Drimble

Gemeente Apeldoorn - inrichten e-laadlocatie - 1e Wormenseweg

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 19 augustus 2019

informatie alleen over gemeente apeldoorn

Inhoud Verkeersbesluit:

Inrichten e-laadlocatie 1e Wormenseweg

Nr. 2019-431569

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende:

dat de 1e Wormenseweg in Apeldoorn gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Apeldoorn;

dat de bovengenoemde weg in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;

dat de bovengenoemde weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Apeldoorn is opgenomen in de Verkeersvisie 2016 2030;

dat deze categorisering aansluit op de categorisering zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de 1e Wormenseweg in Apeldoorn volgens de Verkeersvisie 2016 2030 deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat de verbetering van de luchtkwaliteit flink in de belangstelling staat;

dat sindsdien landelijk en lokaal veel maatregelen getroffen zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren;

dat één van deze maatregelen het bevorderen van het gebruik van elektrische voertuigen is;

dat het gebruik van elektrische voertuigen ieder jaar groeit in de gemeente Apeldoorn;

dat hierdoor een toenemende vraag ontstaat naar laadvoorzieningen in de openbare ruimte;

dat de provincie Gelderland door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij heeft gevonden die kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte;

dat de gemeente Apeldoorn door middel van het collegeakkoord een overeenkomst heeft gesloten met de betreffende marktpartij voor het plaatsen van deze laadvoorzieningen;

dat in dit collegeakkoord tevens een aantal beleidsuitgangspunten is opgenomen over de plaatsing van deze laadvoorzieningen;

dat de gemeente Apeldoorn een aanvraag heeft ontvangen om ter hoogte van de 1e Wormenseweg in Apeldoorn een laadvoorziening te plaatsen;

dat een geschikte locatie is gevonden voor een laadvoorziening aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn op de parkeerplaatsen aan de overzijde van de huisnummers 363 tot en met 393;

dat de laadvoorziening is voorzien van twee laadpunten, waardoor het mogelijk is dat twee voertuigen gelijktijdig kunnen opladen;

dat om het gebruik van de laadvoorziening aan de 1e Wormenseweg ten behoeve van elektrische voertuigen optimaal te benutten het wenselijk is om nabij deze voorziening maximaal twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrisch voertuigen

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’ en een onderbord met een pijl naar links en rechts;

dat het onderbord met een pijl naar links en rechts ter reservering van twee parkeerplaatsen pas wordt geplaatst wanneer binnen een termijn van drie jaar uit de gebruikscijfers blijkt dat hier aanleiding toe is, waardoor in eerste instantie slechts één parkeerplaats wordt gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een dergelijk onderbord een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie, eenheid Oost Nederland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van besluiten aangaande het reserveren van parkeerplaatsen voor voorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit:

door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’ een parkeerplaats gelegen aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn te reserveren op de parkeerplaatsen aan de overzijde van de huisnummers 363 tot en met 393 ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig, en;

wanneer binnen drie jaar uit de gebruikscijfers blijkt dat het noodzakelijk is om een tweede parkeerplaats te reserveren voor het opladen van een elektrisch voertuig, aan de bebording een onderbord toe te voegen met een pijl naar links en rechts (bordnummer OB504).

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
20-09-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 5, 7311 LJ, Apeldoorn, het plaatsen van een dakopbouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231210)

20-09-2019UddelAanvraag omgevingsvergunning Einderweg (naast nr. 11), Uddel, het oprichten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231005)

20-09-2019ApeldoornTerrasvergunning: Hoofdstraat 166 in Apeldoorn

Betreft: Terrasvergunning (gmb-2019-230908)

20-09-2019Gem. ApeldoornDrank- en horecavergunning: Brasserie Délicat B.V.

Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2019-230874)

20-09-2019UgchelenVerleende omgevingsvergunning Ugchelsegrensweg 219 in Ugchelen, het oprichten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-231140)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.