Drimble

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone BIZ Purmerend Centrum 2020.

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Purmerend op 8 november 2019

informatie alleen over gemeente purmerend

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone BIZ Purmerend Centrum 2020.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Purmerend;

 • de verordening: Verordening Bedrijveninvesteringszone Purmerend Centrum 2020;

 • de wet: de Wet op de Bedrijveninvesteringszones;

 • de Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

 • belastingobject: de onroerende zaak in de BIZ-zone Purmerend Centrum op de lijst waarop bijdrageplicht van toepassing is;

 • concerncontroller: onafhankelijk adviseur van het college die toeziet op de juiste toepassing van dit reglement bij het bepalen van de uitkomst van de draagvlakmeting.

 • Artikel 2

  Organisatie draagvlakmeting

  Het college draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op aan de directeur Ruimtelijk Domein en de Stichting BIZ Purmerend Centrum. Het tellen van de stemmen vindt plaats door een medewerker van Economische Zaken, in aanwezigheid van de directeur Ruimtelijk Domein. Hij ziet toe op de juiste toepassing van dit reglement met nadruk op de juiste toepassing van de artikelen 4 en 5. De concerncontroller en directeur Ruimtelijk Domein leggen hun bevindingen vast in een proces-verbaal.

  Artikel 3

  Bijdrageplichtige1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

  2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

  Artikel 4

  Procedure draagvlakmeting

 • 1. Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2. De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de direct bij de draagvlakmeting betrokken medewerkers van de gemeente Purmerend bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.

 • 3. Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het biljet door de gemeente Purmerend uiterlijk moet zijn ontvangen, te weten vrijdag 13 december 2019 om 17.00 uur.

 • 4. De stembiljetten worden met een toelichting op de verordening en de strekking van de uitvoeringsovereenkomst per post verstuurd aan, dan wel persoonlijk in handen gesteld van, (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige. In het geval het stembiljet persoonlijk in handen wordt gesteld, wordt voor ontvangst getekend.

 • 5. Het stembiljet kan in een gesloten envelop worden gezonden naar de directeur Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend, dan wel in een gesloten envelop worden meegegeven aan degene die het stembiljet in handen heeft gesteld.

 • 6. Als het stembiljet is zoekgeraakt of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot een dag voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldige uitgereikte stembiljet.

 • 7. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

 • Artikel 5

  Ongeldigheid Stembiljet

  Ongeldig is het stembiljet:

 • waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

 • waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

 • dat blanco retour is gezonden;

 • dat anderszins foutief is ingevuld;

 • dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen.

 • Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

  Artikel 6

  Onbekendheid WOZ-waarde

  In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik en/of eigendom is van de bijdrageplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

  Artikel 7

  Uitslag draagvlakmeting

  Het college stelt met inachtneming van artikel 5 van de wet de uitslag van de desbetreffende draagvlakmeting op 17 december 2019 vast.

  Artikel 8

  Bekendmaking uitslag

  De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente Purmerend.

  Artikel 9

  Niet voorziene gevallen

  De directeur Ruimtelijk Domein beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

  Artikel 10

  Inwerkingtreding en citeertitel

 • Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone BIZ Purmerend Centrum 2020.

 • Voor akkoord getekend,

  Purmerend, 29 oktober 2019

  Dhr. D. Bijl

  Burgemeester

  Mevr. G. Blom

  Gemeentesecretaris


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Purmerend:

  DatumBetreftOnderwerp
  06-12-2019PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Piraeushaven 7, 1448KE Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296292)

  06-12-2019PurmerendKennisgeving omgevingsvergunning Van Burgplein 23 te Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296920)

  06-12-2019PurmerendKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bazuinstraat 57, 1443JD Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296581)

  06-12-2019PurmerendKennisgeving omgevingsvergunning Tramplein 8, 1441GP Purmerend

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-296414)

  06-12-2019Gem. PurmerendAfvalstoffenverordening Purmerend 2017

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-296334)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.