Drimble

Vaststelling bestemmingsplan Havenstraat Hemkade (Gemeente Zaanstad)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Zaanstad op 5 juni 2019

informatie alleen over gemeente zaanstad

Inhoud Bestemmingsplan:

Vaststelling bestemmingsplan Havenstraat Hemkade

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 28 mei 2019 het bestemmingsplan Havenstraat Hemkade, GML-bestand: NL.IMRO.0479.STED3801BP-0301, raadsbesluit 2019/10545, met bijbehorende stukken, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd heeft vastgesteld. Ook is besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Op 30 april heeft de Raad van State het bestemmingsplan Omgevingsplan Hembrug e.o. vernietigd. Hierdoor is er geen juridisch-planologisch kader voor dit gebied. Het gebied Havenstraat Hemkade, waar de bestaande bebouwing is, krijgt middels dit plan weer een juridisch-planologisch kader. Dit bestemmingsplan bevat alleen een inhoudelijke planregeling voor de bestaande functies aan de Havenstraat Hemkade.

Het bestemmingsplan ‘Havenstraat Hemkade’ heeft betrekking op een deel van Zaandam. Het betreft het bebouwde gedeelte van het Hembrugterrein. Het plangebied omvat het de woningen aan de Havenstraat en Hemkade met aansluitend openbaar gebied en water.

Hogere waarden geluid

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van diverse geluidbronnen. Voor het bepalen van de geluidbelasting is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van industrielawaai wordt overschreden. Voor deze overschrijdingen kunnen hogere waarden worden vastgesteld op grond van artikel 44, 83 en110a van de Wet geluidhinder. Op grond van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, artikel 7c onderdeel 9, sub c en d kan het besluit tot het vaststellen van hogere waarden deel uitmaken van het bestemmingsplan.

De hogere waarden zijn opgenomen in artikel 15 van het bestemmingsplan en de verantwoording van de ontheffing van de voorkeursgrenswaarde is opgenomen in de toelichting van dit plan. Hiermee is het besluit hogere waarden geïntegreerd in het bestemmingsplan.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van donderdag 6 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 op de volgende wijzen ter inzage:

 • Digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (geldt alleen voor het bestemmingsplan);

 • als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’);

 • bij de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden maandag, woensdag en donderdag van 8.30 -16.00 uur, dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14075.

 • Beroep

  Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerp;

 • Belanghebbenden ten aanzien van door de gemeenteraad aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerp;

 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen ten aanzien van het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

 • Beroepschriften moeten worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

  Meer informatie over beroep en schorsing staat op de website: www.raadvanstate.nl.

  Zaandam, 5 juni 2019

  Burgemeester en wethouders van Zaanstad


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zaanstad:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-07-2019Gem. ZaanstadAanvraag- en selectieprocedure vuurwerkverkoopvergunning – 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-179596)

  18-07-2019Gem. ZaanstadVuurwerkverkoopbeleid gemeente Zaanstad - 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-179594)

  18-07-2019Gem. ZaanstadBeleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningne Zaanstad 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-178831)

  18-07-2019Gem. ZaanstadVerordening Zeehavengeld 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-178730)

  17-07-2019Gem. ZaanstadVerlenging aanwijzing veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-177450)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.