Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Berkengaarde 27 in Waddinxveen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waddinxveen op 8 november 2019, betreffende een object gelegen in Waddinxveen.

informatie alleen over waddinxveen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Berkengaarde 27 in Waddinxveen

Op 31 oktober 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2019604166. Dit betreft het wijzigen van bestemming snippergroen naar wonen ter plaatse van de Berkengaarde 27 in Waddinxveen. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

 • Inzien

  De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Waddinxveen. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 1 november 2019 en bedraagt 6 weken.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waddinxveen:

  DatumBetreftOnderwerp
  06-12-2019WaddinxveenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Dorpstraat 22 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296471)

  06-12-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Kastanjelaan 34 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296554)

  03-12-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Papiermolen nabij 1 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-291849)

  03-12-2019WaddinxveenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Papiermolen nabij 1 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292368)

  03-12-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Piet Stuurmanweg (kadastraal bekend WDV01 C 6327) in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-292585)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.