Drimble

Omgevingsvergunning appartementengebouw Vossenburcht aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat) te Elburg

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Elburg op 3 september 2019, betreffende een object gelegen in Elburg.

informatie alleen over elburg

Inhoud Bestemmingsplan:

Omgevingsvergunning appartementengebouw Vossenburcht aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat) te Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van:

- Een appartementengebouw op het perceel aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 822.

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan "Vossenakker, 1e uitwerking" van toepassing. Op grond van het bepaalde in artikel 7.2.1 van de planregels van het bestemmingsplan "Vossenakker, 1e uitwerking" mogen de hoofdgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd worden en moet er sprake zijn van minimaal 35 wooneenheden. Het bouwplan voldoet hier niet aan.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is het uitwerkingsplan, i.c. het bestemmingsplan "Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging" voorbereid. Dit uitwerkingsplan is inmiddels op 18 september 2018 vastgesteld. Dit uitwerkingsplan en de door de aanvrager ingediende 'Ruimtelijke onderbouwing appartementengebouw Vossenburcht' vormen de ruimtelijke onderbouwing voor de ingediende aanvraag.

Met ingang van woensdag 4 september 2019, ligt de verleende omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn

kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENBURCHT-VST1

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging ervan bij de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Door het aantekenen van beroep wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Elburg, 3 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Elburg:

DatumBetreftOnderwerp
14-10-2019ElburgNoorderkerkstraat 28, 8081 EV Elburg

Betreft: Omgevingsvergunning

14-10-2019ElburgBinnengekomen melding kleinschalig evenement Van Comceptum Media B.V.

Betreft: Evenementenvergunning

14-10-2019ElburgVeldbloemenlaan ter hoogte van nummer 54, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 4075

Betreft: Omgevingsvergunning

14-10-2019ElburgTempelweg 1A, 8081 PK Elburg - Termijnverlenging

Betreft: Omgevingsvergunning

14-10-2019ElburgGiek 72, 8081 NW Elburg

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.