Drimble

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Eperweg/Vale Ouwelaan’ ter inzage (Elburg)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Elburg op 5 september 2019, betreffende een object gelegen in Elburg.

informatie alleen over elburg

Inhoud Bestemmingsplan:

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Eperweg/Vale Ouwelaan’ ter inzage (Elburg)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat met ingang van 11 september 2019 het voorontwerpbestemmingsplan Eperweg/Vale Ouwelaan gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt. Dit voorontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van 10 woningen op het terrein van de voormalige Petraschool. Het plangebied is weergegeven op de verbeelding die deel uit maakt van dit bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Elburg. Om het bestemmingsplan in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl; onder Bekendmakingen, Bestemmingsplan. Op de landelijke website kan het ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPEPERWGVALEOUWELN-VON1 Gedurende bovengenoemde termijn van de ter inzageligging van de stukken kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg kenbaar maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer M. Haaksema of de heer J.H Timmermans (tel. 0525-688688) van het Domein Ruimte. Van hetgeen mondeling als inspraakreactie naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Elburg, 10 september 2019 Burgemeester en wethouders voornoemd.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Elburg:

DatumBetreftOnderwerp
14-10-2019ElburgNoorderkerkstraat 28, 8081 EV Elburg

Betreft: Omgevingsvergunning

14-10-2019ElburgBinnengekomen melding kleinschalig evenement Van Comceptum Media B.V.

Betreft: Evenementenvergunning

14-10-2019ElburgVeldbloemenlaan ter hoogte van nummer 54, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 4075

Betreft: Omgevingsvergunning

14-10-2019ElburgTempelweg 1A, 8081 PK Elburg - Termijnverlenging

Betreft: Omgevingsvergunning

14-10-2019ElburgGiek 72, 8081 NW Elburg

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.