Drimble

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Hellendoorn op 22 mei 2019

informatie alleen over gemeente hellendoorn

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 24 april 2018 Nr. 18INT00845

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende,

dat het in verband met een doelmatige besluitvorming gewenst is dat bepaalde bevoegdheden niet door hun college, maar door een lid van hun college of door ambtenaren in dienst van de gemeente Hellendoorn worden uitgeoefend;

dat dit aansluit bij de organisatiefilosofie om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen;

dat het college verantwoordelijk blijft voor de in mandaat, via volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden;

dat het daarom gewenst is om voor de uitoefening van de bevoegdheden nadere regels vast te stellen;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 59a Gemeentewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

 • I. Aan leden van het college en aan ambtenaren, in dienst van de gemeente Hellendoorn, worden de mandaten en volmachten verleend, zoals die zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlagen 1 tot en met 13.

 • II. Aan ieder lid van het college en aan iedere ambtenaar, in dienst van de gemeente Hellendoorn, wordt machtiging verleend tot verrichten van handelingen, die noch een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, mits deze handeling past binnen de portefeuille resp. de omschrijving van de functie, waarin de ambtenaar is aangesteld.

 • III. Ten aanzien van de uitoefening van het bepaalde in I. en II. de volgende voorschriften vast te stellen:

 • Algemeen

  Artikel 1

 • 1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bepalingen van afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 3:79 Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen alsmede van gemeenschappelijke regelingen in acht genomen.

 • 3. De krachtens mandaat of volmacht opgedragen bevoegdheden moeten beperkt worden uitgelegd.

 • Artikel 2

 • 1. Behalve de in de bijlagen 1 tot en met 13 aangegeven functionarissen is de naasthogere leidinggevende bevoegd de op die bijlagen aangegeven bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2. Degenen, aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, zijn bevoegd deze bevoegdheid aan anderen op te dragen, tenzij in de bijlagen 1 tot en met 13 anders is aangegeven.

 • Artikel 3

  De bevoegdheden, bedoeld onder I. van dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in de onder I. van dit besluit genoemde bijlagen, uitgeoefend namens het college.

  Mandaat

  Artikel 4

 • 1. De ondertekening van uitgaande stukken namens het college van burgemeester en wethouders dient in de gevallen, waarin de bevoegdheid om het besluit te nemen is gemandateerd, als volgt plaats te vinden:

  Namens het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2. De ondertekening van uitgaande stukken, waarbij de bevoegdheid om het besluit te nemen door het college niet is gemandateerd, dient als volgt plaats te vinden:

  Overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • Volmacht

  Artikel 5

  Indien volmacht is verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten dient de aanhef van de overeenkomst als volgt te luiden:

  De gemeente Hellendoorn, te dezen vertegenwoordigd door (naam + functieaanduiding), die handelt ter uitvoering van een door hem/haar genomen besluit van ..............., nr. ……., daartoe gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018, nr. 18INT00845 en het besluit van de burgemeester van 24 april 2018, nr. 18INT00847,

  hierna te noemen: de gemeente

  etc.

  Machtiging

  Artikel 6

  De ondertekening van uitgaande stukken namens het college dient als volgt plaats te vinden:

  Namens het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemachtigde en zijn of haar handtekening)

 • IV. In te trekken zijn besluit van 4 juli 2017, nr. 17INT01039.

 • Het college voornoemd,

  de secretaris, de burgemeester,

  Bijlage 1

  Team ruimtelijke ontwikkeling

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  Portefeuillehouder

  het ondertekenen van de weigering tot het aan- of verkopen van groen

  portefeuillehouder

  Ondertekeningsmandaat

  Team ruimtelijke ontwikkeling

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen over de verkoop van bouwkavels voor woningen en bedrijven tot maximaal € 500.000,-- voor zover passend binnen door B&W en de raad vastgestelde kaders

  art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  het beslissen op aanvragen om subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten alsmede het toekennen van aanvullende subsidie voor het rijksmonument De Sprengenberg te Haarle

  art. 5 Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2004/besluit B&W 25 september 1990, nr. 90.04994/ Erfgoedverordening 2010

  Teamhoofd

  mits binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het elektronisch beschikbaarstellen van bestemmingsplannen

  art. 1.2.1, eerste lid en art. 1.2.2, tweede lid Besluit ruimtelijke ordening

  Medewerker frontoffice E

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor het opmaken van een brondocument

  art. 6a Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor het tijdig opnemen van de definitieve geometrie en verblijfsobjecten

  art. 7 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  beslissen op verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door ambtenaren in verband met vaststelling van de geometrie

  art. 8, vierde lid Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor de kwaliteit van de opzet en inhoud van de registers, inclusief het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

  art. 9 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor de inschrijving van brondocumenten in de registers

  art. 10 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het verlenen van inzage in de registers en registraties en het verstrekken van gegevens uit de registraties

  art. 32 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het beslissen op een verzoek van een belanghebbende tot wijziging/opname van gegevens in een registratie dan wel tot het plaatsen van de aantekening “in onderzoek”

  art. 39 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het opmaken en inschrijven van een schriftelijke verklaring omtrent een gegeven als bedoeld in de artt. 19 tot en met 25

  art. 45b Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  vaststellen Eindverslag van de inspraakprocedure op basis van de Inspraakverordening

  art. 5 Inspraakverordening

  Teamhoofd

  mits er geen inspraakreacties zijn ingediend

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het plegen van vooroverleg bij voorbereiding van een bestemmingsplan of een projectbesluit en het inzenden van de benodigde stukken

  art. 3.1.1 en art. 5.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het digitaal waarmerken van besluiten

  1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het digitaal beschikbaar stellen van besluiten

  1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het verlenen van vergunning voor het houden van kampeerterreinen

  art. 2, tweede lid Verordening op de verblijfsreactie

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing van het verbod van art. 8, eerste lid voor het gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten de in art. 8, eerste of tweede lid bedoelde kampeerterreinen

  art. 2, vierde lid van de Verordening op de verblijfsrecreatie

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen en weigeren van een vergunning voor het tijdelijk verhuren van woonruimte

  art. 15 Leegstandwet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C (belast met grondzaken)

  Beleidsmedewerker B (belast met grondzaken)

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verstrekken van opties voor bouwkavels aan potentiële kopers volgens voorwaarden die passen binnen door B&W vastgestelde kaders

  art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C (belast met grondzaken)

  Beleidsmedewerker B (belast met grondzaken)

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van een standplaatsvergunning

  art. 5 Marktverordening

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  uitsluiting dagplaatshouder

  art. 9, eerste lid Marktverordening

  Teamhoofd

  Medewerker controle en handhaving A

  Afdoeningsmandaat

  het gelasten zich ogenblikkelijk met zijn zaken of waren van de markt te verwijderen

  art. 10 Marktverordening

  Teamhoofd

  Medewerker controle en hand-having A

  Afdoeningsmandaat

  toewijzing dagplaatsen

  art. 6 Marktreglement

  Teamhoofd

  Medewerker controle en handhaving A

  Afdoeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing van de verplichting de standplaats tot sluitingstijd in te nemen

  art. 10, tweede lid Marktreglement

  Medewerker controle en handhaving A

  Afdoeningsmandaat

  het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke regelingen;

  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

  Beleidsuitvoerend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het in overleg met DIV opnemen en bijhouden van het besluit in het register;

  toetsen of het besluit voldoet aan de eisen voor opname in het register en de registratie;

  het inschrijven van nieuwe besluiten of daarop betrekking hebbende uitspraken in administratief beroep of rechterlijke uitspraken in de registratie;

  het inschrijven van vervallen verklaringen;

  het verwerken van de gegevens uit het besluit in de registratie;

  het corrigeren van gebreken;

  het zorgen voor een actueel overzicht welke afdelingen belast zijn met welke te registreren besluiten;

  het controleren van (actuele) kadastrale en lokale (adres)aanduidingen;

  het bijwerken van de registratie bij wijzigingen van de kadastrale aanduidingen en de wijzigingen van adressen bij besluiten tot vernummering;

  het herstellen van fouten;

  het kosteloos verlenen van inzage in het register en de registratie;

  het op verzoek (tegen betaling van leges) verstrekken van:

 • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk register opgenomen besluit, beslissing in administratief beroep, rechterlijke uitspraak dan wel vervallenverklaring;

 • een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de beperkingenregistratie opgenomen gegevens;

 • een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperkingen van kracht zijn ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken

 • toewijzing eigen graf anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte

  art. 12, derde lid Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Hellendoorn 2013

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing van de in art. 87 RVV 1990 genoemde verkeerstekens

  art. 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing van de krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde regels voor zover zij betreffen het verkeer op wegen die niet onder beheer staan van rijk, provincie of een waterschap

  art. 149 eerste lid aanhef en sub d. Wegenverkeerswet 1994

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het nemen van een definitief verkeersbesluit

  art. 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

  Teamhoofd

  a. indien afd. 3:4 Awb is toegepast: mits er geen zienswijzen zijn ingediend;

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  b. indien afd. 3:4 Awb niet is toegepast: alle verkeersbesluiten

  het intrekken van een verkeersbesluit

  art. 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

  Teamhoofd

  mits het in te trekken verkeersbesluit

  a. niet met toepassing van afd. 3:4 Awb;

  b. wel met toepassing van afd. 3:4 Awb mits geen zienswijzen zijn ingediend

  tot stand is gekomen

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van vergunning voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan

  art. 2:10A APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor de verontreiniging van de weg of van terreinen

  art. 4:13 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor het parkeren of de weg als werkplaats te gebruiken voor voertuigen van autobedrijf e.d.

  art. 5:2 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor het parkeren op de weg langer dan drie achtereenvolgende dagen van een woonwagen e.d.

  art. 5:6 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor het op de weg parkeren van een voertuig met handelsreclame

  art. 5:7 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het aanwijzen van plaatsen waar voertuigen met een lengte van meer dan 6 m. of een hoogte van meer dan 2,4 m mogen parkeren/het verlenen van ontheffing van het verbod tot het parkeren van dergelijke voertuigen

  art. 5:8 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen in parken of openbare plantsoenen c.a.

  art. 5:11 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

  art. 5:13 APV 2009

  Teamhoofd B Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  accepteren melding voor het inzamelen van geld of goederen

  art. 5:13 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het aanvragen van subsidie

  Teamhoofd

  Projectleider B

  Projectvoorbereider C

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Projectvoorbereider C

  mits behorend tot taakomschrijving en passend binnen vastgesteld beleid of project

  Machtiging

  Bijlage 2

  Team vergunningen, toezicht en duurzaamheid

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  Portefeuillehouder

  het ondertekenen van de weigering tot het aan- of verkopen van groen

  portefeuillehouder

  Ondertekeningsmandaat

  Team vergunningen, toezicht en duurzaamheid

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen over de verkoop van bouwkavels voor woningen en bedrijven tot maximaal € 500.000,-- voor zover passend binnen door B&W en de raad vastgestelde kaders

  art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  het beslissen op aanvragen om subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten alsmede het toekennen van aanvullende subsidie voor het rijksmonument De Sprengenberg te Haarle

  art. 5 Subsidieverordening onderhoud gemeentelijke monumenten 2004/besluit B&W 25 september 1990, nr. 90.04994/ Erfgoedverordening 2010

  Teamhoofd

  mits binnen het door de raad vastgestelde subsidieplafond

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  afdoen van Wob-verzoeken

  Wet openbaarheid van bestuur

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  voor zover behorend tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het uitvaardigen van aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom in verband met overtreding van het bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV 2009), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Afvalstoffenverordening of bouwverordening bepaalde

  APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Afvalstoffen-verordening 2017, bouwverordening jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  de portefeuillehouder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op verzoeken om handhaving van het bij of krachtens de APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwbesluit, Woningwet, Afvalstoffenverordening, bouwverordening, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen en de Drank- en Horecawet bepaalde

  APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwbesluit, Afvalstoffenverordening 2017, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, bouwverordening jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  tenzij zienswijzen zijn ingediend

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  de portefeuillehouder wordt vooraf van de afdoening op de hoogte gesteld

  het intrekken van aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom in verband met overtreding van het bij of krachtens de APV, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de Kansspelen, Drank- en Horecawet, Afvalstoffenverordening of bouwverordening bepaalde

  APV 2009, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Drank- en Horecawet, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet op de kansspelen, Afvalstoffenverordening 2017, bouwverordening jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  aanschrijving dat de inboedel bij ontruiming niet op straat mag worden geplaatst en dat deze door de gemeente zal worden verwijderd

  art. 2:10A APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Afdoenings- en ondertekenings-mandaat

  het stilleggen van de bouw- en/of sloopwerkzaamheden

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Medewerker controle en handhaving D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken, buiten behandeling stellen of weigeren van een omgevingsvergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  hoofdstukken 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  tenzij zienswijzen zijn ingediend

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het terstond in werking laten treden van een beschikking als bedoeld in art. 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  art. 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlengen van de termijn om op een aanvraag om omgevingsvergunning te beschikken

  artt. 3.9, 3.11 en 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het geven van advies aangaande een omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag, ingeval B&W van Hellendoorn niet het bevoegd gezag is

  art. 2.26 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om gevaarlijke stoffen te vervoeren over andere dan aangewezen/aangeduide wegen of weggedeelten indien dat voor het laden of lossen noodzakelijk is

  art. 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning om mede te dingen naar prijzen of premies (tot € 4.500,--)

  art. 3 jo. art. 1, aanhef en sub a Wet op de kansspelen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Medewerker frontoffice E

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het in gebruik geven van gemeentegrond voor evenementen

  art. 160, eerste lid en onder e. Gemeentewet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing van het verbod om op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen

  art. 148 jo. art. 10 Wegenverkeerswet 1994

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  mits alle wegen binnen de gemeente zijn gelegen. Zo niet: lees voor "verbod" "verklaring van geen bezwaar"

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

  verlenen van vergunning voor het gebruiken van de weg/weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie

  art. 2:10A APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  voor zover behorend tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  aanschrijving tot snoeien/verwijderen van beplanting of voorwerp i.v.m. wegverkeersveiligheid

  art. 2:15 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Medewerker controle en handhaving B

  voor zover behorend tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het uitvaardigen van een aanschrijving inzake het verkeerd (buiten de daarvoor bestemde ruimten) stallen van fietsen

  art. 2:51 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Medewerker controle en handhaving B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  ontvankelijk verklaren van een telefonische, schriftelijke of digitale kennisgeving

  art. 4:3, tweede lid APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren ontheffing van verbod om met toestellen e.d. geluidhinder te veroorzaken

  art. 4:6 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  voor zover dit behoort tot werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen in parken of openbare plantsoenen c.a.

  art. 5:11 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen

  art. 5:13 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  accepteren melding voor het inzamelen van geld of goederen

  art. 5:13 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het innemen van standplaats/uitstallen van goederen

  art. 5:18 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  accepteren melding voor het plaatsen c.a. van een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in, of boven openbaar water

  art. 5:24 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het aanleggen, stoken of hebben van een vuur in de open lucht

  art. 5:34, derde lid APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het in de gelegenheid stellen van de aanvrager om ontbrekende gegevens in te dienen

  art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen wegens de niet of niet-tijdige indiening van ontbrekende gegevens

  art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen of weigeren van vrijstelling/ontheffing van een bestemmingsplan en het stellen van nadere eisen ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen

  artt. 3.6 en 3.10 Wet ruimtelijke ordeningen de diverse bestemmingsplannen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  tenzij zienswijzen zijn ingediend en voor zover dit behoort tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen of weigeren van ontheffing van bepalingen van het Bouwbesluit

  diverse bepalingen van het Bouwbesluit 2012

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het accepteren van een melding op grond van het Bouwbesluit en het daaraan verbinden van voorschriften en het doen van een mededeling

  diverse bepalingen van het Bouwbesluit 2012

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen of weigeren van ontheffing van bepalingen van de bouwverordening

  diverse bepalingen van de Bouwverordening gemeente Hellendoorn 2010

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Juridisch-procedureel medewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het ambtshalve opleggen van maatwerkvoorschriften aan een inrichting waarop een a.m.v.b. van toepassing is

  a.m.v.b.'s Wet milieubeheer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  tenzij bezwaren/ zienswijzen zijn ingediend

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van milieuvergunningen (met inbegrip van de bevoegdheid om o.g.v. artt. 8.11 t/m 8.13 Wet milieubeheer voorschriften te verbinden)

  artt. 8.1, 8.4 Wet milieubeheer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  tenzij zienswijzen zijn ingediend

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afdoen van zgn. 8.40 meldingen

  artt. 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het opleggen en wijzigen van voorschriften/maatregelen/te verstrekken gegevens aangaande zgn. 8.40 en 8.44 meldingen en 8.45 instructies

  artt. 8.40, 8.40a, 8.41, 8.42, 8.42a en 8.42b Wet milieubeheer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  tenzij bezwaren /zienswijzen zijn ingediend

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van een milieuontheffing aangaande afvalbranden buiten inrichtingen

  art. 10.63 lid 2 Wet milieubeheer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  besluitvorming of al dan niet een milieueffectrapport moet worden opgesteld en bij een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden gevoegd, al dan niet n.a.v. een aanmeldingsnotitie

  hoofdstuk 7 Wet milieubeheer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  ambtshalve dan wel op verzoek vaststellen/wijzigen van hogere waarden Wet geluidhinder

  art. 110a lid 1 t/m 6 Wet geluidhinder

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  tenzij zienswijzen zijn ingediend, want dan is alleen de ondertekening gemandateerd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  aanvragen hogere waarden Wet geluidhinder, voor die procedures waarvoor de gemeente Hellendoorn niet het bevoegd gezag is

  art. 110a lid 7 Wet geluidhinder

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het laten - registreren van hogere waarden Wet geluidhinder in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

  art. 110i Wet geluidhinder

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  procedure Wet geluidhinder aangaande het van overheidswege al dan niet aanbrengen van geluidwerende voorzieningen

  art. 114a Wet geluidhinder/ hoofdstuk 6 Besluit geluidhinder

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  afdoen van meldingen bodemkwaliteit

  Besluit bodemkwaliteit

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker Controle en Handhaving D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het vaststellen van de voorwaarden voor de acceptatie van de diverse afvalstromen op het afvalbrengpunt

  art. 160 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Afdoeningsmandaat

  het aanwijzen van verzamelplaatsen voor het aanbieden van huishoudelijk afval

  art. 10 Afvalstoffenverordening gemeente Hellendoorn 2017

  Opzichter C

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het aanvragen van subsidie

  Teamhoofd

  mits behorend tot taakomschrijving en passend binnen vastgesteld beleid of project

  Machtiging

  Bijlage 3

  Team openbare werken

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  de financiële afwikkeling van het contract vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen op verzoeken om toestemming als bedoeld in de notitie zelfwerkzaamheid

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

  art. 2:11 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het nemen van een beslissing op een melding van de aanleg van een uitweg

  art. 2:12 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het geven van aanwijzingen voor het aanbrengen c.a. van borden of voorzieningen t.b.v. het openbaar verkeer of de openbare verlichting

  art. 2:21 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  straatafsluitingen in het kader van evenementen

  art. 12 Besluit administratieve bepalingen wegverkeer/art. 15, tweede lid Wegenverkeerswet 1994

  Teamhoofd

  met uitzondering van “bijzondere” afsluitingen

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het aansprakelijk stellen van de veroorzaker voor schade toegebracht aan het gemeentelijk wegmeubilair

  art. 160 Gemeentewet jo.art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

  Opzichter C

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het aansprakelijk stellen van de veroorzaker voor schade toegebracht aan het gemeentelijk groen

  art. 160 Gemeentewet jo.art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

  Opzichter C

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  aanschrijving tot snoeien/verwijderen van beplanting of voorwerp i.v.m. wegverkeersveiligheid

  art. 2:15 APV 2009

  Opzichter C

  voor zover behorend tot het werkterrein van het team

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voertuigen in parken of openbare plantsoenen c.a.

  art. 5:11 APV 2009

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 4

  Team maatschappelijke ontwikkeling

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen op een aanvraag voor het verlenen van subsidie tot € 75.000,-, dan wel het beslissen op een aanvraag tot vaststelling van subsidie tot € 75.000,-

  artt. 3 en 19, eerste lid Algemene subsidie-verordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsondersteunend medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een aanvraag voor subsidie in de vorm van een eenmalige bijdrage aan instellingen voor nieuwbouw of renovatie van een accommodatie

  art. 5 Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn 2017

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afdoen van onderwijshuisvestingsaanvragen

  artt. 11, 14 en 19 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hellendoorn 2015

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsondersteunend medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

  art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsondersteunend medewerker C

  Beleidsondersteunend medewerker B

  Ook bevoegd voor verzoeken, die betrekking hebben op documenten van team W&Z

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een aanvraag voor het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau, gastouderopvang of peuterspeelzaal, het (ambtshalve) wijzigen of beëindigen van een inschrijving in het register kinderopvang

  artt. 1.46, 1.47, tweede en vierde lid en 1.47a, eerste lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsondersteunend medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verzorgen van de (gewijzigde) inschrijving in het register kinderopvang dan wel het verwijderen van gegevens uit het register kinderopvang

  art. 1.46, tweede tot en met vijfde lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsondersteunend medewerker B

  Afdoeningsmandaat

  het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

  art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht

  Teamhoofd

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen) van jeugdhulp dan wel ambtshalve toekennen van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet

  art. 2.3 van de Jeugdwet in samenhang met de Verordening jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig is

  art. 6.1.2, vijfde lid Jeugdwet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

  art. 6.1.8, eerste lid Jeugdwet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afgeven van het besluit, zoals bedoeld in art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie moet overleggen bij het verzoek tot machtiging uithuisplaatsing

  art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het wijzigen/omzetten van gemeentegaranties dan wel het weigeren van de wijziging/omzetting van gemeentegaranties ten behoeve van het eigen woningbezit

  art. 160 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissingen inzake invordering verstrekte gemeentegaranties

  art. 160 Gemeentewet juncto Boek 7, titel 14 Burgerlijk Wetboek

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissen op aanvragen Participatiewet, IOAW en IOAZ met uitzondering van aanvragen op grond van het BBZ

  art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissen op aanvragen op grond van het BBZ

  art. 7 Participatiewet jo art. 35 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Indien voornemen is om af te wijken van advies van IMK/RVO dan overleg met clustermanager of teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het opleggen van een boete, het afstemmen van de uitkering en verlagen van de uitkering

  art. 7 jo artt. 18, 18a, 18b Participatiewet, art. 34, jo. artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 jo artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissen op (tussentijdse) onderzoeken naar het recht op uitkering en de arbeidsmarkttoeleiding (inclusief het opleggen en wijzigen van verplichtingen, beëindigen, intrekken, herzien, verlagen, afstemmen, terugvorderen en verhalen etc.), inclusief besluiten ten aanzien van het BBZ

  art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verstrekken van voorschotten

  art. 7 jo art. 52 Participatiewet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen bijzondere bijstand, het beslissen op aanvragen individuele inkomenstoeslag en studietoeslag, het beslissen op verzoeken declaratiefonds, school- en verenigingenfonds en minimapas voor minima

  art. 7 Participatiewet en art. 7 van de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2015 en art. 2 van de Verordening inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Hellendoorn 2015

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift met betrekking tot verhaal in rechte

  art. 7 jo artt. 61 en 62h Participatiewet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het invorderen van vorderingen ontstaan bij de uitvoering van de PW (inclusief de BBZ), IOAW, en IOAZ (inclusief de aanmaning, de herinnering, en het dwangbevel en beslaglegging)

  art. 60 Participatiewet, art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen of weigeren van aanvragen schuldhulpverlening, het beëindigen of wijzigingen van besluiten in het kader van schuldhulpverlening

  art. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het intrekken van een indicatie-beschikking of herindicatie-beschikking

  art. 12 Wet sociale werkvoorziening

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvraag tegemoetkoming kinderopvang

  art. 4 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  bevoorschotting tegemoetkoming kinderopvang

  art. 11 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het vaststellen van de tegemoetkoming kinderopvang

  art. 12 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  de terug- en invordering van tegemoetkomingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  art. 4:57 Algemene wet bestuursrecht

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel het ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

  art. 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2015

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

  art. 49 Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afdoen van aanvragen leerlingenvervoer

  art. 4 Wet op het primair onderwijs, art. 4 Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4 Wet op de expertisecentra, art. 2, eerste lid Verordening leerlingenvervoer gemeente Hellendoorn 2014

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 5

  Team Werk en zorg

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het afdoen van verzoeken m.b.t. vervangende leerplicht

  art. 3a en 3b van de Leerplichtwet 1969

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afdoen van verzoeken m.b.t. vrijstelling

  art. 15 Leerplichtwet 1969

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het vaststellen van de hoogte van het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente

  art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  bepalen dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf, niet zijnde verblijf bij een pleegouder, nodig is

  art. 6.1.2, vijfde lid Jeugdwet

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

  art. 6.1.8, eerste lid Jeugdwet

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afgeven van het besluit, zoals bedoeld in art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie moet overleggen bij het verzoek tot machtiging uithuisplaatsing

  art. 265b, tweede lid boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het wijzigen/omzetten van gemeentegaranties dan wel het weigeren van de wijziging/omzetting van gemeentegaranties ten behoeve van het eigen woningbezit

  art. 160 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissingen inzake invordering verstrekte gemeentegaranties

  art. 160 Gemeentewet juncto Boek 7, titel 14 Burgerlijk Wetboek

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het opleggen van een boete voor het niet of niet tijdig inleveren of het niet volledig invullen van het wijzigingsformulier, de inkomstenverklaring en andere formulieren

  art. 7 jo 18a Participatiewet

  Administratief medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissen op aanvragen Participatiewet, IOAW en IOAZ met uitzondering van aanvragen op grond van het BBZ

  art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissen op aanvragen op grond van het BBZ

  art. 7 Participatiewet jo art. 35 Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

  Teamhoofd

  Indien voornemen is om af te wijken van advies van IMK/RVO dan overleg met clustermanager of teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het opleggen van een boete, het afstemmen van de uitkering en verlagen van de uitkering

  art. 7 jo artt. 18, 18a, 18b Participatiewet, art. 34, jo. artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 jo artt. 20 en 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  beslissen op (tussentijdse) onderzoeken naar het recht op uitkering en de arbeidsmarkttoeleiding (inclusief het opleggen en wijzigen van verplichtingen, beëindigen, intrekken, herzien, verlagen, afstemmen, terugvorderen en verhalen etc.), inclusief besluiten ten aanzien van het BBZ

  art. 7 Participatiewet, art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 34 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verstrekken van voorschotten

  art. 7 jo art. 52 Participatiewet

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen tot verhaal in rechte, het indienen van een verzoekschrift met betrekking tot verhaal in rechte

  art. 7 jo artt. 61 en 62h Participatiewet

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het invorderen van vorderingen ontstaan bij de uitvoering van de PW (inclusief de BBZ), IOAW, en IOAZ (inclusief de aanmaning, de herinnering, en het dwangbevel en beslaglegging)

  art. 60 Participatiewet, art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en art. 28 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen of weigeren van aanvragen schuldhulpverlening, het beëindigen of wijzigingen van besluiten in het kader van schuldhulpverlening

  art. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het intrekken van een indicatie-beschikking of herindicatie-beschikking

  art. 12 Wet sociale werkvoorziening

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvraag tegemoetkoming kinderopvang

  art. 4 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  bevoorschotting tegemoetkoming kinderopvang

  art. 11 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het vaststellen van de tegemoetkoming kinderopvang

  art. 12 Verordening kinderopvang gemeente Hellendoorn 2013

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  de terug- en invordering van tegemoetkomingen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  art. 4:57 Algemene wet bestuurswet

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel het ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

  art. 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2015

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

  art. 49 Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen bijzondere bijstand, het beslissen op aanvragen individuele inkomenstoeslag en studietoeslag, het beslissen op verzoeken declaratiefonds, school- en verenigingenfonds en minimapas voor minima

  art. 7 Participatiewet en art. 7 van de Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2015 en art. 2 van de Verordening inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Hellendoorn 2015

  Sociaal juridisch medewerker B

  Administratief medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen) van jeugdhulp dan wel ambtshalve toekennen van jeugdhulp op grond van de Jeugdwet

  art. 2.3 van de Jeugdwet in samenhang met de Verordening jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015

  Teamhoofd

  Sociaal juridisch medewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 6

  Team sport

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

  art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 7

  Team financiën en control

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen over de hoogte van verbeurde dwangsommen bij niet-tijdig beslissen

  art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

  Administratief medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van uitstel van betaling bij bestuursrechtelijke geldschulden

  art. 4:94 Algemene wet bestuursrecht

  Teamhoofd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het aangaan van geldleningen met een looptijd korter dan één jaar

  Art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Treasury-besluit

  Volmacht

  afwikkeling schadeclaims

  art. 6:162 e.v. Burgerlijk Wetboek

  Teamhoofd

  Juridisch procedureel medewerker D

  tot een bedrag van € 2500,-- per gebeurtenis onder de voorwaarde dat de senior B (unit juridische zaken) met de concept-beslissing instemt

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 8

  Team informatie en faciliteiten

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Teamhoofd

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het besluiten tot het vernietigen van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden

  art. 3 Archiefwet 1995

  Teamhoofd

  Afdoeningsmandaat

  het opmaken van de verklaring tot vernietiging van archiefbescheiden

  art. 8 Archiefbesluit 1995

  Teamhoofd

  Ondertekeningsmandaat

  het toekennen van huisnummers aan objecten of delen daarvan

  art. 3 Verordening naamgeving en nummering adressen gemeente Hellendoorn

  Medewerker automatisering B

  onder “toekennen” wordt ook verstaan het wijzigen of intrekken

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het zorgdragen voor het opmaken van een brondocument

  art. 6a Wet Basisregistra-ties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor het tijdig opnemen van de definitieve geometrie en verblijfsobjecten

  art. 7 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  het beslissen op verzoek om vergoeding van schade veroorzaakt door ambtenaren in verband met vaststelling van de geometrie

  art. 8, vierde lid Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor de kwaliteit van de opzet en inhoud van de registers, inclusief het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

  art. 9 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  het zorgdragen voor de inschrijving in de registers van brondocumenten

  art. 10 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  het verlenen van inzage in de registers en registraties en het verstrekken van gegevens uit de registraties

  art. 32 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een verzoek van een belanghebbende tot wijziging/opname van gegevens in een registratie dan wel tot het plaatsen van de aantekening “in onderzoek”

  art. 39 Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  het opmaken en inschrijven van een schriftelijke verklaring omtrent een gegeven als bedoeld in de artt. 19 tot en met 25

  art. 45b Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

  Medewerker automatisering B

  Afdoeningsmandaat

  herziening van de registratie als kiezer

  artt. D5 t/m D7 Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 9

  Unit communicatie

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van de unit tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Senior A

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoop-protocol;

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het afdoen van Wob-verzoeken

  Wet openbaarheid van bestuur

  Senior A

  voor zover behorend tot het werkterrein van de unit

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 10

  Unit juridische zaken

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van de unit tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Senior B

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het verdagen van beslissingen op bezwaarschrift

  art. 7:10 lid 3 Algemene wet bestuursrecht

  Senior B

  Beleidsmedewerker B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het horen van bezwaarden tegen beschikkingen tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente en tegen beschikkingen tot vaststelling van de hoogte van een verbeurde dwangsom

  artt. 4:99 en 4:18 Algemene wet bestuursrecht

  Senior B

  incl. het opmaken van een verslag van het horen

  Afdoeningsmandaat

  het afdoen van verzoeken om inzage in, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

  artt. 15, 16, 17, 18 en 20 Algemene verordening gegevensbescherming

  Senior B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 11 Team

  Klant Contact Centrum

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet

  Teamhoofd

  - de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

  art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

  Teamhoofd

  Juridisch- procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verstrekken van uittreksels uit de Basisregistratie personen

  art. 1.5, tweede lid Wet basisregistratie personen

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  ambtshalve vaststelling adreswijziging

  art. 2.20, tweede lid Wet basisregistratie personen

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  herziening van de registratie als kiezer

  artt. D5 t/m D7 Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen/verlengen van het recht op een eigen graf

  art. 14, eerste en tweede lid Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Hellendoorn 2013

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  vaststellen openingstijden van het bureau burgerlijke stand

  art. 6 Reglement burgerlijke stand

  Teamhoofd

  Afdoeningsmandaat

  het beslissen op aanvragen, heronderzoeken en wijzigingen (inclusief beëindigingen etc.) van voorzieningen dan wel het ambtshalve toekennen van voorzieningen op grond van de Wmo 2015

  art. 2.3.1 Wet maatschappelijke onder-steuning in samenhang met de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2015

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, weigeren en intrekken van parkeervergunningen

  Parkeerverordening

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, weigeren en intrekken van parkeerabonnementen parkeergarage Henri Dunant

  Uitgifteregels parkeerabonnementen 2017

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 12

  Staf algemeen directeur

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten tot een maximumbedrag van € 100.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Concerncontroller

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  melding, intrekking etc. datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

  art. 33 Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Concerncontroller

  Bij afwezigheid van de concerncontroller zijn de senior B (juridische zaken) en de beleidsmedewerker C (team informatie en faciliteiten) bevoegd

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  vaststellen uitzonderingen op rechten betrokkene en plichten verwerkingsverantwoordelijke

  art. 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Functionaris Gegevensbescherming

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 13

  Unit personeel en organisatie

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat/ volmacht

  het aangaan van overeenkomsten binnen het taakveld van het team tot een maximumbedrag van € 175.000,--

  art. 160, eerste lid onder e. Gemeentewet

  Senior P&O

  de bevoegdheid dient te worden uitgeoefend conform het Inkoopprotocol;

  Volmacht

  het aangaan en de financiële afwikkeling van het contract vinden plaats overeenkomstig de voorwaarden van het Financieel Statuut

  het afdoen van Wob-verzoeken

  Wet openbaarheid van bestuur

  Senior P&O

  voor zover behorend tot het werkterrein van de unit

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Uitvoering van de volgende hoofdstukken van de CAR/UWO:

  CAR/UWO

   

   

   

  Algemene bepalingen

  Hoofdstuk 1

  Teamhoofd

  Uitgezonderd is de openstelling van de vacatures voor de functies van algemeen directeur en adjunct directeur.

  Uitgezonderd zijn de besluiten voor de vaststelling van de functie-inhoud voor de functies van algemeen directeur en adjunct directeur

  Uitgezonderd zijn de plaatsing van stagiaires met bijbehorende vergoeding (binnen budget) en het aangaan van overeenkomsten m.b.t. werkervarings-, stage- en afstudeerplaatsen

  P&O

  Aanstelling en arbeidsovereenkomst

  Hoofdstuk 2

  Teamhoofd

  Uitgezonderd zijn: aanstelling (tevens geneeskundig onderzoek), arbeidsovereenkomst (bepaalde en onbepaalde tijd), aanpassing arbeidsduur en verlengen van een tijdelijke aanstelling voor

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen

  Hoofdstuk 3

  Teamhoofd

  Uitgezonderd het gestelde zoals bedoeld in

  Art. 3:1, lid 1 (vaststellen functies)

  Art. 3:27, lid 2 (beheerder IKB)

  Art. 3:28, lid 6 (toevoegen bronnen IKB)

  Art. 3:29, lid 2 (toevoegen doelen IKB)

  Uitgezonderd het gestelde zoals bedoeld in

  artikel 3:30, lid 2 (indieningsdatum IKB)

  artikel 3:36, lid 4 (procedure verkoop uren)

  P&O

  Uitgezonderd zijn :

  salaris bij aanstelling, waarnemingstoelage, overwerkvergoeding (binnen kaders CAR/HAR), uitbetaling toelage onregelmatige dienst en

  bijzondere prestaties (gratificatie en extra verlof) ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Uitgezonderd zijn ambtsjubileumgratificatie (m.b.t. overheidsdienstjaren)

  P&O

  Arbeidsduur en werktijden

  Hoofdstuk 4

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Uitgezonderd het gestelde in art. 4:1 (werktijdenregeling) en art. 4:12, lid 10 (vaststellen werktijden)

  Uitgezonderd het gestelde in art. 4:2 lid 12 (OR adviezen) en art. 4:7 (nadere regels)

  DT

  Vakantie, vakantietoelage, zwangerschaps- en bevallingsverlof en gemeentelijke levensloopregeling

  Hoofdstuk 6 en 6a

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Uitgezonderd het gestelde in art. 6:2:1 lid 1 (nadere regels duur vakantie)

  DT

  Uitgezonderd het gestelde in art. 6:4:2 lid 8 (nadere regels vakbondsverlof) en art. 6:4:4, lid 3 (nadere regels non activiteit)

  Uitgezonderd het gestelde in art. 6a:1 t/m/ art. 6a:10 (levensloopregeling)

  P&O

  Uitgezonderd van het mandaat is de vermeerdering van het jaarlijkse verlof met 14,4 uur bij onregelmatige dienst.

  P&O

  Uitgezonderd het mandaat is de toekenning van zwangerschaps- en bevallingsverlof

  P&O

  Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

  Hoofdstuk 7

  Teamhoofd

   

   

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  - het Teamhoofd

  DT

  Uitgezonderd het gestelde in art. 7:2 (nadere regels vaststellen)

  Ontslag*

  Hoofdstuk 8

  Teamhoofd

   

  *Van het mandaat voor de uitvoering van hoofdstuk 8 CAR/UWO zijn uitdrukkelijk uitgezonderd de bepalingen m.b.t.:

  art. 8.3 en 8.3.1. (reorganisatie)

  art. 8.6 (onbekwaamheid en ongeschiktheid)

  art. 8.7 en 8.9 (overige ontslaggronden)

  art. 8.13 (disciplinaire straf)

  art. 8.15.1 t/m 8.15.3 (schorsing als ordemaatregel)

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van het teamhoofd

  DT

  Wachtgeld

  Hoofdstuk 10

  P&O

  Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

  Hoofdstuk 10a

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  - het Teamhoofd

  DT

  Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen

  Hoofdstuk 10d

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  - het Teamhoofd

  DT

  Uitkeringsregeling ontslag

  Hoofdstuk 11

  P&O

  Suppletie

  Hoofdstuk 11a

  P&O

  Overige rechten en verplichtingen

  Hoofdstuk 15

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in

  art. 15f: lid 1 (melding financiële belangen)

  art. 15:1:18 (dienstwoning)

  DT

  art. 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein)

  DT

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in art. 15:2 Klokkenluiders

  Disciplinaire straffen

  Hoofdstuk 16

  DT

  Uitgezonderd de bepaling m.b.t. ontslag als disciplinaire straf (art. 16.1.2, tweede lid, verwijzing naar hoofdstuk 8, art. 8:13) 

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van de directie

  B

  Opleiding en ontwikkeling

  Hoofdstuk 17

  Teamhoofd

   

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Verplaatsingskosten

  Hoofdstuk 18

  Teamhoofd

   

   

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in dit hoofdstuk ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  De uitvoering van de volgende lokale uitvoeringsregeling:

  Aanvullende IKB

  Aanvullingen op het Individueel Keuzebudget zoals genoemd in paragraaf 5 van hoofdstuk 3 van de CAR/HAR met ingang van 1 januari 2017

  -

  Algemene dienst

  Regeling algemene dienst

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (Algemene dienst) ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Functiebeschrijven en waarderen

  Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaarderen

  DT

  Klokkenluiders

  Regeling klokkenluiders

  DT

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (Klokkenluiders) ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Organisatieverordening

  Organisatieverordening

  Reis- en verblijfkosten

  Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten

  Teamhoofd

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (Reis- en verblijfkosten) ten behoeve van

  - de Directie

  B

  - het Teamhoofd

  DT

  Sexuele intimidatie

  Klachtenregeling sexuele intimidatie

  DT

  Sociaal statuut

  Sociaal statuut

  DT

  Toekennen premie chauffeurs

  Verordening tot toekenning van een premie voor chauffeurs in dienst

  P&O

  Vakantieduur

  Algemene regels met betrekking tot de duur van de vakantie

  Waarderingsgesprekken

  Reglement waarderingsgesprekken

  De waarderingsgesprekken worden gehouden door de direct leidinggevenden. Onder direct leidinggevenden wordt verstaan: Algemeen directeur, adjunct-directeur, teamhoofd, senior, coördinator, manager zwembad en opzichter.

  Uitgezonderd van het mandaat voor de uitvoering is het bepaalde in deze regeling (waarderingsgesprekken) ten behoeve van de directie

  B


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hellendoorn:

  DatumBetreftOnderwerp
  10-10-2019Gem. HellendoornBeleidsregels woonvoorzieningen: traplift

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247131)

  10-10-2019Gem. HellendoornBeleidsregels gebruik van terminologie in het kader van de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247105)

  10-10-2019Gem. HellendoornBeleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247086)

  10-10-2019Gem. HellendoornBeleidsregels vervoersvoorzieningen: scootmobiel

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247050)

  10-10-2019Gem. HellendoornBeleidsregels inzet eigen kracht voor jeugdigen met een zorgbehoefte

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-246160)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.