers gecommuniceerd wordt als voor of tijdens het evenement de activiteiten gestaakt moet worden.

 • 4. Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Grondgebied/Uitvoering van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

 • EHBO

 • 5. De organisatie zal zorgen dat er tenminste 2 duidelijk herkenbare EHBO’ers met AED’s aanwezig zijn.

 • Gebruik van de openbare weg.

 • 6. Uit uw aanvraag blijkt niet dat er wegen afgezet dienen te worden. Hiervoor is dan ook geen toestemming. Wij gaan er op basis van uw aanvraag vanuit dat de hardlopers verweven worden met het overige verkeer. Op cruciale punten (bijv. grote kruispunten) zult u gecertificeerde verkeersregelaars in moeten zetten.

 • Inzet Verkeersregelaars

 • 7. U dient tenminste 30 verkeersregelaars in te zetten.

 • 8. De ingezette verkeersregelaars dienen gecertificeerd te zijn.

 • 9. De verkeersregelaars moeten bij de uitoefening van hun taak zijn uitgerust met een retro-reflecterende jas of hes, welke voldoet aan de voorwaarden uit de regeling verkeersregelaars 2017.

 • Het is alleen mogelijk om verkeersregelaars middels e-learning op te laten leiden. Dit kan op www.verkeersregelaarsexamen.nl. Aangezien het gaat om verkeersregelaars met een beperkte bevoegdheid mogen deze vrijwilligers hun taken slechts uitoefenen onder direct toezicht van de politie. Hoewel er geen verplichting meer bestaat tot het verzekeren van de verkeersregelaars, raad ik u dat aan met het oog op uw aansprakelijkheid.

  Leges

  De leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 31,90. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

  Publicatie

  Deze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.

  Bezwaar

  Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE te Borne.

  Voorlopige voorziening

  Indien spoed dit vereist, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Hoogachtend,

  namens de burgemeester van Borne,

  de medewerker juridische zaken,


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Borne:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een winkelpand, Stationsstraat 62, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292814)

  04-12-2019Gem. BorneEvenementenvergunning Shopping by Candlelight 2019, Borne

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-292843)

  04-12-2019BorneIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, uitbouwen van de bestaande woning, Doormanstraat 10, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292829)

  04-12-2019BorneVerlengingsbesluit omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Theresiastraat 17, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292834)

  04-12-2019HertmeVerleende omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Hertmerweg 27, Hertme

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292828)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.