Drimble

VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING STOBBEPOP, WEILAND TUSSEN RIJKSWEG 19 EN 21 HEERENVEEN (Heerenveen)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Heerenveen op 18 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Heerenveen.

informatie alleen over heerenveen

Inhoud Evenementenvergunning:

VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING STOBBEPOP, WEILAND TUSSEN RIJKSWEG 19 EN 21 HEERENVEEN

De burgemeester van Heerenveen heeft vergunning verleend voor het organiseren van Stobbepop op 30 november 2019 op de locatie weiland tussen Rijksweg 19 en 21 te Heerenveen (10-10-2019).

Rechtsbescherming

Indien u tegen de inhoud van dit besluit bezwaar heeft, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt (dit is de datum die tussen haakjes is vermeld). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, zoals dit blijkt uit de ondertekening van het besluit.

Het adres waar u het bezwaarschrift dan naar toe moet sturen is: Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief én van de enveloppe vermelden: “BEZWAARSCHRIFT”. Binnen een week na ontvangst krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- uw naam en adres

- datum van het bezwaarschrift

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft (indien mogelijk een kopie bijvoegen)

- de redenen van uw bezwaar.

Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent.

Indien u over de bezwarenprocedure zelf meer informatie wilt, kunt u hierover een folder aanvragen of ophalen op het gemeentehuis.

Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Ingeval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van uw bezwaarschrift, aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland vragen om een zogenaamde “voorlopige voorziening” te treffen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Het adres is als volgt: Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voornoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. De griffier zendt u hiervoor een rekening.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Heerenveen:

DatumBetreftOnderwerp
22-11-2019HeerenveenVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, REGENTESSELAAN 71 HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-283964)

22-11-2019HeerenveenAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, KOORNBEURSWEG TEGENOVER NUMMER 20 HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-284093)

22-11-2019HeerenveenAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWLUST 1A HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-283953)

22-11-2019HeerenveenVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, WINDAS 6 A HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-283702)

21-11-2019HeerenveenVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, CRACKSTRAAT 23 HEERENVEEN

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-283055)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.