Drimble

Verordening jeugdhulp gemeente Zuidplas 2015

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 21 mei 2019

informatie alleen over gemeente zuidplas

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Verordening jeugdhulp gemeente Zuidplas 2015

De raad van de gemeente Zuidplas;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2019.

Gelet op de artikelen 2.9, sub a en c en 8.1.1, vierde en vijfde lid, van de Jeugdwet

besluit vast te stellen de volgende regeling:

EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING JEUGDHULP 2015 VAN DE GEMEENTE ZUIDPLAS

ArtikelI Wijziging verordening Jeugdhulp 2015

De Verordening Jeugdhulp 2015 van de Gemeente Zuidplas wordt als volgt gewijzigd.

 • A. Aan artikel 1 van de verordening met betrekking tot de begripsbepalingen worden de volgende begrippen toegevoegd overgenomen van de regeling PGB jeugdhulp gemeente Zuidplas 2015:

 • - budgethouder: jeugdige of zijn ouders die een individuele voorziening jeugdhulp ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • - NAW: naam, adres, woonplaats.

 • - persoon uit sociaal netwerk: persoon uit de huiselijke kring of andere persoon waarmee iemand een sociale relatie onderhoudt en die niet beroepshalve jeugdhulp levert aan de jeugdige of zijn ouders.

 • - PGB: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken.

 • - zorgovereenkomst: overeenkomst waarin afspraken tussen hulpverlener en budgethouder worden vastgelegd volgens het model van de Sociale Verzekeringsbank.

 • - ZZP’er is een zelfstandige zonder personeel, die niet in loondienst is van een professionele organisatie.

 • - Professionele instelling is een door de regio Midden-Holland gecontracteerde zorgaanbieder.

 • B. Artikel 9 wordt volledig vervangen door een nieuw artikel, overgenomen van de regeling PGB jeugdhulp gemeente Zuidplas 2015:

 • Artikel 9. Waarvoor een PGB ingezet kan worden

 • 1. Alle vormen van individuele voorzieningen jeugdhulp die door beroepskrachten uitgevoerd worden komen in beginsel in aanmerking voor een PGB, tenzij dit in de Jeugdwet uitgesloten is.

 • 2. Indien de jeugdhulp door een persoon uit het sociale netwerk verleend wordt zijn de individuele voorziening jeugdhulp beperkt tot die activiteiten die behoren tot gebruikelijke zorg in de vorm van begeleiding, dagactiviteiten, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en vervoer, voor zover deze het gebruikelijke overstijgen.

 • 3. De kosten voor tussenpersonen of belangbehartigers, bemiddeling, administratie, lidmaatschappen, verlofdagen en feestdagenuitkering, reiskosten of verantwoordingsvrij bedrag voor jeugdhulp komen niet in aanmerking voor een PGB.

 • C. De volgende artikelen, overgenomen uit de regeling PGB jeugdhulp gemeente Zuidplas 2015, worden aan de verordening toegevoegd:

  Artikel 10. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB

 • 1. De jeugdige of zijn ouders dienen bij de aanvraag om jeugdhulp een plan te overleggen over hoe het PGB wordt besteed en toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen. In dit plan worden de volgende zaken vastgelegd: Reden waarom jeugdhulp in natura niet voldoet, korte situatieschets, doelen, inhoud van de jeugdhulp, soort en omvang van de jeugdhulp, de gegevens van de partij die de jeugdhulp verleend, zoals deze door Sociale Verzekeringsbank bij de van toepassing zijnde zorgovereenkomst gevraagd worden.

 • 2. De keuze voor een PGB wordt getoetst aan de criteria uit de Jeugdwet:

 • a. de bekwaamheid van de aanvrager;

 • b. de motivatie voor een PGB in plaats van zorg in natura;

 • c. de kwaliteit van de hulpverlening moet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet en overige wetgeving die op de hulpverlener van toepassing is.

 • 3. De jeugdige of zijn ouders dienen een ingevulde zorgovereenkomst met de partij die de jeugdhulp verleent te overleggen. In deze zorgovereenkomst wordt naast de te verrichten activiteiten in ieder geval opgenomen het volgende:

 • a. NaW gegevens van de cliënt inclusief het Burgerservicenummer, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren en op welk rekeningnummer facturen voldaan dienen te worden. De overeenkomst wordt door de cliënt en hulpverlener ondertekend;

 • b. als de overeenkomst is gesloten met een instantie of zzp-er: het btw nummer van de instantie, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren en de naam en het adres van de instantie of zzp-er. De overeenkomst wordt door de cliënt en de instantie of zzp-er ondertekend;

 • c. uit de zorgovereenkomst moet blijken dat de zzp’er aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • I. hij dient een verklaring omtrent gedrag te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn voor de uitoefening van zijn functie;

 • II. hij is een ingezetene van Nederland is;

 • III hij beschikt over een Burgerservicenummer;

 • IV hij dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;

 • V hij dient in bezit te zijn van een geldige aansprakelijkheidsverzekering en een geldig lidmaatschap van een klachtencommissie.

 • 4. Indien er sprake is van verlening van jeugdhulp door een persoon uit het sociaal netwerk dient uit de zorgovereenkomst te blijken dat deze in staat is de gevraagde jeugdhulp gedurende de afgesproken periode te leveren en hoe indien nodig vervanging geregeld is bij vakantie of ziekte. Tevens dient deze persoon daarin aan te geven dat de jeugdhulp aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt.

 • 5. Indien binnen drie maanden na toekenning het PGB niet wordt ingezet vervalt de indicatie voor de jeugdhulp en de aanspraak op PGB, tenzij voor het niet inzetten van het toegekende PGB gegronde redenen zijn.

 • Artikel 11. Berekening van het PGB

 • 1. De hoogte van het PGB is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan als bedoeld in artikel 10 sub 1.

 • 2. Het PGB voor jeugdhulp uitgevoerd door een hulpverlener werkzaam bij een professionele instelling of een niet-professionele instelling kan niet meer zijn dan 100% van het tarief van jeugdhulp in natura zijn.

 • 3. Het tarief van een zzp ‘er bedraagt ten hoogste 75% van het tarief van jeugdhulp in natura.

 • 4. Het tarief voor jeugdhulp in natura wordt indien het geen uurtarief is omgerekend naar een tarief per uur.

 • 5. Het PGB voor jeugdhulp uitgevoerd door een persoon uit het sociale netwerk is gelijk aan het tarief hiervoor in de Wet langdurige zorg plus indien nodig de kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag.

 • 6. De gemeente volgt voor de indexering de toegestane indexering met de gecontracteerde partijen bij levering in natura of bij het tarief voor jeugdhulp door persoon uit het sociale netwerk de ontwikkeling van het tarief hiervoor in de Wet langdurige zorg.

 • D. De nummering van de volgende artikelen wordt als volgt gewijzigd:

  Artikel 12. Nieuwe feiten en omstandigheden, herziening, intrekking of terugvordering

  Artikel 13. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

  Artikel 14. Inwerkingtreding

  Artikel 15. Citeertitel

 • ArtikelII

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in de openbare vergadering van

  7 mei 2019.

  J.J.A. van Houwelingen

  plv. griffier

  S. Stoop

  voorzitter


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zuidplas:

  DatumBetreftOnderwerp
  22-08-2019MoordrechtKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning De Smidse 47a in Moordrecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208721)

  22-08-2019MoordrechtKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Westeinde 1 in Moordrecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208720)

  22-08-2019MoordrechtKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Graspol 4 in Moordrecht

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208653)

  19-08-2019Gem. ZuidplasKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Noordelijke Dwarsweg 7 in Zevenhuizen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205097)

  16-08-2019Gem. ZuidplasKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Middelweg 4a, 4d en 4e, Hendrikseiland 1-49 (oneven) en 2-18 (even) in Zevenhuizen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-204529)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.