Drimble

Gemeente Schagen - Intrekken verkeersbesluit van 07-06-2019, nr. 32214. Het nemen van een verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij - Bloemstraat 40, Waarland.

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 4 juli 2019, betreffende een object gelegen in Waarland.

informatie alleen over waarland

Inhoud Verkeersbesluit:

Gemeente Schagen
- Intrekken verkeersbesluit van 07-06-2019, nr. 32214. Het nemen van een verkeersbesluit reserveren van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij
- Bloemstraat 40, Waarland.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen;

Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is, namens de korpschef van de politie eenheid Noord-Holland, overleg gepleegd met de Verkeersadviseur van genoemde Eenheid. Deze heeft zich d.d. 2 juli 2019 tijdens een verkeersoverleg vanuit verkeersoptiek akkoord heeft verklaard met de maatregel;

Overwegende ten aanzien van het besluit:

 • dat het wenselijk is elektrisch rijden te stimuleren;

 • dat er behoefte is aan infrastructuur om elektrische voertuigen op te kunnen laden;

 • dat inwoners of werknemers in onze gemeente, die niet op eigen grond ruimte hebben om op te laden, een openbare laadpaal moeten kunnen aanvragen;

 • dat het wenselijk is kaders en voorwaarden te stellen aan het aanvragen, meewerken en realiseren van een laadpaal in de openbare ruimte;

 • Dat voor elektrisch vervoer een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk is. Deze laadpalen worden zowel op aanvraag van de gemeente als mede op aanvraag van particulieren geplaatst. Aanvragers willen graag de mogelijkheid hebben hun elektrische voertuigen op te laden in de buurt van de woning;

  Dat voorts de gemeente Schagen een overeenkomst heeft gesloten via de MRA (Metropoolregio Amsterdam) met Pitpoint voor de plaatsing en toetsing van laadpalen voor elektrische voertuigen;

  Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Motivering

  De gemeente Schagen heeft onlangs een verzoek ontvangen van een bezitter van een elektrisch voertuig voor het plaatsen van een laadpaal nabij de woning op de Bloemstraat. Daarnaast is er ook de wens om een openbaar laadpunt te realiseren voor (bezoekers van) omwonenden. Het is dan wel nodig om aan weerszijden van het oplaadpunt een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

  De aangegeven locatie is akkoord bevonden om de volgende redenen:

  1. openbaar toegankelijk;

  2. zal uitsluitend voor het laden van elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden;

  3. door inwoners aangevraagd.

  Vanwege verkeerde situatietekening in het verkeersbesluit van 07-06-2019, Staatscourant 2019, 32214 wordt deze ingetrokken. Nieuw besluit wordt genomen met juiste situatietekening.

  Belangenafwegingen

  Met het verkeersbesluit worden de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • 2. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 3. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • Het aanwijzen van parkeerplaatsen ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen zou, omdat dit ten koste gaat van vrije parkeerplaatsen, als in strijd met het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer kunnen worden gezien. Wij zijn van mening dat er sprake is van een geringe mate van vrijheidsbeperking en dat de algemene belangen die met dit besluit gediend zijn, zoals het verminderen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de beïnvloeding van het mobiliteitsgedrag, zwaarder wegen.

  Dit verkeersbesluit is nodig om het opladen van de elektrische auto’s in de openbare ruimte op een veilige manier te faciliteren, zonder dat er op een hinderlijke manier elektrische snoeren over de openbare weg liggen.

  Zie ook ‘Beleidsregels laadpalen voor elektrische voertuigen op openbaar terrein’ gemeente Schagen vastgesteld op 22 november 2016.

  Overwegende dat het voorgestelde gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Schagen is gelegen en daarom ook bij de gemeente Schagen in beheer is.

  Besluit

 • 1. Het plaatsen van het bord E8 (parkeerplaats) met onderbord “uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen” van de bijlage 1 van het RVV 1990, ter hoogte van perceel Bloemstraat 40, Waarland.

 • 2. Dat toegang tot de laadpaal niet te allen tijde gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld tijdens evenementen.

 • 3. De locatie van de te reserveren parkeerplaatsen met bijbehorende bebording wordt op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven.

 • Mededelingen

  De bekendmaking van het besluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook andere belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

  De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • de gronden van het bezwaar.

 • Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

  Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

  Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

  Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

  De heer F.J.J. Watertor

  Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen

  afdeling Openbaar Gebied

  Datum 2 juli 2019


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waarland:

  DatumBetreftOnderwerp
  19-09-2019WaarlandAanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op de locatie Beemsterboerweg kavel 4 in Waarland

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-230197)

  16-09-2019WaarlandVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe schuur/werkplaats op de locatie Veluweweg 10a, 1738 BC in Waarland

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-226133)

  12-09-2019WaarlandVerleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 80 zonnepanelen op de locatie Oostkade 1, 1738 JZ in Waarland

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-223541)

  05-09-2019WaarlandOntwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland gemeente Schagen

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-218875)

  05-09-2019WaarlandOntwerpbestemmingsplan Hogebrugweg 6a te Waarland gemeente Schagen

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-49746)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.