Drimble

Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, gemeente Losser

Overig gepubliceerd door de Gemeente Losser op 16 oktober 2019

informatie alleen over gemeente losser

Inhoud Overig:

Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde, gemeente Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor:

 • - de nieuw te bouwen woning op het perceel Oldenzaalsestraat 117a in Losser een hogere grenswaarde van 58 dB(A) vast te stellen.

 • - de twee te bouwen woningen gelegen de locatie Oldenzaalsestraat 84A-84B in Losser een hogere grenswaarde van 57 dB(A) vast te stellen.

 • Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 17 oktober tot en met woensdag 27 november 2019 inzage in het gemeentehuis te Losser.

  Zienswijzen

  Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

  Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

  Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Losser:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68288)

  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van 2 woningen, Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68748)

  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68750)

  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van twee vrijstaande woningen, Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68287)

  29-11-2019Gem. LosserBeheerregeling informatiebeheer Losser 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-288929)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.