Drimble

Evenementenvergunning IJsbaan Dorsetplein 2019, Borne

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Borne op 13 november 2019, betreffende een object gelegen in Borne.

informatie alleen over borne

Inhoud Evenementenvergunning:

Evenementenvergunning IJsbaan Dorsetplein 2019, Borne

Op 16 september 2019 heeft u een evenementenvergunning aangevraagd voor een tijdelijke ijsbaan van vrijdag 13 december 2019 tot en met zaterdag 4 januari 2020 op het Dorsetplein te Borne. Op basis van uw aanvraag (met bijlagen) komen wij tot de conclusie dat het evenement, met enkele nadere voorschriften welke in de vergunning kunnen worden opgenomen, past binnen de voorwaarden uit ons beleid. In overleg met onze externe en interne adviseurs zijn deze nadere voorschriften bepaald.

In het centrum van Borne vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze kunnen voor burgers verschillende vormen van overlast met zich meebrengen. Om onder andere geluidsoverlast voor burgers in de hand te houden, heeft het college de Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017 vastgesteld. Gezien de aard van de activiteiten lijkt de geluidsoverlast bij dit evenement niet van dien aard te zijn dat dit geen doorgang kan vinden.

Evenementenvergunning

Op basis van het bovenstaande ontvangt u op grond van artikel 2:25 lid 1 Algemene plaatselijke verordening (Apv) de door u aangevraagde vergunning.

Contactpersonen en telefoonnummers:

De nadere voorschriften

 • 1. U dient zich strikt te houden aan de activiteiten en de locaties zoals deze in uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen zijn opgenomen. Deze stukken zijn bij deze vergunning gevoegd en maken er deel van uit (bijlage);

 • 2. Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid door de politie, de ambtenaren van de afdeling Grondgebied/Uitvoering van de gemeente Borne en de door of namens de commandant van de brandweer te geven aanwijzingen of bevelen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

 •  

  Opbouw- en afbreektijden

 • 3. De opbouw vindt plaats van 9 tot en met 13 december 2019.

 • 4. De afbraak vindt plaats van 5 tot en met 7 januari 2020.

 • 5. Er wordt alleen opgebouwd en afgebroken tussen 9:00 en 17:00 uur. Alleen op basis van onderbouwde omstandigheden kan de gemeente toestemming verlenen om hiervan af te wijken.

 •  

  Programma en eindtijden

 • 6. U dient zich te houden aan de begin- en eindtijden uit uw programma. Zie in de bijlage ‘Veiligheidsplan’ onder 1.3 het schema openingstijden. Op vrijdagavond 13 en 27 december 2019 mag er tot 22:00 uur versterkte muziek gedraaid worden, harder dan de voorgeschreven achtergrond muziek. U dient zich dan wel te houden aan de hieronder genoemde geluidsvoorschriften. De curlingavonden eindigen maximaal om 22:00 uur en hierbij is alleen achtergrondmuziek toegestaan.

 •  

  Brandveiligheid en Veiligheidsplan

 • 7. De opstelling van het aggregaat bij Leurink is akkoord, mits er een geschikt draagbaar blusmiddel (minimale ínhoud van 6 kg) duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar isaangebracht, voor direct gebruik gereed is en in goede staat van onderhoud verkeert.

 • 8. Bij de Friogel koelinstallatie dient een draagbaar blusmiddel (6I of 6 kg schuim of C02) te

 • 9. worden aangebracht.

 • 10. De organisatie zorgt dat de locatie van de leiding voor de koeling (tussen de koelinstallatie en de ijsbaan) goed zichtbaar is (ook in het donker) bijvoorbeeld door middel van waarschuwingsborden, afzethekken of reflecterende schildjes.

 • 11. Volgens de tekening blijft voor het pand van Leurink beperkte ruimte over ten behoeve van de hulpdienstroute. Er dient terplekke echter altijd een vrije ruimte van minimaal 3,5 meter vrij te blijven. Objecten dienen, indien nodig, te worden verplaatst of verwijderd om dit te realiseren. De leiding voor de koeling dient een voor de hulpdiensten te passeren overbrugging te hebben. Een brandweerwagen van tenminste 3,5 meter breed moet dit probleemloos kunnen passeren.

 • 12. U dient conform uw aangeleverde veiligheidsplan te handelen en het plan moet met iedere medewerker en/of vrijwilliger te worden doorgesproken (bijlage).

 •  

  Voorschriften geluid

 • 13. Door de duur van het evenement en het gebruik van zware apparatuur is besloten om voor het geluid aansluiting te zoeken bij de normen uit het Activiteitenbesluit. Dit om eventuele overlast van omwonenden zoveel mogelijk in te perken. Afgesproken is dat de organisatie al die maatregelen treft die nodig zijn om deze normen te halen. De volgende normen zijn van toepassing:

 • Norm (dB(A))

  Periode (uur)

  07-19

  19-23

  23-07

  LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

  50

  45

  40

  LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  35

  30

  25

  LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

  70

  65

  60

  LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  55

  50

  45

 • 14. Als niet wordt voldaan aan de normen, zullen, door de organisatie, nadere maatregelen getroffen moeten worden.

 • 15. Voor maximaal 2 avonden (de discoavonden) wordt een uitzondering gemaakt op de normen uit het Activiteitenbesluit. Op die avonden mag tot maximaal 22:00 uur muziekgeluid worden geproduceerd volgens het vergunningenbeleid evenementen. De activiteiten op die avonden vallen onder de categorie ‘overige evenementen’. Hiervoor zijn de volgende geluidsnormen van toepassing: De geluidsbelasting van het evenement mag niet meer zijn dan 75 dB(A) en 88 dB(C) op de gevel van de meest nabijgelegen woning.

 • 16. Overschrijdingen kunnen leiden tot het direct stoppen van het evenement en zullen zeker gevolgen hebben voor de eventuele vergunningverlening in komende jaren.

 • 17. U dient naar de omwonenden te communiceren dat op 13 en op 27 december tot 22:00 uur de ruimere geluidsnormen gehanteerd gaan worden.

 • 18. Voor apparatuur tijdens het opbouwen en afbreken geldt dat alleen als dat absoluut noodzakelijk is de normen (zie onder 13) overschreden kunnen worden. Het aanleveren van materialen en in elkaar zetten ervan zal met de nodige apparatuur moeten plaatsvinden, maar versterkte muziek en/of ander onnodig rumoer wordt niet toegestaan.

 • Aggregaat en koelinstallatie

 • 19. Bij de aanvraag voor de evenementenvergunning is, door de organisatie, een plan aangeleverd om het geluid van de apparatuur binnen de normen van het activiteitenbesluit te houden. Dit plan is in 2016 doorgerekend door een geluidsspecialist. U dient alles, de apparatuur en de constructie exact volgens plan te plaatsen. Eventueel kunnen er voor het geluid van de apparatuur nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

 •  

  Verkeer en parkeren auto’s en stallen fietsen

 • 20. De organisatie plaatst 2 verkeersborden J21 (vooraanduiding overstekende kinderen) met als onderbord: i.v.m. ijsbaan. U plaatst deze aan beide zijden van de omleiding en nabij verlichting.

 • 21. De omleiding wordt door de organisatie geplaatst volgens de aangeleverde plattegrond (zie bijlage). De omleiding bestaat uit geschakelde hekken met daartussen reflecterende schildjes. De calamiteitenroute moet echter toegankelijk blijven en wel zodanig dat een brandweerwagen van 3,5 meter hier met een bocht in kan rijden. De hekken die hier geplaatst worden ten dienste van de afzetting moeten eenvoudig verwijderd kunnen worden. Er dienen echter wel hekken geplaatst te worden om de route van de afzetting overzichtelijk te houden voor het passerende verkeer en voor de veiligheid van de voetgangers die hier langs worden geleid.

 • 22. De organisatie spreekt haar bezoekers aan als zij ziet dat deze auto’s of fietsen op plaatsen neerzetten waar deze niet geparkeerd horen te worden. In het geval van verkeerd geparkeerde auto’s, zullen de Boa’s van de gemeente Borne bekeuringen uitschrijven.

 • 23. Er komt een fietsenstalling naast de IJsbaan aan de zijde van Leurink (volgens plattegrond, zie bijlage). Deze wordt volgens de bijgevoegde situatietekening geplaatst. De organisatie spreekt bezoekers aan op het gebruik hiervan zodat fietsen niet voor overlast zorgen.

 •  

  EHBO

 • 24. Tijdens openingstijden dient er altijd een EHBO’er aanwezig te zijn.

 •  

  Rommel, preventie en handhaving

 • 25. Iedere dag na sluiting van de IJsbaan zal de organisatie de omgeving van de IJsbaan opruimen. Men zal, als publiek blijft hangen, aanwezig zijn tot een uur na sluiting om te zorgen voor een begeleide uitloop van het publiek. Met personen die blijven hangen zal gesproken worden. Dit om te zorgen dat men naar huis gaat. Als men eenmaal vertrokken is, is het minder logisch om weer naar deze plek terug te keren.

 • 26. Overdag en tegen de avond zullen de Boa’s van de gemeente extra aandacht geven aan de IJsbaan. Zij zullen mensen aanspreken als dat nodig is en optreden als er regels worden overtreden.

 • 27. De organisatie zorgt voor een telefoonnummer waarop omwonenden de organisatie kunnen bereiken.

 •  

  Leges

  De leges voor het in behandeling nemen van deze vergunning bedragen, op grond van de legesverordening, € 79,90. De rekening voor de leges wordt op een later tijdstip toegezonden door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

   

  Publicatie

  Deze vergunning wordt gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/met een korte verwijzing daarnaar in de rubriek gemeentenieuws in De Week van Borne.

   

  Bezwaar

  Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE te Borne.

   

  Voorlopige voorziening

  Indien spoed dit vereist, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Hoogachtend,

  namens de burgemeester van Borne,

  de medewerker juridische zaken,

  W. Ott


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Borne:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-12-2019BorneVergunning in het kader van de Drank- en horecawet voor Jasmin Garden B.V., Borne

  Betreft: Overig (gmb-2019-297381)

  11-12-2019BorneVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Trompstraat 2, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299690)

  11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een carport, Ligusterstraat 14, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299680)

  11-12-2019BorneAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een carport, Tuinlaan 165, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299676)

  11-12-2019BorneGeweigerde (reguliere) omgevingsvergunning, kappen van 4 eiken, Reigershof 16, Borne

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299692)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.