Drimble

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Molkwerum, Ymedaem 2 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 7 november 2019, betreffende een object gelegen in Molkwerum.

informatie alleen over molkwerum

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Molkwerum, Ymedaem 2 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen, voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo:

Molkwerum, Ymedaem 2 UV20190443 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen (28-5-2019)

Inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 november 2019 tot en met woensdag 11 december 2019 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen de 6 weken na bekendmaking (zie de hierboven genoemde termijn).

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.sudwestfryslan.nl. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen. Daarvoor kunt u binnen deze termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 14 0515.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Molkwerum:

DatumBetreftOnderwerp
09-01-2020MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Ymedaem 4 het plaatsen van een tijdelijke woning

Betreft: Overig (gmb-2020-5503)

02-01-2020MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Ymedaem 20 het plaatsen van een aanbouw

Betreft: Overig (gmb-2020-1118)

02-01-2020MolkwerumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Molkwerum, Ymedaem 2 en 4 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-1106)

02-01-2020MolkwerumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Molkwerum, Ymedaem 2 en 4 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-1314)

19-12-2019MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Hellingstrjitte 5 het verbouwen van de bovenverdieping van de oude koekfabriek tot woonruimte

Betreft: Overig (gmb-2019-309223)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.