Drimble

Gemeente Terneuzen - Inrichten parkeerplaats tbv elektrisch laden - Oostkant 5 te Terneuzen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Terneuzen op 17 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Terneuzen.

informatie alleen over terneuzen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Terneuzen
- Inrichten parkeerplaats tbv elektrisch laden
- Oostkant 5 te Terneuzen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen;

Overwegende,

dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft tot het nemen van de verkeersmaatregelen, gegrond op artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994;

dat de gemeente Terneuzen uitvoering wil geven aan de het Zeeuws convenant tussen de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, de provincie Zeeland, het waterschap Scheldestromen en stichting e-laad.nl van 1 april 2011 om de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische auto’s in Zeeland te versnellen en om 75 laadpalen in heel Zeeland te realiseren;

dat het college elektrisch rijden in de gemeente Terneuzen wil stimuleren omdat het een duurzamere vorm van mobiliteit is, dat elektrische auto’s schoner, stiller en zuiniger dan benzineauto’s zijn, dat ze duurzame energie (groene stroom) gebruiken, en dat elektrische auto’s minder geluid maken, minder CO2 uitstoten, en zorgen voor een betere luchtkwaliteit (o.a. minder fijnstof en NOx);

dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden in de Oostkant te Terneuzen.

dat er per elektrische laadpaal twee elektrische aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als een parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen;

dat gezien de behoefte er nu één parkeerplaats voor het opladen nodig is en er nu één vak wordt ingericht als een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;

dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat aan een tweede oplaadplaats de plaats snel kan worden ingericht;

dat er per laadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn waarop de elektrische voertuigen zich kunnen opstellen om op te laden;

dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij het oplaadpunt tov Oostkant 5 te Terneuzen aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

-het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-het beschermen van weggebruikers en passagiers;

-het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

dat de weg onder beheer van de gemeente valt;

dat over deze maatregel conform artikel 24 het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de districtschef van politie;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

besluiten:

twee parkeerplaatsen, bij de laadpaal tov Oostkant 5 te Terneuzen, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

één parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte aan bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hiertoe behoefte bestaat;

dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E04 met onderbord met daarop de tekst ‘Alleen opladen elektrische voertuigen’ alsmede met onderbord OB501-schuin (links/rechts wijzend), volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen;

4. dit besluit ter openbare kennis te brengen;

5. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat het verkeersbesluit is genomen.

Terneuzen,

Namens Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Teamleider Omgeving en Economie,

A.A.A Suij

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag dat het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en u moet gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met dit besluit. Tevens moet u het bezwaarschrift voorzien van uw naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Het is handig om een kopie van het besluit bij te voegen.

Deze eisen staan in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het indienen van een bezwaarschrift leidt niet tot schorsing van het besluit. Indien er sprake is van spoed en u vreest voor onherstelbare gevolgen, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Als eis geldt dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. U moet rekening houden met het betalen van griffierechten.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terneuzen:

DatumBetreftOnderwerp
20-11-2019TerneuzenIngekomen aanvraag omgevingsvergunning - Leeuwenlaan 21 in Terneuzen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-278043)

20-11-2019Terneuzensloopmelding - Scheldeboulevard 3 (Oude Veerhaven) in Terneuzen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-275136)

20-11-2019Terneuzensloopmelding - Herman Heijermansstraat 3 in Terneuzen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-276738)

20-11-2019Terneuzenmelding voor brandveilig gebruik - Kandeelstraat 7 in Terneuzen

Betreft: Overig (gmb-2019-280280)

20-11-2019Terneuzensloopmelding - Erasmusstraat 5 t/m 85 (oneven) Terneuzen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-274875)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.