Drimble

Geen milieueffectrapportage nodig voor voorgenomen activiteit aan Oosteindseweg 36 Sprundel

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rucphen op 23 mei 2019, betreffende een object gelegen in Sprundel.

informatie alleen over sprundel

Inhoud Overig:

Geen milieueffectrapportage nodig voor voorgenomen activiteit aan Oosteindseweg 36 Sprundel

Op 3 oktober 2018, als laatste aangevuld op 21 februari 2019, is een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ontvangen.

Wat is een mer-aanmeldingsnotitie?

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteiten daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Zo kunnen we als gemeente de milieueffecten bij de besluitvorming betrekken.

Activiteit aangevraagd voor het houden van varkens

De aanmeldingsnotitie die we ontvangen hebben, gaat over een activiteit die plaats biedt voor het houden van vleesvarkens. De locatie is Oosteindseweg 36 te Sprundel. Ten opzichte van de vergunde situatie vindt er géén uitbreiding in dieraantallen en dierverblijven (stallen) plaats. Er vindt enkel een verandering plaats in de huisvestingssystemen.

Op deze activiteit is de procedure als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeer van toepassing.

Er zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen

We hebben geconcludeerd, dat bij deze activiteit geen sprake is van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. We hebben hierbij rekening gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden.

Besloten is dat de mer-plicht niet noodzakelijk is.

Dit besluit is noodzakelijk in verband met een nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Te zijner tijd kan gebruik worden gemaakt van de rechtsmiddelen die openstaan in het kader van de procedure voor het verlenen van de vergunning voor de betreffende activiteit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Stuken liggen ter inzage

Wilt u meer weten? De stukken liggen met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Gemeentewinkel. De stukken zijn in deze periode elke werkdag in te zien van 08.00-12.00u en op woensdag van 08.00-20.00u.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sprundel:

DatumBetreftOnderwerp
22-01-2020Gem. Rucphentegenover Berkstraat 1A, Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

22-01-2020SprundelSint Janstraat 147, Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

22-01-2020SprundelSint Janstraat 135B, Sprundel

Betreft: Bouwvergunning

22-01-2020SprundelHeikant nabij 18, Sprundel

Betreft: Kapvergunning

15-01-2020SprundelNoorderstraat 68, Sprundel

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.