Drimble

Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Hellendoorn op 22 mei 2019

informatie alleen over gemeente hellendoorn

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 24 april 2018 Nr. 18INT00847

De burgemeester van Hellendoorn;

Overwegende,

dat het in verband met een doelmatige besluitvorming gewenst is dat bepaalde bevoegdheden niet door haar, maar door een lid van hun college of door ambtenaren in dienst van de gemeente Hellendoorn worden uitgeoefend;

dat dit aansluit bij de organisatiefilosofie om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen;

dat zij verantwoordelijk blijft voor de in mandaat, volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden;

dat het daarom gewenst is om voor de uitoefening van de bevoegdheden nadere regels vast te stellen;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn

 • I. Aan leden van het college en aan ambtenaren, in dienst van de gemeente Hellendoorn, worden de mandaten en volmachten verleend, zoals die zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlagen 1 tot en met 13.

 • II. Aan iedere ambtenaar, in dienst van de gemeente Hellendoorn, wordt machtiging verleend tot verrichten van handelingen, die noch een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, mits deze handeling past binnen de functie, waarin de ambtenaar is aangesteld.

 • III. Ten aanzien van de uitoefening van het bepaalde in I. en II. de volgende voorschriften vast te stellen:

 • Algemeen

  Artikel 1

 • 1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bepalingen van afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 3:79 Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen alsmede van gemeenschappelijke regelingen in acht genomen.

 • 3. De krachtens mandaat of volmacht opgedragen bevoegdheden moeten beperkt worden uitgelegd.

 • Artikel 2

 • 1. Behalve de in de bijlagen 1 tot en met 13 aangegeven functionarissen is de naasthogere leidinggevende bevoegd de op die bijlagen aangegeven bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2. Degenen, aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, zijn bevoegd deze bevoegdheid aan anderen op te dragen, tenzij in de bijlagen 1 tot en met 13 anders is aangegeven.

 • Artikel 3

  De bevoegdheden, bedoeld onder I. van dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in de onder I van dit besluit genoemde bijlagen, uitgeoefend namens de burgemeester.

  Mandaat

  Artikel 4

 • 1. De ondertekening van uitgaande stukken namens de burgemeester dient in de gevallen, waarin de bevoegdheid om het besluit te nemen is gemandateerd, als volgt plaats te vinden:

  Namens de burgemeester van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2. De ondertekening van uitgaande stukken, waarbij de bevoegdheid om het besluit te nemen door de burgemeester niet is gemandateerd, dient als volgt plaats te vinden:

  Overeenkomstig het door de burgemeester genomen besluit,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • Volmacht

  Artikel 5

  Indien volmacht is verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten dient de aanhef van de overeenkomst als volgt te luiden:

  De gemeente Hellendoorn, te dezen vertegenwoordigd door (naam + functieaanduiding), die handelt ter uitvoering van een door hem/haar genomen besluit van ..............., nr. …….,

  daartoe gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018, nr. 18INT00845 en het besluit van de burgemeester van 24 april 2018, nr. 18INT00847,

  hierna te noemen: de gemeente

  etc.

  Machtiging

  Artikel 6

  De ondertekening van uitgaande stukken namens de burgemeester dient als volgt plaats te vinden:

  Namens de burgemeester van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemachtigde en zijn of haar handtekening)

  IV. In te trekken het besluit van 27 juni 2017, nr. 17INT01044.

  De burgemeester van Hellendoorn,

  Bijlage 1

  Team ruimtelijke ontwikkeling

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  Bijlage 2

  Team vergunningen, toezicht en duurzaamheid

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

  art. 3 Drank- en Horecawet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank voor gebruik bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

  art. 4 Drank- en Horecawet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank voor gebruik bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

  art. 35 Drank- en Horecawet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker C

  Beleidsmedewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten

  art. 30b Wet op de kansspelen

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor geluid op zondag

  art. 3 Zondagswet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor een evenement op zondag

  art. 4 Zondagswet

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een verklaring van geen bezwaar voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

  art. 18 Regeling burgerluchthavens

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een verklaring van geen bezwaar voor ontbranden van professioneel vuurwerk

  artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor een evenement

  art. 2:25, eerste lid APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  als sprake is van intrekken of weigering dan enkel afdoeningsmandaat

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

  art. 2:30 APV 2009

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het opvragen van justitiële gegevens i.v.m. de uitvoering van de Drank- en horecawet

  artt. 9 tot en met 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens/ art. 13 Besluit justitiële gegevens

  Teamhoofd

  Beleidsmedewerker B

  Beleidsmedewerker C

  Juridisch-procedureel medewerker B

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 3

  Team openbare werken

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  Bijlage 4

  Team maatschappelijke ontwikkeling

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  Bijlage 5

  Team werk en zorg

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  Bijlage 6

  Team sport

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  Bijlage 7

  Team financiën en control

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat /volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  Bijlage 8

  Team informatie en faciliteiten

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  het afgeven van een ontvangstbevestiging aan degene die een kandidatenlijst heeft ingeleverd

  art. H3, vierde lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afnemen van een verklaring van ondersteuning en het aantekenen dat de ondertekende als kiezer in de gemeente is geregistreerd

  art. H4, derde en vierde lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen + aantekening van inwilliging verzoek op het verzoekschrift

  art. M4, eerste lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  kennisgeving van uitsluiting kiesrecht

  art. B5, derde lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een schriftelijke aanvraag om afgifte van een kiezerspas

  art. K8, eerste lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het uitreiken van een nieuwe stempas

  art. J8, eerste lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen

  art. L11, eerste lid Kieswet

  Medewerker automatisering B

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  Bijlage 9

  Unit communicatie

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Senior A

  Volmacht

  Bijlage 10

  Unit Juridische zaken

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Senior B

  Volmacht

  Bijlage 11

  Team Klant Contact Centrum

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Teamhoofd

  Volmacht

  het nemen van beslissingen, het afdoen van stukken, het ondertekenen van uitgaande brieven en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan de hem bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

  Rijkswet op het Nederlanderschap

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  het mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de mandataris met de mandans (burgemeester) in contact treedt alvorens gebruik te maken van het mandaat in geval er sprake is/kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afnemen van optieverklaringen

  art. 6 jo. art. 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het nemen van alle beslissingen, het afdoen van stukken en het tekenen van brieven ten aanzien van de aangelegenheden voortvloeiend uit de artt. 2, 3, 4, 5 en 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002. Hiertoe wordt tevens gerekend de buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een naturalisatieverzoek wegens de niet-betaling van de verschuldigde gelden

  art. 8 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  het ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de ondermandataris met de ondermandans (burgemeester) in contact treedt alvorens gebruik te maken van het mandaat in geval er sprake is/kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afgeven van een ontvangstbevestiging aan degene die een kandidatenlijst heeft ingeleverd

  art. H3, vierde lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het afnemen van een verklaring van ondersteuning en het aantekenen dat de ondertekende als kiezer in de gemeente is geregistreerd

  art. H4, derde en vierde lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen + aantekening van inwilliging verzoek op het verzoekschrift

  art. M4, eerste lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  kennisgeving van uitsluiting kiesrecht

  art. B5, derde lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een schriftelijke aanvraag om afgifte van een kiezerspas

  art. K8, eerste lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het uitreiken van een nieuwe stempas

  art. J8, eerste lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het beslissen op een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen

  art. L11, eerste lid Kieswet

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding

  art. 17, eerste lid Wet op de lijkbezorging

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het zorgdragen voor de voorziening in de lijkschouwing en de lijkbezorging

  art. 21, eerste lid Wet op de lijkbezorging

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verhaal van kosten van lijkbezorging

  art. 22 Wet op de lijkbezorging

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het verlenen van vergunning voor het opgraven van een lijk alsmede de bevoegdheid om aan de vergunnning de nodige voorschriten betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk te verbinden

  art. 29, eerste en tweede lid Wet op de lijkbezorging

  Teamhoofd

  Jurdisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het doen van aanvragen om inlichtingen uit de justitiële documentatieregisters

  artt. 9 en 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

  het in ontvangst nemen van aanvragen om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag

  artt. 30 en 31 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

  Teamhoofd

  Juridisch-procedureel medewerker D

  Medewerker frontoffice E

  Afdoeningsmandaat

  Bijlage 12 Staf algemeen directeur

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Concerncontroller

  Ondertekeningsmandaat

  het vragen van inlichtingen uit het strafregister en het algemeen documentatieregister in verband met het afdoen van aanvragen tot het verlenen van een Koninklijke onderscheiding

  art. 1, eerste lid Besluit inlichtingen strafregisters en art. 5, derde lid Besluit inlichtingen justitiële documentatie

  Secretarieel medewerker D

  Ondertekeningsmandaat

  Bijlage 13

  Unit personeel en organisatie

  Bevoegdheid

  Wettelijke basis

  Gemandateerde (functie)

  Opmerkingen

  Afdoenings- + ondertekeningsmandaat / volmacht

  het ondertekenen van overeenkomsten

  art. 171 Gemeentewet

  Senior P&O

  volmacht


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hellendoorn:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-07-2019Gem. HellendoornPrivacyprotocol Sociaal domein Gemeente Hellendoorn

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-179575)

  17-07-2019Gem. HellendoornMandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-176770)

  16-07-2019Gem. HellendoornVastgesteld bestemmingsplan “Herziening bestemmingsregeling Esweg 15, 15a en 15b Daarle”

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-38787)

  15-07-2019Nijverdalgemeente Hellendoorn - instellen parkeerschijfzone - Beltmolenweg te Nijverdal

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-40060)

  08-07-2019Nijverdalgemeente Hellendoorn - vrachtwagenverbod - Grotestraat Nijverdal

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38388)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.