Drimble

Bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 16 juli 2019, betreffende een object gelegen in Mijdrecht.

informatie alleen over mijdrecht

Inhoud Bestemmingsplan:

Bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad van De Ronde Venen op 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ inclusief beeldkwaliteitsplan (met planidentificatienummer NL.IMRO.0736.BPP044PrBernhardl-va01 en postcode 3641 GP) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

• De papieren versies liggen ter inzage bij Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De stukken zijn in te zien op afspraak, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur. U kunt een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.

• Het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

• De authentieke planbestanden kunt u downloaden van de volgende bestandslocatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.

• U kunt het plan ook inzien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Prins Bernhardlaan” maakt het mogelijk dat 5 verouderde woningen aan de Prins Bernhardlaan 13-21 in Mijdrecht worden vervangen door een woongebouw met vier bouwlagen voor in totaal 21 appartementen (sociale huur).

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is bij vaststelling gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft de volgende wijzigingen:

Planregels:

• artikel 1.20: definitie peil is aangepast

• aan artikel 7.1 wordt een bepaling toegevoegd waarin bepaald is dat een dakrand van maximaal 30 cm toegestaan is.

• artikel 3.4.1 een voorwaardelijke verplichting voor het realiseren van een groene afscheiding tussen de zijde van de parkeerplaatsen en de sloot ten westen van het appartementencomplex is toegevoegd.

• in artikel 3.2.2 sub b “24 wooneenheden” vervangen door “21 appartementen”.

• in artikel 3.2.2 sub e.2 “1e t/m 3e bouwlaag” vervangen door “2e t/m 4e bouwlaag”.

• artikel 3.2.4.sub a aangescherpt om carports e.d. te voorkomen.

• in artikel 5.4.sub b.1 “als bedoeld in lid 3.1” vervangen door “als bedoeld in artikel 3.1”.

• in artikel 5.2.sub b “als bedoeld in lid 3.1” vervangen door “als bedoeld in artikel 3.1”.

• artikel 3.2.3. een voorwaardelijke verplichting ten behoeve van de privacy in de achtertuinen van de woningen aan de Stadhouderlaan is toegevoegd

• artikel 3.2.4.b.sub 3: de maximale hoogte van erf- en terreinafscheidingen is gewijzigd van 1.8 meter in 2 meter

• artikel 3.4.2: dynamische verwijzing naar het gemeentelijk parkeerbeleid/parkeernormen in de planregels opgenomen

• artikel 3.4.3.sub c: “met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit” is geschrapt

• aan artikel 5.2. sub b is het woord “bouwwerken” toegevoegd.

• artikel 9.1.sub b “3 meter” wordt vervangen door “1 meter”

Verbeelding:

• bouwvlak juist gedimensioneerd en gesitueerd.

• ontsluiting op de Prins Bernhardlaan, zuidzijde hoofdgebouw. Door de verschuiving van het bouwvlak wordt ontsluiting aan de zuidzijde mogelijk.

Toelichting:

• de eindrapportage van Sweco en de onderbouwing voor ontsluiting op de Prins Bernhardlaan zijn in de (bijlagen bij de) plantoelichting verwerkt.

• uitgebreider is onderbouwd waarom dit gebouw op deze plek wordt gerealiseerd.

• uitgebreidere belangenafweging richting bewoners Stadhouderlaan. In verschillende hoofdstukken wordt ingegaan op de nadere afstemming met / belangen van aanwonenden.

• het beeldkwaliteitsplan is aangepast (ontsluiting via de Prins Bernhardlaan en kleur- / materiaalgebruik).

• het schapenweitje is geen openbaar groen. Tekst is aangepast.

• toelichting volkshuisvesting / woningbehoeftecijfers geactualiseerd.

• resultaten bezonningsstudie in de toelichting verwerkt

• watertoets aangepast i.v.m. nieuwe ontsluitingslocatie aan zuidoostzijde en als gevolg hiervan gewijzigde verhardingsoppervlakte.

• de paragraaf maatschappelijke uitvoerbaarheid is aangevuld met contacten na ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan

Beroep bestemmingsplan Prins Bernhardlaan

Van 18 juli t/m 28 augustus 2019 kan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden voor zover het een wijziging betreft die bij vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht;

• belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad;

• belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Hiertoe dient naast beroep tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Beeldkwaliteitsplan Prins Bernhardlaan

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan “Prins Bernhardlaan is vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Een beeldkwaliteitsplan doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het beeldkwaliteitsplan betrekking op heeft. Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente De Ronde Venen. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Prins Bernhardlaan en is als ‘bijlage 1’ bij het bestemmingsplan opgenomen.

Inhoud beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan omvat twee beeldkwaliteitskaders: het gebouw en de openbare ruimte. Het kader 'gebouw' gaat onder meer in op de relatie van het complex en de omgeving, de oriëntatie, de entree alsmede de opbouw en materialisering van de gevel. Het kader 'openbare ruimte' gaat specifiek in op de gewenste inrichting van de bijbehorende openbare ruimte. Belangrijke aspecten daarbij zijn het parkeren en de inrichting van het dijktalud.

Beroep beeldkwaliteitsplan

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld beeldkwaliteitsplan.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Mijdrecht:

DatumBetreftOnderwerp
16-07-2019MijdrechtBestemmingsplan ‘Prins Bernhardlaan’ te Mijdrecht inclusief beeldkwaliteitsplan gewijzigd vastgesteld.

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-39944)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Verfmolen te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38344)

08-07-2019MijdrechtGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van 4 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Bonkelaar te Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38335)

18-06-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Roerdomp Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-33337)

29-05-2019Mijdrechtgemeente De Ronde Venen - Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats - Nobel Mijdrecht

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-30500)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.