Drimble

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’ (Gemeente Halderberge)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Halderberge op 11 september 2019

informatie alleen over gemeente halderberge

Inhoud Overig:

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het college van Halderberge op 3 september 2019 voor het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel het wijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’ NL.IMRO.1655.BPW6018-C001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met alle bijbehorende stukken is te downloaden of te raadplegen via de gemeentelijke website en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het collegebesluit met alle bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 12 september 2019 gedurende zes weken (tot en met 23 oktober 2019) tijdens de openingstijden ook ter inzage in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch.

Beroep

Gedurende zes weken, met ingang van de terinzagelegging van het collegebesluit, het wijzigingsplan en bijbehorende stukken, kan tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld dan wel een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Oudenbosch, 11 september 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Halderberge:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019Gem. HalderbergeVastgesteld wijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’

Betreft: Overig (stcrt-2019-56979)

16-10-2019BosschenhoofdOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Advocatenhof 13, Bosschenhoofd

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-57063)

09-10-2019BosschenhoofdVooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Halderberge

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54470)

09-10-2019Gem. HalderbergeOntwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’

Betreft: Overig (stcrt-2019-55089)

07-10-2019Gem. HalderbergeNADERE REGEL RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE HALDERBERGE

Betreft: Overig (gmb-2019-241132)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.