Drimble

Scherpenbergsebaan 29, Schijf

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rucphen op 22 mei 2019, betreffende een object gelegen in Schijf.

informatie alleen over schijf

Inhoud Bestemmingsplan:

Scherpenbergsebaan 29, Schijf

Het herbouwen van de loods en het herbestemmen van bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijk ’ naar ‘Bedrijf, waarbij het bouwvlak wordt verkleind, ten behoeve van een kleinschalig aannemersbedrijf.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : Het herbouwen van de loods en het herbestemmen van bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschappelijk ’ naar ‘Bedrijf, waarbij het bouwvlak wordt verkleind, ten behoeve van een kleinschalig aannemersbedrijf

Activiteit(en) : Strijdig gebruik

Locatie : Scherpenbergsebaan 29 te Schijf

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad liggen met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingebracht over de ontwerpbeschikking en/of over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbeschikking moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, schriftelijke zienswijzen ten aanzien van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Zowel zienswijze gericht aan het college als aan de raad kunnen worden gezonden naar Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en/of ontwerp verklaring van geen bedenkingen en met belanghebbende is.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het (bouw)plan. In deze overeenkomst is het verhaal van planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schijf:

DatumBetreftOnderwerp
23-09-2019SchijfHoeksestraat achter nummer 17, Schijf

Betreft: Kapvergunning

18-09-2019SchijfZoeksestraat ongenummerd, Schijf

Betreft: Bestemmingsplan

09-09-2019SchijfScherpenbergsebaan tussen 10A en 12, Schijf

Betreft: Kapvergunning

04-09-2019SchijfDe Heiberg, Schijf

Betreft: Evenementenvergunning

04-09-2019SchijfDe Berg, Schijf

Betreft: Bestemmingsplan

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.