Drimble

Vaststelling bestemmingsplan Pauwenven (Gemeente Zaanstad)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Zaanstad op 12 juni 2019

informatie alleen over gemeente zaanstad

Inhoud Bestemmingsplan:

Vaststelling bestemmingsplan Pauwenven

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 28 mei 2019 het bestemmingsplan Pauwenven, GML-bestand: NL.IMRO.0479.STED3855BP-0301, raadsbesluit 2019/8046, met bijbehorende stukken, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd heeft vastgesteld. Ook is besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan maakt de ontwikkeling van 43 grondgebonden woningen, waarvan 29 eengezinswoningen en 14 seniorenwoningen, mogelijk op de locatie Pauwenven in Zaandam.

De locatie Pauwenven is gelegen in de wijk Poelenburg en maakt deel uit van de Vennenbuurt. Het plangebied is gelegen tussen de wegen Schaarsven, Pauwenven, de Weer en de Ds. M.L. Kingweg.

Besluit hogere waarden geluid

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, op 2019-04-23 hogere waarden hebben vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting.

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van diverse geluidbronnen. Voor het bepalen van de geluidsbelasting is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van verkeerslawaai wordt overschreden. Voor deze overschrijdingen kunnen hogere waarden worden vastgesteld op grond van artikel 44, 83 en 110a van de Wet geluidhinder.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere waarden geluid liggen van donderdag 13 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 op de volgende wijzen ter inzage:

 • Digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl(geldt alleen voor het bestemmingsplan);

 • als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’);

 • bij de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden maandag, woensdag en donderdag van 8.30 -16.00 uur, dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14075.

 • Beroep

  Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden beroep worden ingesteld door:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerp;

 • Belanghebbenden ten aanzien van door de gemeenteraad aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerp;

 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen ten aanzien van het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

 • Beroepschriften moeten worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

  Meer informatie over beroep en schorsing staat op de website: www.raadvanstate.nl.

  Zaandam, 12 juni 2019

  Burgemeester en wethouders van Zaanstad


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zaanstad:

  DatumBetreftOnderwerp
  16-10-2019Gem. ZaanstadBeleidsnota dierenwelzijn 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-252032)

  15-10-2019ZaandamVerleende tijdelijke standplaatsvergunning

  Betreft: Standplaatsvergunning

  15-10-2019WormerveerVerleende evenementenvergunning

  Betreft: Evenementenvergunning

  15-10-2019Koog aan de ZaanVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

  15-10-2019ZaandamVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.