Drimble

AANWIJZINGSBESLUIT AUTOVERHUURBRANCHE ALS VERGUNNINGPLICHTIGE BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEIT (Gemeente Halderberge)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Halderberge op 13 september 2019

informatie alleen over gemeente halderberge

Inhoud Overig:

Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE;

Gelet op het verzoek van de politie;

Gelet op artikel 2:40j van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge;

OVERWEGENDE DAT:

- het OM, politie en gemeenten in Zeeland-West-Brabant de aanpak van ondermijnende criminaliteit als veiligheidsthema hebben benoemd;

- de gemeente Halderberge de aanpak van ondermijning van de rechtsstaat als leidend principe heeft;

- bij de aanpak van ondermijning volgens een interventiestrategie wordt gewerkt waarbij een heel proces in beeld wordt gebracht en bij verschillende stappen daarin barrières worden opgeworpen;

- politiedistrict De Markiezaten een geschatte illegale drugsindustrie van vele honderden miljoenen euro’s hebben. Daardoor ontstaat een maatschappelijke omgeving waarbij normale inkomstenwerving door arbeid / ondernemerschap concurreert met makkelijk verdiend crimineel geld. Bovendien wordt er over de inkomsten geen belasting afgedragen. Dit heeft een corrumperend effect op de samenleving en tast de leefbaarheid in de gemeenten aan;

- in literatuur en rapporten de autoverhuur wordt gezien als een schakel in de georganiseerde criminaliteit;

- in literatuur en rapporten huurauto’s dienen als middel om geld te kunnen witwassen en afgeschermd / anoniem crimineel gedrag ten toon te spreiden;

- het product huurauto’s daarmee ook het onbewust faciliteren van de georganiseerde criminaliteit in de hand werkt;

- de politie Zeeland-West-Brabant heeft verzocht de autoverhuurbranche vergunningplichtig te maken op grond van de APV;

- de politie aan dat verzoek een bestuurlijke rapportage ten grondslag heeft gelegd;

- in deze bestuurlijke rapportage geconcludeerd wordt dat in de autoverhuurbranche Zeeland-West-Brabant op grote schaal sprake is van het faciliteren van de georganiseerde criminaliteit en dit gebaseerd is op een door de politie uitgevoerd project waarbij door de hele regio ruim 50 bedrijven zijn bezocht;

- de politie eveneens constateert dat de autoverhuurbranche kwetsbaar is voor criminele invloeden en het product huurauto zeer interessant is voor crimineel gebruik (criminogeen);

- onder verwijzing naar een onderzoek van Dienst Justis is vastgesteld dat de autoverhuurbranche in Zeeland-West-Brabant een kans heeft die 8 tot 10 keer groter is dat deze branche bij criminele activiteiten betrokken is dan andere branches elders in het land;

- onder autoverhuur wordt verstaan een activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, het ter beschikking stellen van vervoersmiddelen tegen een vergoeding;

- dat het invoeren van een vergunningplicht voor de bedrijfsmatige activiteiten mogelijkheden biedt voor toezicht en handhaving en mogelijkheden biedt om aan de bewustwording te werken bij onbewust faciliterende bedrijven;

- artikel 2:40j, elfde lid, Algemene Plaatselijke Verordening voorziet in een overgangsbepaling.

BESLUITEN

- om de autoverhuurbranche aan te wijzen als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit zoals bedoeld in artikel 2:40j van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Halderberge op 3 september 2019,

de secretaris, de burgemeester,

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum / uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van Halderberge Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Als tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant te Breda, postbus 90006, 4800 PA, Breda, worden verzocht om, met betrekking tot dit besluit, een voorlopige voorziening te treffen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Halderberge:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019Gem. HalderbergeVastgesteld wijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’

Betreft: Overig (stcrt-2019-56979)

16-10-2019BosschenhoofdOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Advocatenhof 13, Bosschenhoofd

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-57063)

09-10-2019BosschenhoofdVooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Halderberge

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54470)

09-10-2019Gem. HalderbergeOntwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’

Betreft: Overig (stcrt-2019-55089)

07-10-2019Gem. HalderbergeNADERE REGEL RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE HALDERBERGE

Betreft: Overig (gmb-2019-241132)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.