Drimble

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, uitbreiding informatiecentrum’ (28-05-2019)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 25 juni 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Bestemmingsplan:

Rectificatie Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, uitbreiding informatiecentrum’ (28-05-2019)

De bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, uitbreiding informatiecentrum’ was niet gepubliceerd in de Staatscourant. Daarom gaat het bestemmingsplan twee weken later ter inzage. Hieronder nogmaals de volledige bekendmaking met de aangepaste data van terinzagelegging.

Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het perceel aan Eekhoornweg 10, 7451 HR te Holten. Het plan maakt planologisch de uitbreiding van het al bestaande informatiecentrum bij de Canadese Begraafplaats in Holten mogelijk. Ook de bij deze uitbreiding behorende boscompensatie wordt met dit bestemmingsplan planologisch geregeld.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2019002-0401 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2019000-/NL.IMRO.1742.BPB2019002-0401/

U kunt het bestemmingsplan vanaf woensdag 26 juni 2019 t/m woensdag 07 augustus 2019 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Beroep instellen kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Rijssen,

25 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C. Hofland,burgemeester,

A.C. van Eck, gemeentesecretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
17-07-2019HoltenAanvraag evenement, MAC de Holterberg, motocrosswedstrijden, Zuurberg

Betreft: Evenementenvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 11, kappen bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Van Nootensweg 1, kappen bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 160 kavel 04,05,08,11,12,13,17,18,27,29,31,37,38,39, wijziging op reeds verleende vergunning 20020687 (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Schreursweg 6a, wijzigen installatie veehouderij (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.