Drimble

Losser - Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Nabij Kultuurhus 't Trefhuus (Gemeente Losser)

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Losser op 15 oktober 2019

informatie alleen over gemeente losser

Inhoud Verkeersbesluit:

Losser
- Reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
- Nabij Kultuurhus 't Trefhuus

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

gelet op:

het feit dat in het kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen de gemeente Losser deelneemt aan de concessie Overijssel en Gelderland en de hierbij behorende invulling geven aan de Basis op orde. Het daarom gewenst is om in het centrum van Losser twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s geen nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid in de desbetreffende straat;

 • de aan te wijzen parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen van elektrische voertuigen en dat met gebruik van de parkeerschijf het is toegestaan om maximaal drie aaneengesloten uren hiervan gebruik te maken;

 • het gewenst is om twee bestaande openbare parkeerplaatsen aan de Prins Hendrikstraat te Overdinkel en nabij Kultuurhus ‘t Trefhuus aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen en dat hiermee is voldaan aan het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers zoals vermeldt in artikel 2, lid 1, sub a en b, van de WVW 1994;

 • het betreffende weggedeelte is gelegen binnen de bebouwde kom van Overdinkel en bij de gemeente Losser in beheer is en dat aan artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is voldaan;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met een verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, waarbij de politie heeft aangegeven met dit besluit te kunnen instemmen en zorg te dragen voor de handhaving van de voorgestelde maatregel;

 • derhalve dit besluit op 15 oktober 2019 ter openbare kennis is gebracht door publicatie in de Staatscourant;

 • daarbij kenbaar is gemaakt dat het besluit en daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 16 oktober 2019, gedurende zes weken ter inzage liggen bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser;

 • belanghebbenden tevens gewezen zijn op het feit dat vanaf 16 oktober 2019 gedurende zes achtereenvolgende weken een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend kan worden;

 • gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  BESLUIT

  door plaatsing van verkeersbord model E4d (zijnde parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen), volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, inclusief onderbord model OB504 (schuine pijl links en rechts) voorzien van pictogram/tekst “parkeerschijfzone max 3 h” , twee noordelijk gelegen parkeerplaatsen op de parkeergelegenheid nabij de hoofdingang van Kultuurhus ’t Trefhuus, Prins Hendrikstraat nr. 1 te Overdinkel, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.

  Losser, 8 oktober 2019

  het college van burgemeester en wethouders van Losser,

  namens deze,

  het hoofd van de afdeling Openbare Werken,

  J.D. Ramerman

  MEDEDELINGEN

  Dit besluit wordt gepubliceerd op DINSDAG 15 OKTOBER 2019 door plaatsing/publicatie in de Staatscourant;

  Het besluit ligt met ingang van 16 oktober 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser. Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende dagen en tijden:

 • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;

 • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;

 • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 • Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als bekendmaking geldt de datum van verzending en/of bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Losser:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68288)

  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van 2 woningen, Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68748)

  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde, bouwen van een woning, Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68750)

  11-12-2019LosserKennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, bouwen van twee vrijstaande woningen, Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW, Losser

  Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2019-68287)

  29-11-2019Gem. LosserBeheerregeling informatiebeheer Losser 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-288929)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.