Drimble

Ontwerpbestemmingsplan Molenaer (Gemeente Zaanstad)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Zaanstad op 5 juni 2019

informatie alleen over gemeente zaanstad

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan Molenaer

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat met ingang van donderdag 6 juni 2019 voor een periode van zes weken (dus tot en met woensdag 17 juli 2019) ter inzage ligt:

 • Het ontwerpbestemmingsplan Molenaer met bijbehorende stukken (identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3863BP-0201).

 • Het voornemen bestaat om ter plaatse van de grond rond het rijksmonument Zuideinde 87 te Westzaan woningen te realiseren. De bedrijfsbebouwing die hier heeft gestaan is reeds gesloopt en de grond is gesaneerd. Het woningbouwplan bestaat uit maximaal 27 grondgebonden woningen, met bijbehorende parkeergelegenheid en erf.

  Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Zuideinde 85 t/m 97 te Westzaan. Het plangebied wordt globaal omgrensd door:

  • Het Zuideinde aan de oostzijde;

  • Perceel Zuideinde 95 en de waterloop tussen het plangebied en fase 1 aan de noordzijde;

  • De waterloop langs de Overtoom aan de westzijde;

  • Perceel Zuideinde 83b en c en de waterloop tussen het plangebied en Zuideinde 83 aan de zuidzijde.

  M.e.r.-beoordelingsbesluit Molenaer

  Burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad maken overeenkomstig artikel 7.19 vierde lid van de Wet milieubeheer bekend dat ter voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan genaamd bestemmingsplan Molenaer een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

  Om te bepalen of de ontwikkeling zoals mogelijk gemaakt in het ontwerpbestemmingsplan nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied zijn de effecten die kunnen optreden in beeld gebracht.

  De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het (ontwerp)bestemmingsplan Molenaer kunnen worden uitgesloten.

  Besloten is geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor het (ontwerp)bestemmingsplan Molenaer.

  Het ontwerpbesluit Hogere waarden geluid

  De woningen zullen voor een deel worden gevestigd binnen de wettelijke zones van de gezoneerde industrieterreinen Westpoort en HoogTij.

  Uit uitgevoerd akoestisch onderzoek blijkt, dat er voor een aantal van deze woningen een hogere waarde vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai moet worden vastgesteld. Het verlenen van hogere waarden zoals weergegeven in het ontwerpbesluit hogere waarden geluid is conform de Wet geluidhinder en voldoet aan het gemeentelijke beleid op dat gebied. Ook met het verlenen van hogere waarden blijft er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

  Inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan ligt op de volgende wijzen ter inzage:

  Elektronisch via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

  Als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘ontwerpbestemmingsplan’);

  In papieren vorm via de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 8.30 - 16.00 uur, dinsdag van 13:30 - 16:00 uur en vrijdag van 08:30 - 12:00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14 075.

  Het m.e.r-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid liggen op de volgende wijzen ter inzage:

  Als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘ontwerpbesluit/hogere waarden/m.e.r.’);

  In papieren vorm via de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 8.30 - 16.00 uur, dinsdag van 13:30 - 16:00 uur en vrijdag van 08:30 - 12:00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14 075.

  Zienswijzen

  Ontwerpbestemmingsplan

  Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze mondeling of schriftelijk, zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

  Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gestuurd naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenaer’.

  Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan op maandag t/m donderdag, bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 uur, contact worden opgenomen met dhr. Van den Boogaart, afdeling Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad, bereikbaar via het algemene telefoonnummer14 075.

  Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.

  Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

  Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden naar keuze mondeling of schriftelijk, hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

  Schriftelijke zienswijzen moeten worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden geluid Molenaer’.

  Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan op maandag t/m donderdag, bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 uur, contact worden opgenomen met dhr. Van den Boogaart, afdeling Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 075.

  Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.

  Bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluit

  Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit (= het ontwerpbestemmingsplan) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

  Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

  Bezwaarschriften moeten worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluit Molenaer’.

  Nadere informatie

  Het ontwerpbestemmingsplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid worden op verzoek mondeling toegelicht. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. Van den Boogaart, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 075.

  Inloopavond Op woensdag 19 juni wordt van 17.30-19.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd over het ontwerpbestemmingsplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid bij Zaanschap in Westzaan. U kunt daar de stukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente en aan de vertegenwoordigers van de ontwikkelaar die het plan gaat realiseren.

  Crisis- en herstelwet

  Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Pro forma ingediende beroepen zijn niet toegestaan. In het beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

  Zaandam, 5 juni 2019

  Burgemeester en wethouders van Zaanstad


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zaanstad:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-10-2019AssendelftVerleende objectontheffing

  Betreft: APV Vergunning

  09-10-2019ZaandamVerleende tijdelijke standplaatsvergunning

  Betreft: Standplaatsvergunning

  09-10-2019ZaandamVerleende tijdelijke standplaatsvergunning

  Betreft: Standplaatsvergunning

  09-10-2019AssendelftVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

  09-10-2019ZaandamVerleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.