Drimble

Regeling Mantelzorgwaardering 2019 (Gemeente Apeldoorn)

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 19 augustus 2019

informatie alleen over gemeente apeldoorn

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Regeling Mantelzorgwaardering 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Overwegende

- dat gelet op de grotere druk die als gevolg van de hervormingen in de zorg op mantelzorgers ontstaat, waarbij het tonen van begrip en respect, erkenning en waardering voor de mantelzorger van groot belang wordt geacht;

- dat gemeenten vanaf 2015 op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dienen te bepalen op welke wijze zij zorg dragen voor een blijk van waardering voor de mantelzorgers;

- dat het college op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2019 bevoegd is hieromtrent nadere regels vast te stellen.

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2019.

Besluit:

vast te stellen de navolgende Regeling Mantelzorgwaardering 2019.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Cliënt: een persoon woonachtig in de gemeente Apeldoorn die gebruik maakt van een algemene voorziening, maatwerkvoorziening, overige voorziening, individuele voorziening of door of namens wie een melding voor een hulpvraag is gedaan.

Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep. Er is sprake van mantelzorg als er langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week hulp wordt geboden.

Aanvraagformulier: het digitale aanvraagformulier

Artikel 2

Criteria

Een vorm van mantelzorgwaardering kan gegeven worden aan iedereen die mantelzorg biedt aan een cliënt conform de definitie van de regeling. Jaarlijks kan maximaal één waardering per mantelzorger worden uitgegeven.

Artikel 3

Vorm mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering bestaat uit een geldbedrag van € 75,00, onafhankelijk van het aantal aanvragen. Aan jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) wordt de waardering in de vorm van een cadeaubon uitgereikt. Jonge mantelzorgers van 18 tot en met 23 jaar kunnen kiezen tussen het geldbedrag en een cadeaubon.

Artikel 4

Aanvraag mantelzorgwaardering

 • 1. De waardering mantelzorgers wordt vanaf 1 september 2019 digitaal via een aanvraagformulier op de website van Stichting De Kap aangevraagd door de mantelzorger. De aanvraag dient uiterlijk 31 oktober 2019 ingediend te worden;

 • 2. Het college beslist uiterlijk binnen acht weken na de sluitingsdatum van 31 oktober 2019.

 • Artikel 5

  Uitvoering

  De uitvoering van deze regeling wordt belegd bij Stichting De Kap. De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door het college van b&w. Stichting De Kap legt verantwoording af aan het college van b&w over de uitvoering van de regeling.

  Artikel 6

  Evaluatie

  Deze regels worden jaarlijks geëvalueerd.

  Artikel 7

  Inwerkingtreding

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  Artikel 8

  Citeertitel

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Mantelzorgwaardering 2019.

  Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2019.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Apeldoorn:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-09-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 5, 7311 LJ, Apeldoorn, het plaatsen van een dakopbouw

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231210)

  20-09-2019UddelAanvraag omgevingsvergunning Einderweg (naast nr. 11), Uddel, het oprichten van een woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231005)

  20-09-2019ApeldoornTerrasvergunning: Hoofdstraat 166 in Apeldoorn

  Betreft: Terrasvergunning (gmb-2019-230908)

  20-09-2019Gem. ApeldoornDrank- en horecavergunning: Brasserie Délicat B.V.

  Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2019-230874)

  20-09-2019UgchelenVerleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 219 in Ugchelen, het oprichten van een woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231140)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.