Drimble

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat 16’

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rucphen op 9 oktober 2019, betreffende een object gelegen in Sprundel.

informatie alleen over sprundel

Inhoud Bestemmingsplan:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Noorderstraat 16’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 september 2019 het bestemmingsplan 'om Sprundel, Noorderstraat 16’ heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan is vastgesteld, omdat het verhaal van de exploitatiekosten van de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Korte inhoud

Het bestemmingsplan 'Kom Sprundel, Noorderstraat 16’ heeft tot doel de realisatie van 8 grondgebonden woningen aan de Noorderstraat 16 en de Hoogakker te Sprundel op de locatie waar nu nog één woning met bijgebouwen staat.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 10 oktober 2019 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie NL.IMRO.0840.2583K0019-DEF1, alsmede via de gemeentelijke website, www.rucphen.nl.

Beroep

Gedurende de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling schriftelijk beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen en een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom in beroep wordt gegaan). Voor het indienen van een beroepschrift dient griffierecht te worden betaald.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom tegelijkertijd ook de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken, een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter kan dit doen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek dient te worden gestuurd naar Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook voor een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wro treedt het besluit tot vaststelling in werking de dag nadat de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sprundel:

DatumBetreftOnderwerp
20-11-2019SprundelGroenstraat 8A, Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

11-11-2019Sprundelnaast Sint Janstraat 143 (U 1659, 1661 en 1662), Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

11-11-2019SprundelSint Janstraat 112, Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

04-11-2019SprundelSint Janstraat 70, Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

04-11-2019SprundelKerkeheidestraat naast 38 (kavel 4), Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.