Drimble

Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 15 oktober 2019

informatie alleen over gemeente waadhoeke

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke ingestemd met de vaststelling van beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid betreft een adviesdocument van de Werkgroep huisvesting arbeidsmigranten, bestaande uit een afvaardiging van bewoners uit dorpen en wijken, huurdersverenigingen, werkgevers, uitzendorganisaties, aanbieders van huisvesting, de woningcorporatie, de gemeente en de arbeidsmigranten zelf. De gemeenteraad van Waadhoeke heeft dit adviesdocument integraal overgenomen als het geldende beleid van Waadhoeke voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Hiermee komt het beleid van de gemeente Waadhoeke uit het voorjaar van 2018 te vervallen (een besluit van de gemeenteraad van Waadhoeke van 8 maart 2018 met kenmerk 18.200706 en de daarop door het college van B&W vastgestelde beleidsregel van 20 maart 2018 (“Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten Beleidsregel Toetsingscriteria Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Waadhoeke”, met kenmerk 18.200859)).

Gelet op het hiervoor genoemde heeft het college van burgemeester & wethouders van Waadhoeke op 8 oktober 2019,

gelet op:

Het bepaalde onder Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2:1, lid 1, sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.4 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 2° en 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.22 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.33 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2:7 Besluit omgevingsrecht

Artikel 4 lid 9 en 11 bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht

ingetrokken:

De op 20 maart 2018 vastgestelde “Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten Beleidsregel Toetsingscriteria Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Waadhoeke” (kenmerk 18.200859).

vastgesteld:

“Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019” (kenmerk 19.205424).

Paragraaf 1.

Algemeen

In de bijlage is het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten, te weten “Huisvesting arbeidsmigranten, advies aan gemeente Waadhoeke”, integraal opgenomen. Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke onder meer besloten (kenmerk 19.202752) om “het advies van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten over te nemen, de beleidsuitgangspunten vanuit het advies vast te stellen en de voorgestelde acties vanuit het advies van de werkgroep in gang te laten zetten.” De uitvoering hiervan ligt bij het college van B&W, dat op deze wijze het beleid juridisch borgt.

Om het beleid overzichtelijk en duidelijk te houden wordt integraal verwezen naar en uitvoering gegeven aan het bijgevoegde advies. Het bijgevoegde advies wordt vanaf hier ‘het beleid’ genoemd en is onverkort van toepassing. Daar waar niet in enkele procedurele zaken is voorzien, komen deze in de navolgende paragraaf aan de orde als aanvullende bepalingen op het beleid.

Het beleid is zo vormgegeven dat voor een ieder duidelijk is wat het inhoudelijk en procedureel behelst om te komen tot de gestelde 3 doelen:

 • 1. Het voorzien in goede en voldoende huisvesting voor de huidige en toekomstige groep arbeidsmigranten;

 • 2. Het waarborgen van vitale en leefbare dorpen en wijken voor reguliere bewoners en arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door de huisvesting van arbeidsmigranten te spreiden;

 • 3. Het realiseren van een positief investeringsklimaat voor werkgevers en aanbieders van huisvesting.

 • Paragraaf 2.

  Algemene indieningsvereisten en stelregels voor vergunningverlening

  Op pagina 32 van het beleid (hoofdstuk ‘randvoorwaarden’) staat dat bij de behandeling voor verzoeken voor een vergunning een ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe dient te worden toegepast, totdat de maximale capaciteit van de kern is bereikt. Dit betreft verzoeken voor een omgevingsvergunning voor tijdelijke afwijking 1 Op pagina 32 van het beleid staat dat na de tijdelijke vergunningverlening van maximaal 10 jaar de mogelijkheid geboden kan worden om een permanente vergunning af te geven. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn, gelet op bestendige jurisprudentie van de Raad van State. Een vergunning “voor altijd” zou immers bij een beperkt aantal te verstrekken vergunningen de mededingingsruimte voor andere gegadigden (toetreding tot de markt voor nieuwkomers) voortaan teniet doen. Het hiervoor genoemde is een belangrijk punt voor de op pagina 29 genoemde evaluatiemomenten van het beleid. van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, waarbij voldaan moet worden aan de algemene en specifieke voorwaarden van pagina 22 van het beleid. Dit principe en daarmee deze paragraaf geldt dus niet voor verzoeken om maatwerk, waarvoor het beleid een op zichzelf staande werkwijze voorschrijft.

  Om iedereen gelijke kansen te geven om voor een dergelijke tijdelijke omgevingsvergunning in aanmerking te komen gelden aanvullend op de algemene en specifieke voorwaarden van pagina 22 van het beleid hiervoor de volgende Algemene indieningsvereisten en stelregels voor vergunningverlening:

 • - Het overleggen van een tekening van de voor huisvesting voor arbeidsmigranten bedoelde woning met daarop weergegeven de directe omgeving waarop ook in kaart wordt gebracht hoe in het parkeren wordt voorzien (een tekening met schaal 1:500).

 • - Het overleggen van een tekening van de voor huisvesting voor arbeidsmigranten bedoelde woning met daarop aangegeven waar de slaapkamers zich in de woning bevinden, evenals keuken(s) en sanitaire voorzieningen.

 • - Bij de behandeling van verzoeken voor een omgevingsvergunning geldt een “wie het eerst komt wie het eerst maalt” principe. Dus op volgorde van binnenkomst van ontvankelijke/ volledige aanvragen wordt na toetsing aan de in het beleid opgenomen criteria + verplichte overige wet- en regelgeving (zoals het Bouwbesluit, maar ook advies van de Veiligheidsregio Fryslân in het kader van brandveiligheid) beoordeeld of vergunningverlening mogelijk is. Dit kan dus betekenen dat sommige later ingekomen aanvragen niet vergund kunnen worden omdat er strijd ontstaat met de in het beleid genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden, overige wet- en regelgeving en/of reeds eerder verleende vergunningen. Bij bestaande situaties kan dit ertoe leiden dat daardoor handhavend opgetreden zal worden.

 • - Aanvragen die via Omgevingsloket online (OLO) worden ingediend worden automatisch voorzien van een datum en tijdstip van binnenkomst. Aanvragen die op andere wijze worden ingediend zullen bij binnenkomst op datum van ontvangst en tijdstip 23.59uur worden geregistreerd. Mochten meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen voor hetzelfde gebied, dan bepaalt voor de aanvragen die op andere wijze zijn ingediend het lot de volgorde van binnenkomst en behandeling/toetsing.

 • - Aanvullend op paragraaf 5.5, 5.6 en de bijlage met aantallen per dorp en wijk op pagina 38 van het beleid, geldt dat ter bepaling van de komgrenzen de geldende bestemmingsplangrenzen van deze kernen worden aangehouden. Voor de dorpen Blessum, Boer, Firdgum, Klooster Lidlum, Skingen, Slappeterp en Zweins geldt dat deze zijn opgenomen in een geldend bestemmingsplan voor het buitengebied. Ter bepaling van de komgrenzen van deze dorpen wordt aansluiting gevonden bij het Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) dat provincie Fryslân in de geldende Verordening Romte Fryslân heeft aangewezen. De begrenzing van alle geldende ruimtelijke plannen op gemeentelijk en provinciaal niveau is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Op de hiervoor genoemde manier wordt de wijze van vergunningverlening zoals Waadhoeke deze kent sinds 20 maart 2018 op exact dezelfde wijze voortgezet, waarmee ongelijke situaties worden voorkomen.

  Paragraaf 3.

  Slotbepalingen

  Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  De officiële en citeertitel van de beleidsregel is “Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Waadhoeke 2019”, intern bekend onder registratienummer 19.205424.

  Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 oktober 2019

  de secretaris,

  A. Doesburg

  de burgemeester,

  M. Waanders

  Bijlage: “Huisvesting arbeidsmigranten, advies aan gemeente Waadhoeke” (intern bekend onder kenmerk 19.117125).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Waadhoeke:

  DatumBetreftOnderwerp
  13-11-2019Gem. WaadhoekeVerleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften, intocht Sinterklaas, zaterdag 23 november 2019 van 13.30 tot 15.30 uur, Menaam (Menaldum)

  Betreft: Overig (gmb-2019-274917)

  13-11-2019BoksumVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Sint Margrietwei 1, Boksum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-275326)

  12-11-2019Gem. WaadhoekeKennisgeving ontvangst melding inrit/uitrit

  Betreft: Overig (gmb-2019-274322)

  12-11-2019BaaiumKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-274334)

  12-11-2019BaaiumKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Alde Dyk 5 in Baaium (Baijum)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-273364)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.