Drimble

Losser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Mozartstraat (Losser)

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Losser op 10 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Losser.

informatie alleen over losser

Inhoud Verkeersbesluit:

Losser
- Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
- Mozartstraat

Ontwerpverkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Losser;

gelet op:

de aanvraag van een belanghebbende voor het aanwijzen en inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Mozartstraat te Losser;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • belanghebbende, overeenkomstig artikel 49 van het BABW, recht heeft op en in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • belanghebbende niet de mogelijkheid heeft om zijn motorvoertuig op meer dan twee wielen op eigen erf te parkeren;

 • uit een onderzoek naar de parkeermogelijkheden in de nabijheid van de woning van belanghebbende en welke is gehouden op diverse data en verschillende tijdstippen, is gebleken dat de voorhanden zijnde openbare parkeergelegenheden binnen een straat van 50 meter gemeten vanaf de hoofdingang van de woning van belanghebbende regelmatig door andere weggebruikers in beslag worden genomen;

 • het om medische redenen en gelet op de parkeermogelijkheden in relatie met het parkeergedrag ter plaatse, gewenst is van de bestaande openbare parkeergelegenheid in de nabijheid van de woning van belanghebbende, een parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het motorvoertuig op meer dan twee wielen van belanghebbende en dat hiermee is voldaan aan het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers zoals vermeldt in artikel 2, lid 1, sub a en b, van de WVW 1994;

 • het betreffende weggedeelte is gelegen binnen de bebouwde kom van Losser en bij de gemeente Losser in beheer is en dat aan artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is voldaan;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met een verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Twente, waarbij de politie heeft aangegeven met dit besluit te kunnen instemmen en zorg te dragen voor de handhaving van de voorgestelde maatregel;

 • derhalve dit ontwerpbesluit met ingang van 10 oktober 2019 ter openbare kennis is gebracht door publicatie in de Staatscourant;

 • daarbij kenbaar is gemaakt dat het ontwerpbesluit en daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 11 oktober 2019, gedurende vier achtereenvolgende weken, ter inzage liggen bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser;

 • belanghebbende gedurende de inzage termijn in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze, naar keuze schriftelijk dan wel mondeling, kenbaar te maken;

 • gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  BESLUIT

  door plaatsing van verkeersbord model E6 (zijnde gehandicaptenparkeerplaats) overeenkomstig Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeervak nabij pand Mozartstraat nr. 79 te Losser aan te duiden als individuele gehandicaptenparkeerplaats;

  Losser, 4 oktober 2019

  het college van burgemeester en wethouders van Losser,

  namens deze,

  het hoofd van de afdeling Openbare Werken,

  J.D. Ramerman

  MEDEDELINGEN

  Dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd op DONDERDAG 10 OKTOBER 2019 door plaatsing/publicatie in de Staatscourant;

  Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 11 oktober 2019 voor een periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ‘t Lossers Hoes te Losser. Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende dagen en tijden:

 • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;

 • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;

 • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 • Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 11 oktober 2019 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijze schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

  Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns (telefoon 06-12081686) van de afdeling Openbare Werken (OW).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Losser:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-11-2019LosserLosser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - nabij pand Kostersgaarden nr. 40

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-62439)

  14-11-2019LosserLosser - Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats - Kostersgaarden

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-62438)

  06-11-2019LosserKennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”, wijziging Welstandsnota Losser en vastgesteld besluit hogere grenswaarde

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-60950)

  01-11-2019LosserKennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”, wijziging Welstandsnota Losser en vastgesteld besluit hogere grenswaarde

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-265116)

  16-10-2019LosserKennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, gemeente Losser

  Betreft: Overig (stcrt-2019-57273)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.